ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐ*, -รัฐ-

รัฐ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐ (n.) state See also: country, nation, territory, realm, kingdom, land Syn. แว่นแคว้น, บ้านเมือง, ประเทศ
รัฐกันชน (n.) buffer state
รัฐทูต (n.) envoy See also: emissary
รัฐธรรมนูญ (n.) constitution
รัฐนิยม (n.) state convention See also: conventions of state
รัฐบาล (n.) government
รัฐบาลท้องถิ่น (n.) local government See also: local authorities
รัฐบาลผสม (n.) coalition government
รัฐบาลหุ่น (n.) puppet government
รัฐบุรุษ (n.) statesman
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Arts (Public Administration) See also: B.A. (Public Administration) Syn. รป.บ.
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Public Administration See also: M.P.A. Syn. รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์ (n.) political and administrative science See also: science of administration
รัฐประศาสน์ (n.) public administration See also: governmental administration
รัฐประหาร (n.) coup d´etat See also: overthrow a government
รัฐปีนัง (n.) Penang See also: name of a state of Malaysia Syn. เกาะปีนัง
รัฐมนตรี (n.) minister See also: cabinet minister
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (n.) deputy minister
รัฐมนตรีว่าการ (n.) minister
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (n.) Industry Minister
รัฐวิสาหกิจ (n.) State Enterprises
รัฐศาตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Philosophy (Political Science) See also: Ph.D. (Political Science) Syn. ร.ด.
รัฐศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Arts (Political Science) See also: B.A. (Political Science) Syn. ร.บ.
รัฐศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Arts (Political Science) See also: M.A. (Political Science) Syn. ร.ม.
รัฐศาสตรบัณฑิต (n.) bachelor of public administration
รัฐศาสตร์ (n.) political science Syn. วิชารัฐศาสตร์
รัฐสภา (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. สภานิติบัญญัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
albama(แอล' แลมมะ) ชื่อมลรัฐหนึ่งในอเมริกา (a state in the SE United States) -Alabamian, Alabaman adj., n.
aloha stateมลรัฐฮาวาย
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน
amphictyony(แอมฟิค' ทิโอนี) n. สันติบาทรัฐ (ในสมัยกรีกโบราณ) . -amphictyonic adj.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
arbor dayวันปลูกต้นไม้ในสหรัฐอเมริกา
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arizona(แอรริโซ'นะ) n. ชื่อรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (a state in SW United states)
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
assam(แอสแซม') n. รัฐอัสสัมในอินเดีย
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม
autarchy(ออ' ทะคี) n. เอกาธิปไตย, รัฐบาลที่ปกครองแบบเอกาธิปไตย. -autarchic (al) adj. -autarchist n., Syn. absolute sovereignty)
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ,ตามรัฐธรรมนูญ,ทางร่างกาย
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
legislature(n) สภานิติบัญญัติ,รัฐสภา
minister(n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
ministry(n) กระทรวง,คณะสงฆ์,คณะรัฐมนตรี
parliament(n) รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ
parliamentary(adj) เกี่ยวกับรัฐสภา,ของรัฐสภา,ซึ่งมีรัฐสภา
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง
portfolio(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร,หลักทรัพย์,ตำแหน่งรัฐมนตรี
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
republican(adj) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล
republic(n) สาธารณรัฐ
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporate stateรัฐบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federal acts; federal lawsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political scienceรัฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Supreme Sovietรัฐสภาโซเวียต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
totalitarian stateรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten constitutionรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare stateรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolutismสมบูรณาญาสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstentionการงดออกเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absurd motionญัตติไร้สาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accredit๑. ส่งทูตไปประจำ๒. รับทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquisitionการได้มาซึ่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Nation-stateรัฐประชาชาติ [TU Subject Heading]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Political scienceรัฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Capitolsอาคารรัฐสภา [TU Subject Heading]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Geopoliticsภูมิรัฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Gilt-edged bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
San Francisco (n.) รัฐซานฟรานซิสโก See also: ซานฟรานซิสโก
Tasmania (n.) รัฐทัสมาเนีย (ของออสเตรเลีย)
suzerain (n.) รัฐที่มีอำนาจเหนือรัฐอื่น
constitution (n.) รัฐธรรมนูญ
New York (n.) รัฐนิวยอร์ก (ของสหรัฐอเมริกา)
New South Wales (n.) รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
statute (n.) รัฐบัญญัติ See also: พระราชบัญญัติ Syn. enactment, law
government (n.) รัฐบาล See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
Big Brother (sl.) รัฐบาล (คำเปรียบเทียบ)
central government (n.) รัฐบาลของประเทศ
caretaker government (n.) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
junta (n.) รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
dictatorship (n.) รัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการ
coalition (n.) รัฐบาลผสม See also: รัฐบาลร่วม
government-in-exile (n.) รัฐบาลพลัดถิ่น
Uncle Sugar (sl.) รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Whitehall (n.) รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
statesman (n.) รัฐบุรุษ
Machiavelli (n.) รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527
Mao Tse-tung (n.) รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pentagon, Defense, State...เพนตากอนกลาโหม, รัฐ ...
