ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถบรรทุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถบรรทุก*, -รถบรรทุก-

รถบรรทุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถบรรทุก (n.) truck See also: lorry, van, freight car
รถบรรทุกเก็บขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck
English-Thai: HOPE Dictionary
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
drayman(เดร'มัน) n. คนที่ขับรถบรรทุกของ -pl. draymen
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
lorry(ลอ'รี) n. รถยนต์บรรทุก,รถบรรทุกที่วิ่งบนราง,รถม้าที่ไม่มีด้านข้าง
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
teamster(ทีม'สเทอะ) n. ผู้มีอาชีพขับรถบรรทุก,คนขับรถที่ใช้สัตว์หลายตัวลาก
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
truck(ทรัค) n. รถบรรทุก,รถกุดัง,รถไถ,ของเสีย,ของสัพเพเหระ,ธุรกิจ,การค้า vt.,vi. ขนย้ายสินค้าด้วยรถบรรทุก,ขับรถสินค้า,แลกเปลี่ยน,ค้าขาย, Syn. transport
truckage(ทรัค'คิจฺ) n. การขนส่งโดยรถบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าขนส่งโดยรถ
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
trucking(ทรัค'คิง) n. ธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก,การปลูกพืชผักไว้ขายในตลาด,การแลกเปลี่ยนสินค้า
truckman(ทรัค'เมิน) n. ผู้ขับรถบรรทุก,ผู้มีกิจการรถบรรทุก pl. truckmen, Syn. truck driver
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร
wainwright(เวน'ไรทฺ) n. ช่างทำรถบรรทุก
English-Thai: Nontri Dictionary
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
dray(n) รถบรรทุก,รถขนของ,รถล้อเลื่อน,แคร่
drayman(n) คนขับรถบรรทุก
hearse(n) รถบรรทุกศพ
lorry(n) รถบรรทุก
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wagonageค่าระวางรถบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
motor truck (n.) รถบรรทุก
lorry (n.) รถบรรทุก(อังกฤษ) รถบรรทุกที่วิ่งบนราง Syn. motor truck
truck (n.) รถบรรทุก(อเมริกัน) See also: รถสิบล้อ, รถกุดัง, รถดัมพ์
juggernaut (n.) รถบรรทุกขนาดใหญ่ Syn. large lorry, large truck
large lorry (n.) รถบรรทุกขนาดใหญ่ Syn. large truck
large truck (n.) รถบรรทุกขนาดใหญ่ Syn. large lorry
tumbrel (n.) รถบรรทุกของสมัยก่อน
tumbril (n.) รถบรรทุกของสมัยก่อน
tender (n.) รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ
stock car (n.) รถบรรทุกปศุสัตว์
furniture van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van
removal van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van, furniture van
rolling stock (n.) รถบรรทุกสินค้า
wain (n.) รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร See also: (คำโบราณ) (ทางวรรณคดี)
furniture van (n.) รถบรรทุกเครื่องเรือน Syn. removal van
moving van (n.) รถบรรทุกเครื่องเรือน Syn. removal van, furniture van
hayride (n.) การนั่งบนรถบรรทุกหญ้าแห้งในตอนเย็นๆ อย่างสนุกสนาน
lorry load (n.) ปริมาณที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, wagonload
lorry load (n.) ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, waggonload
tailboard (n.) แผ่นไม้ด้านหลังรถบรรทุกสำหรับยกสิ่งของ Syn. tailgate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[truck approaching] [grunting] Hi.[ รถบรรทุก ใกล้เข้ามา ] ไงฮะ ว่าไง
Did you see all those jeeps and lorries going up and down the hill?แกเห็นรถจิ๊บ รถบรรทุก ขึ้นๆลงๆเขาไม๊?
Cross-checking with the profile, we've got male, late 40s, truck, van, or SUV.กำลังตรวจสอบกับประวัติอยู่ เป็นผู้ชาย 40ปลายๆ รถบรรทุก รถตู้ รถกระบะ
Explosives were triggered from that vehicle, destroying it...เหตุระเบิดเกิดจาก รถบรรทุก รถพังพินาศ...
MAN 1: Truck 14, Rooney's out at the junkyard.รถบรรทุก 14, ของ รูนี่ ที่ออกจากที่เก็บของเก่า
Alma Dray from Interpol.รถบรรทุก Alma จากตำรวจสากล.
