ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบรู้*, -รอบรู้-

รอบรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบรู้ (v.) be omniscient See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well versed in Syn. รู้มาก, มีความรู้ Ops. รู้น้อย
รอบรู้ (v.) expert See also: be skilled, be well-versed, be proficient Syn. รู้กว้าง Ops. รู้น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
omniscience(ออมนิส'เซินซ) n. การรอบรู้ทุกอย่าง,การรอบรู้,สัพพัญญ,พระผู้เป็นเจ้า
omniscient(ออมนิซ'ซันทฺ) adj. รอบรู้, See also: omiscience n.
swami(สวา'มี) n. (ศาสนาฮินดู) ครูศาสนา,ปราชญ์,ผู้คงแก่เรียน,ผู้รอบรู้, Syn. swamy
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
omniscient(adj) ที่รู้แจ้ง,ที่รอบรู้,ที่ตรัสรู้
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all-around (adj.) รอบรู้
knowing (adj.) รอบรู้ See also: ฉลาด, พหูสูต Syn. wise
kick all the tricks of the trade (idm.) รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
all-around (adv.) อย่างรอบรู้ Syn. all in all
authority (n.) ผู้ที่รอบรู้ Syn. expert, scholar, professional, specialist
enlightened (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, expert
infinite knowledge (n.) ความรอบรู้ See also: สัพพัญญู
informed (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, enlightened, expert
intellect (n.) ผู้รอบรู้ See also: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม Syn. genius, egghead, sage Ops. idiot
literate (adj.) มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
omniscience (n.) ความรอบรู้ See also: สัพพัญญู Syn. infinite knowledge
omniscient (adj.) ที่รอบรู้ See also: ู้ที่รู้ทุกอย่าง
Renaissance man (n.) ผู้รอบรู้
sophistic (adj.) เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophistical (adj.) เกี่ยวกับผู้รอบรู้
swami (n.) ผู้รอบรู้ Syn. sage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmm? You see, Lois, you are his greatest weakness.รอบรู้มากขึ้นใช่ไหม? เธอเห็น ลูอิส
Cosmologists, ever since Einstein, have thought of the Universe being like a flat putting green that extends on forever.รอบรู้ในเรื่องจักรวาลนับตั้งแต่ ไอนส ไทน, มีความคิดของจักรวาลเป็นเหมือน การวางแบนสีเขียว ที่ขยายอยู่กับคุณตลอด
Most cosmologists think inflation is the best explanation for the even spread of galaxies across our visible Universe.รอบรู้ในเรื่องจักรวาลส่วนใหญ่คิดว่า อัตราเงินเฟ้อ เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับการ แพร่กระจายแม้แต่ของกาแลคซี ข้ามจักรวาลที่มองเห็นได้ของเรา
It's not so strange. You're great at things we don't understand.ไม่แปลกหรอก เธอก็รอบรู้ในเรื่องที่เราไม่เข้าใจเหมือนกัน?
And it seemed to me she knew more about the world than anyone.และฉันรู้สึกราวกับว่า เธอรอบรู้เรื่องต่างๆในโลกมากกว่าใคร
I have never met a... a 10-year-old Nixon aficionado.ผมไม่เคยเจอเด็กสิบขวบ ที่รอบรู้เรื่องนิกสันขนาดนี้
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้
Well, you've certainly mastered that, dear.อืม เธอเป็นผู้รอบรู้จริง ๆ ที่รัก
You're the fucking Zen master.คุณเป็นผู้รอบรู้นี่ คิดเอาเองสิ
NO ONE IS SMARTER, MORE WELL-ROUNDED...ไม่มีใครฉลาดกว่า, รอบรู้กว่า...
