ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unutterable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unutterable*, -unutterable-

unutterable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unutterable (adj.) มากจนไม่สามารถอธิบายได้ See also: รุนแรงจนไม่สามารถอธิบายได้ Syn. inexpressible, unspeakable, indescribable Ops. expressible

unutterable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unutterable
Back to top