ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embonpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embonpoint*, -embonpoint-

embonpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embonpoint (n.) ความอ้วนกลม See also: ความจ้ำม่ำ Syn. corpulence, plumpness
embonpoint (adj.) อ้วนกลม See also: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน

embonpoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความอ้วนพี[n.] (khwām uanph) EN: FR: embonpoint [m]
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint FR: embonpoint [m]
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby FR: être gros ; avoir de l'embonpoint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embonpoint
Back to top