ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระแคะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระแคะ*, -ระแคะ-

ระแคะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระแคะ (n.) hint See also: clue, intimation
ระแคะ (n.) strategy See also: trick, artifice, subterfuge
ระแคะระคาย (n.) inkling See also: hint, trace, clue Syn. เค้า, เค้าเงื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gets into that filthy rag of yours.ระแคะระคายให้พวกแกได้รู้เลย
There were bugs in the garden Didn't have a clueนั่นพวกแมลงในสวน ที่ไม่ระแคะระคาย
How is it you don't have a clue who you were before you came to us, but you can remember all that?เธอไม่ระแคะระคายเลยรึ ว่าเธอเป็นใครก่อนมาอยู่กับเรา แต่เธอจำทุกอย่างได้ไหมล่ะ?
Please, I... Just...จะไม่มีใครระแคะระคายเรื่องนี้
You gonna clue me in, paisan?คุณจะระแคะระคายผมไหม, paisan?
Don't get emotionally attached.ถ้านักข่าวรู้ระแคะระคายเรื่องนี้
Eight months later, and Sarabeth has no idea.แปดเดือนผ่านมา แต่เซเรเบ็ธไม่รู้ระแคะระคายเลย
How could Juma raise an army without our getting wind of it?จูมาสร้างกองทัพขึ้นมา โดยที่เราไม่ระแคะระคายได้อย่างไร
No one saw it coming, but he's got soldiers, they're moving in.ไม่มีใครระแคะระคายเลย แต่เขามีทหารอยู่ในมือแล้ว แล้วก็กำลังมุ่งหน้ามาที่เมืองหลวง
Actually, I think the very fact they haven't found him yet bodes well.- โอ้ ให้ตายสิ - อะไร เราจะทำเป็นไม่สนใจ สิ่งที่ระแคะระคายซ่อนเร้นไม่ได้ แฮงค์
Until they get all sore,จนกว่าพวกเขาจะระแคะระคาย
She must not know that she is in danger!เธอต้องไม่ระแคะระคายว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย
♪ My old friend ♪ I have news from Boston, born in concern.# My old friend # มีข่าวมาจากบอสตัน \ มีคนระแคะระคายเรื่องนี้แล้ว
It's my fault that I had no idea what she was going through.มันเป็นความผิดข้าเองที่ไม่ระแคะระคายว่านางมีความรู้สึกยังไง
They're gonna suspect something.พวกเค้าจะต้องรู้ระแคะระคายแน่ๆ
From all the hints I've heard dropped over town all these years...จากที่ฉันรู้ระแคะระคายมา จากทั่วเมืองในหลายปีมานี่...
And Caroline has no idea. Hello, Damon.และแคโรไลน์ไม่ระแคะระคายสักนิด ไง เดม่อน
Even if the police doubt us for now we must report to find the truth.ตำรวจจะเริ่มระแคะระคายแล้ว บอกความจริงเขาไปเถอะ
And Lucky must have known that you knew he was cheating on...ลัคกี้คงรู้ว่าคุณระแคะระคายเรื่องการนอกใจ
Because if the bureau catches wind of this, Charlie, you will be done dada, okay?เพราะถ้ากรมฯ ระแคะระคายเรื่องนี้ ชาร์ลี คุณก็จบเห่ โอเค?
We never heard anything about that.เราไม่เคย ระแคะระคาย เรื่องนี้เลย
He would study the ring that he just gave you, then break the sad news that your grandma's ring is a phony, and you'd be none the wiser.เขาจะทำการตรวจสอบแหวน ที่เขาเพิ่งเอาให้คุณน่ะแหละ จากนั้นก็บอกข่าวร้ายว่า แหวนของคุณย่าคุณน่ะ มันเก๊ และพวกคุณก็ไม่ระแคะระคายสักนิด
There was no chatter on this. None.ไม่มีข่าวระแคะระคายเรื่องนี้เลย ไม่มี
So your claim to have incontrovertible proof that Hitler tried to stop the liquidation of the Jews, as opposed to one particular trainload of Jews, is false.ดังนั้นการเรียกร้องของคุณมี หลักฐานที่เถียงไม่ได้ว่าฮิตเลอร์ พยายามที่จะหยุดการชำระบัญชีของชาวยิว เมื่อเทียบกับระแคะระคายใด อย่างหนึ่งของชาวยิวเป็นเท็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระแคะ
Back to top