ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlightened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlightened*, -enlightened-

enlightened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightened (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, expert
enlightened person (n.) ผู้ตรัสรู้ See also: ผู้รู้แจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตรัสรู้ (n.) enlightened person
ผู้รู้แจ้ง (n.) enlightened person Syn. ผู้ตรัสรู้
พุทธะ (n.) enlightened person
ตรัสรู้ (v.) become enlightened See also: understand, foresee, intuit Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
พระโสดาบัน (n.) the first one who is enlightened
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
โพธิบัลลังก์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์
โสดาบัน (n.) the first one who is enlightened Syn. พระโสดาบัน

enlightened ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
[sè, ㄙㄜˋ, 塞] piston; unenlightened
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive

enlightened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities)
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp,v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person)
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)

enlightened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โพธิบัลลังก์[n.] (phōthibanla) EN: throne that the Buddha sit when he became enlightened FR:
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phū rū jaēn) EN: enlightened person FR:
ผู้สำเร็จ[n.] (phūsamret) EN: enlightened one ; successful man FR:
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha FR:
สิทธ์[n.] (sit) EN: enlightened one FR:
สิทธ-[pref.] (sittha-) EN: enlightened one FR:
โสดาบัน[n.] (sōdāban) EN: the first one who is enlightened FR:
ทางสว่าง[adj.] (thāng sawān) EN: enlightened FR:
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened ; become enlightened ; enlighten ; attain enlightenment FR: atteindre l'éveil
วัชรอาสน์[n.] (watchara-āt) EN: throne of the Buddha when he became enlightened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlightened
Back to top