ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รกราก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รกราก*, -รกราก-

รกราก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกราก (n.) domicile See also: residence Syn. หลักแหล่ง
รกราก (n.) lineage See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent Syn. เชื้อสาย, รากเหง้า
รกราก (n.) birthplace See also: origin, homeland, hometown Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม
รกรากเดิม (n.) background See also: hometown Syn. พื้นเพเดิม
English-Thai: HOPE Dictionary
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
populate(พอพ'พิวเลท) vt. อาศัยอยู่,ตั้งถิ่นฐานใน,นำผู้คนเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณหนึ่ง
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring out (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น Syn. come over
bring over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น Syn. come over
come over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น
come over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น
emigration (n.) การไปตั้งรกรากใหม่
homestead (vi.) ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
Knickerbocker (n.) ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
resettle (vi.) ไปตั้งรกรากใหม่ See also: อพยพไป Syn. immigrate
resettlement (n.) การไปตั้งรกรากใหม่ Syn. emigration
rivet to (phrv.) ตั้งรกรากใน See also: ตั้งถิ่นฐานใน
root to (phrv.) ตั้งรกรากใน See also: ตั้งถิ่นฐานใน Syn. rivet to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน,
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก
I rooted myself in his life, in the Grange.ฉันตั้งรกรากตัวเองใหม่ในชีวิตเขา ที่เกรนจ์นี่
I cannot uproot myself again.ฉันถอนรกรากตัวเองอีกไม่ได้นะ
Yes, thank you, Fulton.คุณเข้าไปถือกรรมสิทธิ์ถ้ำไม่ได้ ตราบที่เผ่าวาชาติยังตั้งรกรากอยู่ คุณอยากจะได้ขี้ยักษ์กองนั้น...
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
Instructions for us on their colonization procedures.คำแนะนำสำหรับเราในขั้นตอน การตั้งรกรากของพวกเขา
My friends, my fellow Tennesseans, sons and daughters of the great pioneers who fought their way through forest and mountain to found this rich land,เพื่อนของผม ชาวเทนเนสซี ลูกชาย ลูกสาว ของผู้ตั่งรกราก ผู้ที่ขับพวกเขาไปยัง ป่าและภูเขา
That is his design in settling here?เขาต้องการที่จะตั้งรกรากที่นี่หรือ
I do hope you intend to stay here, Mr Bingley.ฉันหวังว่า คุณจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะ คุณบิงลี่ย์
I was going to settle here, but Oh-Yi and Mari called me back.ข้าว่าจะตั้งรกรากที่นี่ แต่โอยิกับมาริเรียกตัวข้ากลับ
It was so difficult for us to settle in BuYeo. Must we leave this place?มันช่างยากลำบากจริงๆ ที่จะตั้งรกรากอยู่ที่พูยอ พวกเราต้องออกไปจากที่นี่หรือ?
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง
He's an old man, who homesteaded here.เป็นคนแก่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่
More than half of India is settled in America, Canada, england... and other places.มากกว่าครึ่งของคนอินเดีย ที่ตั้งรกรากในอเมริกา,แคนาดา,อังกฤษ... แล้วก็ที่อื่นๆ
Jean had a great-grandmother who came here right after the Civil War.ยีนมียายคนหนึ่ง คนที่มาตั้งรกรากที่นี่หลังสงครามกลางเมือง
We're going to colonize earth.เรากำลังจะตั้งรกรากบนโลกใบนี้
