ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสอร่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสอร่อย*, -รสอร่อย-

รสอร่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสอร่อย (adj.) delicious See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good
รสอร่อย (v.) be delicious See also: be tasty
รสอร่อย (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสโอชะ Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
รสอร่อย (n.) sweet taste See also: pleasant taste, deliciousness Syn. รสหวาน
รสอร่อยเยี่ยม (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสทิพย์, รสเลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
tasty(เทส'ที) adj. มีรสดี,มีรสนิยมดี,รสอร่อย, See also: tastily adv. tastiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nectarous (adj.) เกี่ยวกับน้ำดื่มรสอร่อย Syn. delicious
toothsome (adj.) ซึ่งมีรสอร่อย Syn. appetizing, tasty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will savor every bite.เราจะลิ้มรสอร่อยทุกๆคำ
We were sent by the Supreme Leader to eat delicious humans and dip them in ranch dressing.เราถูกท่านผู้นำสูงสุดส่งมา ให้ลิ้มรสอร่อยของมนุษย์ จับจิ้มแจ่วมะขามรสเด็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสอร่อย
Back to top