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์
Please stop trying to turn our son into an intellectual.หยุดพยายามให้ลูกเรากลายเป็นผู้รอบรู้ซะ
You are a fountain of information, Mr. Carmichael.คุณนี่เป็นน้ำพุแห่งความรอบรู้ คุณคาร์ไมเคิล
The nerd in me really, really wants to say "Checkmate" right about now.ความรอบรู้ของผม กระตุ้นให้ผมรู้ว่า ได้เวลาพูดคำว่า "รุกฆาต" แล้ว
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ
Trust me, this will be just fine.เชื่อเถอะ เดียวมัน"ก็ดี" นายเป็นผู้รอบรู้
I'm looking for the masters of the universe society.ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล
I said the "masters of the universe."ผมบอกว่า ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล
# Lived and learned from fools and from sages ## ใช้ชีวิต และเรียนรู้ # # จากความโง่ ถึงความรอบรู้ #
You're the-the Picasso of creepiness.นายเป็นเทพแห่งความรอบรู้
Hacker is a very up-front guy, who is also extremely politically savvy.แฮ๊กเกอร์เป็นคนที่ตรงไปตรงมามาก และยังเป็นคนรอบรู้ในเรื่องการเมืองมาก
I mean, you're-you're not exactly a fountain of political knowledge yourself.ฉันหมายถึง ตัว-ตัวเธอเอง ก็ไม่ใช่ผู้รอบรู้ ด้านการเมืองซะหน่อย
It's not his intellect I'm concerned about.มันเกี่ยวกับความรอบรู้ของเขาหรอก ที่ผมกังวล
Now, doesn't she look smart and knowledgeable about immigration reform?เธอดูฉลาด รอบรู้เรื่อง ปฏิรูปกฎหมายการอพยพมั้ย
Your grandfather used to know things.คุณตาของหนูเป็นผู้รอบรู้หลายสิ่ง
You're the man with the answers. What do you think?นายเป็นผู้รอบรู้ นายว่าไง
We've long imagined the Universe to be infinite in size, but many cosmologists now think the Universe... is finite.เราได้คิดนานจักรวาลที่จะไม่มีที่ สิ้นสุดในขนาด แต่รอบรู้ในเรื่องจักรวาลมากตอนนี้ คิดว่าจักรวาล ... มี จำกัด
You're a man of great knowledge and wisdom.ท่านคือชายผู้เต็มไปด้วยความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด
And well-versed in the various martial arts of her native land.และมีความรอบรู้หลากหลายในศิลปะการต่อสู้พื้นเมือง
Must have been my extensive knowledge of Disneyland Tokyo.น่าจะเป็นเพราะผมรอบรู้เรื่องดิสนีย์แลนด์โตเกียว
He's pretty deeply entrenched in that world.ในอาณาเขตนี้ เขาเป็นคนที่รอบรู้เชี่ยวชาญมาก
Where's the filthy moolah?ผู้รอบรู้ลามกอยู่ที่ไหน
It's like you're an alias savant.มันเหมือนนายเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ด้านการแฝงตัวเลย
Gerry is so knowledgeable about the beyond.เจอรี่รอบรู้มากเรื่องชีวิตหลังความตาย
Have you met many stonemasons, My Lord?บอกไม่ได้นะว่าข้าเคยพบ ช่างหินที่รอบรู้แบบนี้
Garcia's lair of knowledge and wisdom.การ์เซียผู้รอบรู้และฉลาดเฉลียวค่ะ
I cross-referenced that search with Zodiac experts and came up with two former chess prodigies and best friends who used to write about the Zodiac in their junior high school newspaper.ฉันเอามาเทียบกับ คนที่รอบรู้เรื่องฆาตกรจักรราศี แล้วก็เจออดีตเซียนหมากรุก 2 คน ที่เป็นเพื่อนซี้กัน ซึ่งเคยเขียน เรื่องฆาตรกรจักรราศี
Which means I'm also omniscient.หมายความว่าผมฉลาดรอบรู้
In the name of the one true Vampire Authority, in whose wisdom and justice all is made manifest by Lilith,ในนามของหนึ่งใน ผู้กุมอำนาจของเหล่าแวมไพร์ ผู้ซึ่งรอบรู้ และยุติธรรม ในนามของลิลิธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบรู้
Back to top