ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรรณนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรรณนา*, -พรรณนา-

พรรณนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรรณนา (v.) describe See also: depict, narrate, relate, explain Syn. บรรยาย, สาธยาย
พรรณนาความทุกข์ (v.) confide See also: unburden, tell one´s troubles, recount one´s tale of woe Syn. บอกเล่าความทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,
portraiture(พอร์'ทริเชอะ,โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน,ภาพคน,รูปคน,การพรรณนา
portray(พอร์เทร',โพร์เทร') vt. วาดภาพ,เขียนภาพ,ร่างภาพ,พรรณนาเป็นคำ,แสดง., See also: portrayable adj. portrayer n.
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
represent(เรพริเซนทฺ') vt. แทน,พูดแทน,แสดง,แสดงให้เห็น,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย,พรรณนา, See also: representability n. representable adj. typicfy,impersonate
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
topography(โทพอก'กระฟี) n. การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ ภูมิประเทศ., See also: topographic adj. topographical adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา,เหลือที่จะกล่าว
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
untold(adj) ไม่ได้บอกเล่า,เหลือพรรณนา,นับไม่ถ้วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descriptionการพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idyl; idyllชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depict (vt.) พรรณนา See also: บรรยายให้เห็นภาพ Syn. portray
portray (vt.) พรรณนา Syn. portray
depiction (n.) การพรรณนา See also: การบรรยายให้เห็นภาพ Syn. portrayal
indescribable (adj.) ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา See also: ซึ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้, ซึ่งเหนือคำบรรยาย Syn. indefinable, ineffable Ops. definable, describable
ineffable (adj.) ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้ See also: ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ Syn. inexpressible, indescribable, unutterable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
I don't know if it's his style of writing... or his use of description or whatever, but...ไม่รู้สิ สไตล์การเขียนของเขา จะใช้การพรรณนาหรือบรรยาย จะอะไรก็เถอะ...
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา
My soul rests and those guys were expressing it.จิตใจของผมสงบสุข และคนเหล่านี้พรรณนาถึงมัน
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว
I do love your descriptions.ฉันชอบคำพรรณนาของคุณจริงๆ
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรรณนา
Back to top