ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inexpressible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inexpressible*, -inexpressible-

inexpressible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexpressible (adj.) ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้ Syn. indescribable, unspeakable, incommunicable
English-Thai: Nontri Dictionary
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้

inexpressible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)

inexpressible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
言い難い;言難い[いいがたい;いいにくい, iigatai ; iinikui] (adj-i) hard to say; inexpressible; hesitant to say
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable

inexpressible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible

inexpressible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unaussprechlich {adj}inexpressible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inexpressible
Back to top