Is there any chance these are very old remains of settlers or Indians, who should be left in peace?เป็นไปได้ไหมว่า เป็นศพเก่าของพวกตั้งรกราก หรือพวกอินเดียนที่ตายไป
Till we find a better, more permanent way to live.จนกว่าเราจะเจอสถานที่ดีๆ ที่จะทำให้เราตั้งรกราก อยู่กันได้อย่างถาวร
Our family fled Salem in 1692 and relocated here.ตระกูลเราหลบหนีจากซาเลม ในปี 1692 และตั้งรกรากใหม่ที่นี่
You know, the Salvatores were one of this town's original settlers.รู้ไหม พวกซัลวาทอร์เป็นหนึ่งใน ผู้ตั้งรกรากดั้งเดิมที่เมืองนี้นะ
But I'm happy to have settled here in Haplin, where apparently, you can be considered guilty without reasonable cause or explanation.แต่ผมก็มีึความสุขที่ได้ตั้งรกราก อยู่ในเมืองฮาพลินนี้ ในเมืองที่คุณอาจพิจารณา ว่ามีความผิด โดยไม่ทราบเหตุผล หรือคำอธิบาย
Which means he didn't just land here and get his passport stamped-- he was back-channeled in.ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขา แค่ได้มาตั้งรกรากที่นี่ แต่เขายังได้ตราประทับ ในหนังสือเดินทาง แต่ยังมี สายสัมพันธ์ใต้ดินกับคนที่นี่
He leaves, you can buy a welcome mat.เมื่อเขาจากไปแล้ว คุณจะได้ตั้งรกรากในเมืองได้
Once we're settled, we get the signal and we all turn on our families.เมื่อพวกเราตั้งรกรากได้ เราจะได้รับสัญญาณ... และทุกคนจะเปลี่ยนทุกครอบครัว
I was wrong to think that we could make a home here.แม่คิดผิดไปแล้ว ที่เราจะตั้งรกรากอยู่กันที่นี่
Not with my settlement. With New York prices,ฉันจะไปตั้งรกรากได้ยังไงกับค่าครองชีพในนิวยอร์กเนี่ย
Never settled down, never thinks about the future, just follows his heart wherever it leads him.ไม่เคยตั้งรกราก ไ่เคยคิดถึงอนาคต แค่ไปตามหัวใจของเขา
The Mogs, they don't colonize. They decimate. And then they move on.พวกม็อก,ไม่ตั้งรกรากแต่มันล้างบาง,ล้างและไปต่อ
Your quarters are here in the newer part of the settlement.ที่พักคุณ อยู่ตรงนี้ ส่วนผู้มาใหม่ ในการตั้งรกราก
Whatever happened to the idea of finding a bit of land and settling down?เกิดอะไรขึ้นกับความคิดที่ว่า เราจะตั้งรกรากกัน
As our business grew, the town of Collinsport grew with it... and we decided to put down permanent roots.เมืองคอลลินส์ก็เจริญขึ้นตามกัน เราตัดสินใจ ตั้งรกรากอยู่ที่นี่
Scouting? Planning on staying local?หาที่ใหม่ไปเรื่อยๆ หรือมีแผนที่จะตั้งรกรากที่นี่
Okay, I get that these things mean business, you know, but I can't just, like, uproot my life.โอเค ผมเข้าใจว่านี่จำเป็น แต่ผมคงจะถอนรกรากไปเฉยๆ ไม่ได้
The jokers who settled this place.พวกจำอวดที่มาตั้งรกรากที่นี่น่ะ
Phaen/'c/'a ser/'cata-Early stage of colonization.เฟนิเชีย เซริคาตา อยู่ขั้นตั้งรกราก
In 5 years, they're gonna settle for a mediocre starter husband and a mind-numbing career, and about that time, they're gonna realize something you're never gonna have to learn.ในอีก5ปี, พวกเขาจะมาตั้งรกราก กับสามีฝึกหัดพื้นๆ และงานที่ไม่มีความรู้สึกทางจิตใจ, แล้วเวลานั้นพวกเขาจะคิดได้ บางอย่างที่คุณ ไม่มีวันจะได้เรียนรู้
Look, after the block was settled in, there were some drinks to celebrate.ดูหลังจากบล็อกที่ตั้งรกรากอยู่ในมีเครื่องดื่มบางอย่างเพื่อเฉลิมฉลอง
Sweetie, are you okay? You seem a little... I'm fine.เธอตั้งรกรากอยู่ที่ซานฟรานซิสโก และเธอบอกว่าเธอเจอคู่ชีวิตของเธอแล้ว
This is an interesting little town you've chosen to settle down in.นี่เป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่ที่คุณเลือกที่จะมาตั้งรกราก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รกราก
Back to top