ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุ่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุ่ย*, -ยุ่ย-

ยุ่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ้ย (v.) stick out See also: bulge, be embonpoint
ยุ้ย (adj.) bulgy See also: embonpoint, potbellied, paunchy
ยุ่ย (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ
ยุ่ย (v.) rot See also: decay, soft, tender, decompose Syn. เปื่อยยุ่ย Ops. เหนียว
English-Thai: HOPE Dictionary
applefaced(แอพ'เพิลเฟสทฺ) adj. แก้มยุ้ย
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
round cheeksn. แก้มยุ้ย
English-Thai: Nontri Dictionary
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collaretteขุยยุ่ยที่ขอบพยาธิสภาพ,ขอบในของผื่น [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
applefaced (adj.) แก้มยุ้ย
macerater (n.) คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
maceration (n.) การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative (adj.) ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even when you were a kid, and you were chubby and you had no friends, you were just fine.แม้แต่ตอนเล็กๆ ที่ลูกยังแก้มยุ้ย ไม่มีเพื่อนเลย แต่ลูกก็ไม่ป็นไร
A collection of disjointed memories and experiences.ด้วยผลรวบรวมความทรงจำและประสบการณ์อันขาดยุ่ย
The heat in the trunk is causing the skin to liquefy.ความร้อนในท้ายรถ ทำให้ผิวหนังเปื่อยยุ่ย
Decomposed due to autolysis, the destruction of cells as a result of an aseptic chemical process.ย่อยสลายตัว! เปื่อยยุ่ยได้ด้วยตัวเอง การพังสลายของเซลส์ ที่เป็นผลมาจาก
This is diluted maceration fluid.นี้คือ กรดเจือจางทำให้เปื่อยยุ่ย
I can't replicate them if it's disintegrating in front of me.ผมไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้านี่เปื่อยยุ่ยไปต่อหน้าผม
And who is this little dude?แล้วเจ้าหนูแก้มยุ้ยนี่ใครกันเนี่ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุ่ย
Back to top