ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พากเพียร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พากเพียร*, -พากเพียร-

พากเพียร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พากเพียร (v.) persevere See also: persist Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ
English-Thai: HOPE Dictionary
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding,arduous,tough,uphill
English-Thai: Nontri Dictionary
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
sedulous(adj) ขยันหมั่นเพียร,มีมานะ,พากเพียร,อุตสาหะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aasiduity (n.) ความพากเพียร See also: ความขยัน, ความอุตสาหะ Syn. exertion Ops. laziness, vacillation
diligence (n.) ความพากเพียร See also: ความขยัน, ความอุตสาหะ Syn. aasiduity, exertion Ops. laziness, vacillation
indefatigability (n.) ความพากเพียร See also: ความไม่ย่อท้อ Syn. tirelessness
persevering (adj.) ซึ่งมีความพากเพียร See also: บากบั่น, ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ Syn. active, assiduous, diligent, sedulous
perseveringly (adv.) อย่างพากเพียร See also: อย่างบากบั่น, อย่างอุตสาหะ, อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างไม่ท้อถอย
pertinacity (n.) ความพากเพียร See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ Syn. obstinacy, willfulness
tirelessness (n.) ความพากเพียร See also: ความไม่ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Cake worked on his clock, laboring to finish.คุณเค้กสร้างนาฬิกาของเขาต่อไป พากเพียรทำจนเสร็จ
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พากเพียร
Back to top