In-N-Out truck's coming in 10 minutes.รถบรรทุก กำลังจะมาภายใน 10 นาที
A truck hit the Mohaine bridge?รถบรรทุก ชนสะพานโมเฮนบริจน์
Trucks. The trucks you see driving around with the supplies?รถบรรทุก รถที่คุณเห็นวิ่งไปทั่ว ที่มีอาหารในรถ
A truck. It's coming. Zip up the mag pouch!รถบรรทุกกำลังมา รีบดึงซิปถุงนอนขึ้นเร็ว
Truck turn out to be a chicken run out of Juarez and Laredo.รถบรรทุกขนส่งแรงงานต่างด้าว ออกจากฮัวเรซและลาเรโด
Your truck's ready.รถบรรทุกของคุณพร้อม อิ่ม ...
Your moving truck passed by a couple of hours ago.รถบรรทุกของคุณย้ายผ่าน สองสามชั่วโมงที่ผ่านมา.
Delivery truck for Trans Hawaiian Parcel got hit.รถบรรทุกของทรานส์ ฮาวายเอี้ยน พาเซล โดนปล้น
The security guard's stolen pickup truck you're looking for is at the lumber mill on St. Helen's Road.รถบรรทุกของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกขโมยไปที่คุณกำลังค้นหาอยู่ อยู่ที่โรงเลื่อย บนถนน St. Helen
Lotso has trucks patrolling all night long.รถบรรทุกของลอตโซ่ตระเทนทุกๆคืน
It was loaded down with dirt.รถบรรทุกของหนักเพราะขนสิ่งปฏิกูล
The trucks will beat us there.รถบรรทุกข้าศึกอาจไปถึงที่นั้นก่อนเรา
This truck needs to be parked right on it.รถบรรทุกคันนี้ต้องจอดที่ตรงนี้
He ran into him with intent.รถบรรทุกจงใจพุ่งเข้าชนเขา
Truck's out back. It's all good.รถบรรทุกจอดอยู่ด้านนอก ทุกอย่างเรียบร้อยดี
Picks up every Wednesday and Friday at exactly 8:12.รถบรรทุกจะมาทุกวันพุธและวันศุกร์ตอน 8: 12
The truck hasn't moved in a while.รถบรรทุกจะไม่ขยับไปสักพัก
Bloody truck couldn't get in here.รถบรรทุกชนยังไม่พังเลย
That wagon, was it here?รถบรรทุกที่ถูกมันนี่?
She's on a blue semi, route one, heading north.รถบรรทุกที่น้ำเงินกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือ
The truck you needed.รถบรรทุกที่แกต้องการ
The biggest trucks in the world move thousands of tons of sand.รถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนทรายเป็นพันตัน
THAT TRANSPORT TRUCK, COULD BE ONE OF THEIRS.รถบรรทุกนั่นน่าจะเป็นของพวกมัน
This truck don't go a mile over 50, Sheriff.รถบรรทุกนี้ไม่ได้ไปไมล์กว่า 50 นายอำเภอ ตอนนี้คุณกำลังขับรถบรรทุกที่ แตกต่างกันในเช้าวันนี้
Some trucker must've taken a shortcut.รถบรรทุกบางคันต้องไปทางลัด
My truck needs a new transmission.รถบรรทุกผมก็ต้องซ่อม
Truck ran a light, corner of Constitution and 10th, Northwest D.C.รถบรรทุกฝ่าไฟแดงที่แยก คอนสทิสิวชั่น ตัดถนน 10 นอร์ธเวสธ์ ดี.ซี.
And the trucks go over the frozen ground.รถบรรทุกพวกนี้วิ่งบนพื้นน้ำแข็ง
Trucks are always scraping it when they're loaded down.รถบรรทุกมักจะขูดตลอดแหล่ะ เมื่อรถบรรทุกของหนักๆ
Tanker truck's late. Should have been here two hours ago.รถบรรทุกมาสาย มันควรจะมาถึง2ชั่วโมงที่แล้ว
WO MAN: Tuesday, 1: 1 8 p.m.รถบรรทุกระเบิดนั่น เป็นรถตู้ขนาดเล็กหรือ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์.
Truck run over him, crushed his lung.รถบรรทุกวิ่งเข้ามาชน ทับปอดเขา
The delivery truck pulled away and the taxi was able to move.รถบรรทุกส่งของได้ออกไปแล้ว และรถแท็กซี่จะสามารถเคลื่อนตัวได้
Armored truck to guards to final location.รถบรรทุกหุ้มเกราะ จะได้รับการป้องกันจนถึงที่หมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถบรรทุก
Back to top