All night? May I remind you federal DOT regs state...คืนทั้งหมดหรือไม่ ฉันขอเตือนคุณของรัฐบาลกลาง กฎ รัฐ ...
Possible i.D.S in three states that we know of.เป็นข้อมูลของ 3 รัฐ เท่าที่เรารู้
They've all descended on the normally sleepy town of Warren valley, Ohio where the holiday and all of its strange traditions are taken very seriously.ได้โจมตีพร้อมกัน.. ..ในเมืองอันเงียบสงบ วอเรนวัลเล่ย์ รัฐ โอไฮโอ้ คือเมืองที่เทศกาล วันหยุด และประเพณี
Fifty states, if you include Hawaii. Most people do. I'm definitely pro-Hawaii.50 รัฐ ถ้าเธอรวมฮาวายเหมื่อนคนอื่นๆ ฉันสนับสนุนฮาวายสุดๆ
According to local, state and federal databases, that car doesn't exist.ไม่ว่าฐานข้อมูลของเมือง รัฐ หรือรัฐบาลกลาง ไม่มีทะเบียนรถคันนั้น
So do federal, state and local officials have a plan in place for this type of catastrophe?เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐ รัฐ และ ท้องถิ่น มีแผนที่เหมาะสม สำหรับภัยพิบัติรูปแบบนี้รึป่าว
FBI... don't move!นี่จนท. #8203; รัฐ อย่าขยับ
Tri-state Border Interdiction Task Force sound?ลักลอบกระทำผิดกฏหมายชายแดน 3 รัฐ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
For a car ride across the whole country-- 10 days, 15 states, not a peep.ตอนที่ขับรถไปทั่วประเทศ 10 วัน, 15 รัฐ ไม่มีเสียงซักแอะ
Yes, but only in the 45 states where we're not legally married.ได้ ใน 45 รัฐ ที่การแต่งงานเราไม่ถูกกฎหมาย
Nothing in a 5-state radius, but I am opening my parameters to nationwide.ในรัศมี 5 รัฐ ยังไม่มีอะไรเลย แต่ชั้นยังเพื่มตัวแปรไปทั่วประเทศ
We have another problem, that they've changed pattern also.เรายังมีอีกปัญหา คือพวกมันเปลี่ยนรูปแบบด้วย เราอยู่ห่างออกไป 3 รัฐ จากบริเวณทิ้งศพตามปกติ
First up is Jason Meredith, 16-year-old runaway from Garden City, Kansas.เริ่มด้วย เจสัน เมเรดิธ 16ขวบ ผู้ลี้ภัย จาก เมือง การ์เด้น รัฐ แคนซัส
This particular deck is distributed all over the Tri-State area to about a dozen magic shops and...ไพ่นี่ถูกจัดจำหน่าย ทั่วพื้นที่ 3 รัฐ ให้กับร้านมายากล และ...
