ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอด*, -รอด-

รอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอด (v.) succeed See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ
รอด (v.) survive See also: escape from death, save Syn. รอดชีวิต
รอดชีวิต (v.) survive See also: escape death Syn. รอดตาย, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
รอดตัว (v.) be saved
รอดตาย (v.) survive See also: escape death Syn. รอดชีวิต, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
รอดพ้น (v.) get free from See also: become free Syn. พ้น, หลุด
รอดพ้น (v.) miss See also: escape, avoid Syn. รอดไป, พ้นไป, ปราศจาก, คลาดแคล้ว Ops. ประสบ, พบเจอ
รอดสายตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา
รอดหูรอดตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา, รอดสายตา
รอดอันตราย (v.) be out of danger See also: escape danger
รอดูก่อน (v.) wait and see See also: keep looking, take a look at, regard to, delay Syn. รอไว้ก่อน, ชะลอ, รั้งรอ
รอดไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. คลาดไป, พ้นไป
รอดไป (v.) miss See also: escape, avoid Syn. พ้นไป, รอดพ้น, ปราศจาก, คลาดแคล้ว Ops. ประสบ, พบเจอ
รอดไป (v.) elude (dangers) See also: head off, escape, turn danger into safety Syn. แคล้วคลาด, พ้นไป, รอด
English-Thai: HOPE Dictionary
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
broaden(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้าง,กว้างขึ้น, Syn. spread
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
corbel(คอร์'เบิล) n. คานปีก,คานรับ,รอดยื่น,รอดช่วยแรง,บัว vt. ก่ออิฐหรือเป็นคานปีกหรือรอดยื่น,ค้ำจุนด้วยคานปีกหรือรอดยื่น
corbel archn. โค้งรอดยื่นที่ประกบกัน
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
extricable(เอคซฺ'ทริคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเอาตัวรอด,ซึ่งทำให้หลุดได้
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
immunise(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
immunize(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
inescapable(อินเอสเคพ'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถหนีรอดได้, See also: inescapably adv., Syn. unavoidable
inextricable(อินเอคซฺ'ทระคะเบิล) adj. แก้ไม่ได้,หนีไม่รอด,เอาไม่ออก., See also: inextricability,inextricableness n. inextricably adv., Syn. hopelessly,involved)
joist(จอยซฺทฺ) {joisted,joisting,joists} n. ตงรองพื้น,รอดรองพื้น,รอดตง,กระทง. vt. ตีตงรองพื้น,ตีรอดรองพื้น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
maraud(มะรอด') v. เที่ยวปล้นสะดม n. การปล้นสะดม., See also: marauder n.
outlast(เอาทฺ'ลาสทฺ) vt. อยู่ได้นานกว่า,ทนกว่า,อยู่รอด, Syn. outlive
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
product(พรอด'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ, Syn. result
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
ramrod(แรม'รอด) n. ไม้กระทุ้งดินปืน,ไม้เขี่ยลำกล้องปืนให้สะอาด. adj. ตายตัว,แข็งทื่อ
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
salvable(แซล'วะเบิล) adj. ช่วยให้รอดได้,กอบกู้ขึ้นมาได้, See also: salvableness n. salvably adv.
salvation(แซลเว'เชิน) n. การช่วยเหลือให้พ้นภัยหรือการสูญเสีย,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,วิธีการช่วยเหลือดังกล่าว,การช่วยให้พ้นนรก,การทำให้พ้นบาป., See also: salvational adj., Syn. preservation,redemption
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
inextricable(adj) แก้ไม่ไหว,หนีไม่รอด,ถอดไม่ออก,แก้ไม่ออก
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
immunize(vt) ทำให้รอดพ้น,ทำให้พ้นอันตราย
joist(n) ไม้ขื่อ,รอด,ตง
outlast(vt) ทนกว่า,อยู่ได้นานกว่า,อยู่รอด
salvation(n) การช่วยชีวิต,การช่วยให้พ้นบาป,การรอดพ้นภัย
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
born alive(ทารก) เกิดรอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
joistตง, รอด, รา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
survivorผู้รอดชีพ, ผู้ทรงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viabilityความอยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viable-อยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenineอะดีนีน, สาร; อะดินีน; สารอดีนีน; อะเดนีน; อะดีนีน [การแพทย์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bulbulsนกปรอด [TU Subject Heading]
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด จำนวนการตายก่อนหรือระหว่างคลอดต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คนในปีหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
LD50 แอลดี 50 Median Lethaldose (LD50 ) หมายถึง คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังคลอด ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุไม่ถึงหนึ่ง ปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
joist (n.) รอด See also: ไม้ที่สอดรูเสาสำหรับรับกระดานพื้นเรือน
squeak by (phrv.) รอดชีวิต Syn. get by
