ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยแตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยแตก*, -รอยแตก-

รอยแตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยแตก (n.) crack See also: fracture, fissure, rift
English-Thai: HOPE Dictionary
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
cranny(แครน'นี) n. ร่อง,รู,รอยแตก,รอยร้าว,ซอก, See also: crannied ดูcranny, Syn. fissure,opening
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
crackle(n) ของแตก,รอยแตก,เสียงประทุ,เครื่องเคลือบ
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fish eyeตาปลา [รอยแตก] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rimose๑. มีช่อง, มีร่อง, มีง่าม๒. มีรอยแตก, มีรอยแยก, มีรอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissureรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
Gapรอยแตก, [การแพทย์]
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
breach (n.) รอยแตก Syn. crack
breakage (n.) รอยแตก See also: การแตก Syn. wreckage
chap (n.) รอยแตก See also: รอยแยก, รอย, รอยกะเทาะ
chasm (n.) รอยแตก See also: รอยแยก, ช่อง
crack (n.) รอยแตก See also: รอยกระเทาะ Syn. fracture, split
cranny (n.) รอยแตก Syn. crack, crevice
crevice (n.) รอยแตก Syn. crack, cranny, fissure
fissure (n.) รอยแตก See also: รอยแยก, รอยปริ, รอยร้าว, ร่อง, ร่องแยก Syn. crack, crevice, cleft
fracture (n.) รอยแตก See also: รอยร้าว Syn. break, crack
split (n.) รอยแตก See also: รอยแยก Syn. gap, fracture
craze (n.) รอยแตกบนผิวเซรามิก
craze (vt.) ทำให้มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
craze (vi.) มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
vent (n.) ช่องเปิดหรือรอยแตกของเปลือกโลกเนื่องจากภูเขาไฟระเบิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's evidence of perimortem fractures, but until I get more bones,มีสิ่งบ่งชี้รอบ ๆ รอยแตก แต่จนกว่าฉันจะได้กระดูก
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน
Three sets of evenly spaced linear breaks.รอยแตก3รอย มีระยะห่างเท่าๆกัน
Multiple radiating fracture lines originating on the glabella, terminated by fracture lines on the maxilla.รอยแตกกระจาย เริ่มตรงที่หว่างคิ้ว บรรจบกับรอยแตกบนขากรรไกรบน
Bone fragmentation at the chop mark.รอยแตกของกระดูก ที่รอยสับ
This rib fracture fissure-- the remodeling seems to indicate it was fractured more than four days before he died, doesn't it?รอยแตกของกระดูกซี่โครงนี้ การฟื้นฟูชี้ให้เห็นว่า การแตกหักเกิดขึ้นมากกว่า4วัน ก่อนที่เขาจะตาย,ใช่ไหม
Fragments of the hyoid and throat cartilage, damaged by a fire and crushed by a house.รอยแตกของกระดูกอ่อนไฮดอย และคอหอย ถูกไฟไหม้จนเสียหาย และถูกบ้านพังทับอีกที
The crack of that whip is due to its tip moving faster than the speed of sound.รอยแตกของแส้ที่เกิดจากการที่ปลาย เคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าความเร็วของเสียง
Stress fractures to the victim's metatarsals were consistent with parachute jumping, and... there are osteophytes present in the intercondylar fossa of the femur, which comes from nitrogen buildup in the blood.รอยแตกจากการกดทับที่กระดูกฝ่าเท้าของเหยื่อ สอดคล้องกับการกระโดดร่ม และ... มีการแสดงของการเจริญของกระดูกที่ผิดปกติ
The splintering is fresh.รอยแตกตรงนี้ยังใหม่อยู่
Remodeled fracturing to the right maxilla, the nasal spine, and the mandibular body.รอยแตกถูกทำขึ้นใหม่ ที่ขากรรไกรบนด้านขวา กระดูกสันจมูก และส่วนขากรรไกรล่าง
The crevice's 30 to 40 yards straight ahead.รอยแตกที่ 30-40 หลา ตรงไปข้างหน้า
The radiating fracture lines show that this assailant had to be betweenรอยแตกที่กระจายออกจากศูนย์กลาง บ่งชี้ว่า มีน้ำหนักของแรงกด ที่ลำตัวเหยื่ออยู่ที่