15 years ago, Randall and his teenage girlfriend went on a three-state killing spree that ended here in Miami.15ปีที่แล้ว แรนดอลกับแฟนสาว เดินทางไป 3 รัฐ ฆ่าอย่างสนุก สุดท้ายมาถูกจับที่ไมอามี่นี่
Well you're now connected to the national database, whoever it was doesn't have a record.คุณก็แค่ ติดต่อไปยัง ฐานข้อมูลของ รัฐ ดูว่าใครบ้าง ที่มีบันทึกอยู่ในนั้น นะ
Access to private and government satellites and top secret measuring equipment that's listening to us or watching us 24/7.เพื่อเข้าไปที่ ระบดาวเทียม ของ รัฐ และ เครื่องมือ ลับสุดยอด บางอย่าง นั่นคือ สิ่งพวกนั้น เฝ้าดู เรา แบบ 24/7
At least 5 federal, state, and local agencies are seeking millions of dollars in fines and environmental cleanup costs from Brodeur Chemical, new facts have come to light that Brodeur Chemical employee Camille Declan had discovered Brodeur was illegally dผุ้สื่อข่าว: อย่างน้อย 5 หน่วยงาน รัฐ และ ตัวแทนท้องถิ่น กำลังเสาะหา เงินหลายล้านดอลล่าห์
15 years ago, Randall and his teenage girlfriend went on a three-state killing spree that ended here in Miami.15 ปีก่อน, แรนดอล และคู่ขาวัยรุ่น ได้ฆ่าคนใน 3 รัฐ และโดนจับที่ไมอามี่
Hunted by the authorities, we work in secret.เราถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของ รัฐ เราทำงานอย่างลับๆ
And from Our Lady of Perpetual Loneliness in Battle Creek, Michigan, the Nun-Touchables.Our Lady of Perpetual Loneliness ใน Battle Creek รัฐ Michigan the Nun-Touchables.
Illegal in all 50 states and Puerto Rico.ผิดกฎหมายใน 50 รัฐ กับเปอโต ริโก
One legal problem at a time. Docket ending 4587, State versus Queen.ขอแก้ปัญหากฎหมายไปทีละอย่างก่อนละกัน คดี 4587 ระหว่าง รัฐ และ คุณควีน
State law, mandatory evac.รัฐกฎหมายที่จำเป็นในการอพยพของ
The Secretary of State is colored?รัฐกลาโหม เป็นคนมีสีผิวเหรอ
Your state has the highest unemployment numbers in the country, the highest obesity rates for young children.รัฐของคุณมีอัตราการว่างงานสูงสุด ในประเทศนี้ อัตราเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงสุด
It is all a tradition that remains alive and strong.รัฐของสามีดิฉัน ประเพณีเท่านั้น... ที่ยังคงอยู่และเข้มแข็ง
The city sold the building to developers.รัฐขายอาคารให้นักพัฒนาไปแล้ว
The state places a bounty on a man's head.รัฐจะกำหนดรางวัลเป็นค่าหัวให้
Well, then they'd kill us, too.รัฐจะฆ่าเราทั้งหมดด้วย
If you can't afford one, you will be provided with one.รัฐจะจัดหาทนายให้คุณ
The bureau's gonna reimburse me for the necklace, right?รัฐจะจ่ายเงินค่าสร้อยคอให้ผมใช่ไหม?
Paid for by the District, but I'd be away from the kids.รัฐจะจ่ายเงินให้ผม แต่ผมจะไม่ได้อยู่กับพวกเด็กๆ
Border state... didn't secede until after the war began.รัฐชายแดน ... ไม่ได้แยกตัวออกไป จนกระทั่งหลังสงครามเริ่มต้น
State police calling John Rambo. Acknowledge.รัฐตำรวจ จอห์น แรมโบ้ รับทราบไหม
State police calling John Rambo. Come in please. Acknowledge!รัฐตำรวจ จอห์น แรมโบ้ โปรดรับทราบ
Capitol Police, off-duty. Have to check your weapon.รัฐตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ มีการตรวจสอบอาวุธของคุณ
The state dumped us in foster care.รัฐทิ้งเราไว้กับบ้านอุปถัมภ์
The Constitution of the United States.รัฐธรรมนูญ ของสหรัฐอเมริกา.

รัฐ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐ
Back to top