subsist (vi.) รอดชีวิต See also: อยู่รอด
get off (phrv.) รอดพ้น See also: หลุดพ้น Syn. get out of
get past (phrv.) รอดพ้น See also: เป็นที่ยอมรับ Syn. get by
get off with (phrv.) รอดพ้นจาก (การบาดเจ็บ, อันตราย) Syn. get off
go scot-free (idm.) รอดพ้นจากการลงโทษ
weather (vt.) รอดพ้นจากอุปสรรค See also: รอดพ้นจากความยากลำบาก Syn. endure, overcome
get off (phrv.) รอดพ้นอันตราย Syn. get off with
squeak (vi.) รอดอย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ)
acceptance (n.) การอดทน See also: การยอมทน, การทนทาน
allowance (n.) การอดทน See also: การยอมทน
bare (adj.) เกือบจะไม่รอด See also: หวุดหวิด
break away (phrv.) หนีรอดจาก
break loose (phrv.) หนีรอดไปได้ See also: หลุดรอด, หลบหนี, พ้น Syn. get free
break out (phrv.) หนีรอด See also: รอดพ้นจาก Syn. burst out
burst out (phrv.) หนีรอด See also: รอดพ้น, หลุดพ้น Syn. break out, bust out, crash out
bust out (phrv.) หนีรอดจาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: รอดพ้นจาก
carry through (phrv.) ทำให้อยู่รอด See also: ช่วยให้รอดพ้น, ช่วยให้มีชีวิตอยู่ Syn. bring through, come through, pull through
catch at a straw (phrv.) พยายามช่วยตัวเองให้อยู่รอด See also: พยายามตะเกียกตะกาย Syn. grab at
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
I need survival skillsฉันต้องการทักษะในการเอาตัวรอด
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eileen Renfro survived her attack.ไอลีน เรนโฟร รอด จากการลอบทำร้าย
Your friend's dead and Meryn Trant's not 'cause Trant had armor and a big fucking sword.เพื่อนเจ้าตาย เมอลิน แทรนท์ รอด เพราะมันมีชุดเกราะ และดาบโครตใหญ่
5 confirmed dead, sixth victim is still alive. He's in surgery now.เหยื่อรายที่ 6 รอด ตอนนี้กำลังผ่าตัดอยู่
She did it! She did it!ฝีมือนาง นางทำได้ / รอด รอด รอด
Rod, and you sunk it hard.รอด คุณจมมันโงหัวไม่ขึ้นเลย
Yeah, but, i mean, that was a curable strain.รอด มันเป็นสายพันธุ์ที่รักษาได้
Get back here alive. That's an order.รอดกลับไปให้ได้ นั่นเป็นคำสั่ง
Rod and I are engaged.รอดกับฉันหมั้นกันแล้วค่ะ
It's quite flattering how many people have responded to my story. And if I can help a few people along the way, then I'm pleased.รอดจากกับดักของจิ๊กซอว์ใช่ไหม
Dodged federal prison twice.รอดจากการถูกจำคุกมาได้ 2 ครั้ง
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
You survive the Nam, you get to live forever.รอดจากนี่ได้ ก็รอดตายทุกแห่งหนแล้ว
Survive a plane crash?รอดจากเครื่องบินตกเหรอ?
Welcome back!รอดชีวิต \ เรื่องของฉันกับจิ๊กซอว์
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
Survived missions that should have killed me,รอดชีวิตจากภารกิจ ที่อาจจะฆ่าผมได้
To survive a thing like that... and finish up like this.รอดชีวิตจากเรื่องนั้น แล้วมาจบชีวิตแบบนี้
Surviving Quantico is no small accomplishment.รอดชีวิตมาได้จากโรงเรียนคลอติโก้ เป็นความสำเร็จที่ไม่เล็กๆ เลย
Roller skates, fishing reels, yo-yos, turntables.รอดตกปลา โยโย่ ชักรอก
Stay alive, Mike is Michael.รอดต่อไป ไมค์คือไมเคิล
Got away with what? What are you talking about? !รอดตัวจากอะไร แกพูดเรื่องอะไรกัน
Five men still alive. The rest have moved on.รอดตาย 5 คน ที่เหลือขนเรียบร้อย..
Only by surviving it, will you prevail.รอดตายออกไปได้ จึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้
MAN 1 : He'd eat the bread.รอดตายเพราะขนมปังเหรอ
Both of us, I don't know.รอดทั้งคู่ยิ่งน้อยอีก
Rodney? What are you doing here?รอดนี่ย์ คุณมาทำอะไรที่นี่?
Rodney, what's the hell's wrong with you? !รอดนี่ย์ คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ย
Rodney Baines Garrett was put to death by firing squad, bringing to an end the long...รอดนีย์ เบนส์ การ์เร็ท จะถูกประหารชีวิต โดนการยิงเป้า ปิดฉากคดีที่ยาวนาน...
Rodney, this has nothing to do with him.รอดนี่ย์ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเลย
Rodney here is hitting the safe.รอดนีย์จะเป็นคนงัดตู้เซฟ
Rodney's the one you had all the trouble with, right?รอดนี่ย์สร้างปัญหาให้คุณมาตลอด ใช่ไหม
Jim Gordon escaped the carnage unscathed.รอดพ้นจากการตามล่าของจิม กอร์ดอน
Fixing this problem became the next great quest of modern physics.รอดมาในรูปแบบที่ ไม่น่าของผู้ชายคนนี้ พบฮิกส์ปีเตอร์
To survive, you ah?รอดมาได้ยังไม่เข็ดรึไง
Can't it wait for Dr. Michaelson?รอดรไมเคิลสันไม่ได้เลยหรือ
Wait! I love castles.รอด้วย ฉันชอบปราสาทมาก
Wait up. I still have baby fat, you know.รอด้วย ตัวฉันอ้วนนะรู้ไหม
Wait up. This... this is crazy.รอด้วย นั้นมันบ้ามาก
Wait, mister! Mister, wait!รอด้วย นี่คุณคนนั้นน่ะ รอด้วย
Wait a minute. I'm still in the car.รอด้วย ปู่ยังไม่ได้ลงจากรถ

รอด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: หนีรอด English: to escape
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: รอด
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอด
Back to top