Man-made breaches.รอยแตกที่มนุษย์สร้างขึ้น
The crack in my foot is gone!รอยแตกที่เท้าหายไปแล้ว
The fractures on these phalanges, there's barely discernible rounding along the edges.รอยแตกบนกระดูกนิ้วมือ พวกนี้เกือบจะมองเห็นได้ชัดเจน คล้ายกับขอบ
These dents were most likely caused by an impact with his skull.รอยแตกพวกนี้น่าจะเกิด จากการกระแทกด้วยกระโหลกของเขา
Okay, fracture lines from the obscured region and onto the zygomatic, indicative of a perimortem trauma to the facial bones.รอยแตกร้าว จากส่วนที่มองไม่เห็นถึงโหนกแก้ม ชี้ให้เห็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหน้า
Inbending and stellate fractures to the frontal and temporal bones... suggest a blunt-force trauma.รอยแตกร้าวกระดูกกระจายจากตรงกลาง ไปยังกระดูกศีรษะส่วนหน้าและด้านข้าง คาดว่าน่าจะมาจากแรงกระแทก
Most of the fractures on the female are localized to the left posterior side.รอยแตกร้าวส่วนใหญ่ ของซากศพเพศหญิงจะอยู่ตรง ด้านข้างแผ่นหลังทางซ้าย
The two striations on Felix's knee are one millimeter apart, and they correspond precisely with the millimeter-sized divot at the end of Jouron's baton.รอยแตกสองเส้น บนเข่าของเฟลิกซ์ ห่าง1มิลลิเมตร และมันก็พอดีกับ
The fractures occurred before Levi was killed.รอยแตกเกิดขึ้นก่อนลีวายถูกฆ่า
There appears to be microfracturing to the anterior and posterior aspects of right sternal ribs nine and ten.รอยแตกเล็กๆของ กระดูกซี่โครงซี่ที่9และ10 ที่ต่อสันอกทั้งด้านหน้าและหลัง
The microfracturing on the victim's ribs did not occur due to electrical shock, but the waves in the gel made me think of hydrostatic shock.รอยแตกเล็กๆบน กระดูกซี่โครงเหยื่อ ไม่พบจากการถูกช็อตไฟฟ้า แต่จากคลื่นในวุ้นเจลนั่น ทำให้นึกถึงไฮโดรสตาติกช็อค
Microfracturing on the anterior aspect of the right radius and ulna is inconsistent with the V-shaped incisions.รอยแตกเล็กๆบนมุมส่วนหน้า ของรัศมีทางด้านขวาและกระดูกแขน มันขัดแย้ง กับการผ่าตัดรูปตัววี
Those cracks, they fill up pretty fast.รอยแตกเหล่านั้นพวกเขาจนถึงขึ้นอย่างรวดเร็ว
Fracture and displacement of the C-2, and injuries of the C-4 and C-5.รอยแตกและการเคลื่อนที่ของกระดูกC2 และการบาดเจ็บที่ C-4และC-5
I mean, the block's got a crack in it the size of the San Andreas.ผมหมายถึงบล็อกก็มีรอยแตกในนั้นขนาดของ San Andreas
That crack's been there since Friday, and it's getting bigger.มันเริ่มมีรอยแตกตั้งแต่วันศุกร์ มันใหญ่มากขึ้นทุกที
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย
Fracture of the fifth metacarpal of the right hand... as well as multiple fractures of the sixth, seventh and eighth ribs.กระดูกมือขวาข้อที่ 5 หัก มีรอยแตกหลายแห่งบนซี่โครง ซี่ที่ 6-7-8
When ruptured, the fuel cells become unstable.เซลเชื้อเพลิงไม่สเสถียนเมื่อเกิดรอยแตก
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก
Yeah, you don't want to be chapped for your solos.ใช่ คุณคงไม่อยากมีรอยแตกบนตัวคุณหรอกนะ
Cracks all over the plaster --walls,ceiling.มีรอยแตกทั่วไปหมดเลย ข้างฝา, เพดาน
When they stumbled on what appears to be an underwater graveyard in a crevice off the coast of miami.เมื่อบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแตกพื้นโลกนอกชายฝั่งไมอามี่
Brain's building new pathways around the fragment that's still in there.สมองกำลังสร้างตัวใหม่ รอบๆ รอยแตกเดิม
Yeah, as long as the fragment's still in there.ช่าย ตราบเท่าที่รอยแตกนั้นยังอยู่
This guy's got a nasty crack on his head.ผู้ชายคนนี้มีรอยแตกเหวอะหวะที่ศรีษะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยแตก
Back to top