ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waggonload

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waggonload*, -waggonload-

waggonload ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waggonload (n.) ปริมาณที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, wagonload, lorry load

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waggonload
Back to top