ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wagonload

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wagonload*, -wagonload-

wagonload ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wagonload (n.) ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, waggonload, lorry load

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wagonload
Back to top