ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ตรวจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ตรวจ*, -ผู้ตรวจ-

ผู้ตรวจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตรวจ (n.) examiner See also: inspector Syn. คนตรวจ
ผู้ตรวจการณ์ (n.) inspector See also: investigator
ผู้ตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker Syn. คนตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี (n.) auditor
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
surveillant(เซอเว'เลินทฺ,-เวล'เลินทฺ) adj. ควบคุม,ตรวจตรา,ดูแล. n. ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ดูแล, Syn. exercising surveillance
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
collator(n) ผู้ตรวจทาน,ผู้เรียง,ผู้ตรวจปรู๊ฟ
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ombudsman (n.) ผู้ตรวจการของรัฐสภา See also: ผู้ตรวจการที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
surveillant (n.) ผู้ตรวจตรา See also: ผู้ควบคุมดูแล Syn. inspector, observer, supervisor
examiner (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. inspector
inspector (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: นายตรวจ
overseer (n.) ผู้ตรวจสอบ
surveyor (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. examiner, inspector
reader (n.) ผู้ตรวจเรื่อง See also: ผู้ตรวจปรู๊ฟ Syn. proofreader
censor (vt.) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ See also: ห้ามออกอากาศ Syn. ban, forbid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't find a current address, but a search of FAA records turned up a passenger manifest from Thai Airways that says he was out of the country on the night in question.หาที่อยู่ปัจจุบันไม่พบครับ แต่จากเท่าที่หาดู ผู้ตรวจ ผู้โดยสารจากสายการปินไทย แอร์เวย์ บอกว่าเขาออกจากประเทศ วันที่เกิดเหตุครับ
Inspector Ahn! Are you there?ผู้ตรวจการ คุณอยู่นั่นหรือป่าว?
Inspector Thomas Gucci. Enjoying the weather, are you?ผู้ตรวจการ ทอมัส กูชชิ กำลังเพลินกับฝนตกหรือไง
Inspector Nakamura,ผู้ตรวจการ นากามูระ,
Inspectors from France, even Interpol.ผู้ตรวจการณ์จากฝรั่งเศสก็โทรมา เเม้เเต่ตำรวจสากลก็ด้วย
A Marshal Jennings delivered him to us, along with ten kilos of uncut heroin found in his possession.ผู้ตรวจการณ์เจนนิ่งส์ส่งตัวเขาให้เรา พร้อมกับ เฮโรอีนอีก 10 กิโลกรัมที่เขาขนมา
No,the marshal died in the crash.ผู้ตรวจการตายตอนเครื่องตก
An inspector at the tail end of the police force, how tired can I get?ผู้ตรวจการปลายแถวอย่างผม, คงไม่มีอะไรให้เหนื่อยหรอกครับ?
Prospector come to the house, talked to me.ผู้ตรวจการมา พูดกับฉันที่บ้าน
Health Inspector.ผู้ตรวจการสาธารณสุขครับ
Good, and "lochs". Their word for lakes.ผู้ตรวจการแท๊กการ์ต วิสกี้ ฌอน คอนเนอร์รี่
Well, the health inspector's coming in a half an hour.ผู้ตรวจจากหน่วยงานสาธารณสุขจะมาในครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ...
Did the inspector mention me?ผู้ตรวจราชการได้พูดถึงข้าไม๊?
Inspector Doug Rasmussen pursued possible counts of insider trading at Baylor Zimm last year.ผู้ตรวจสอบ ดั๊ก ราสมัสเซ่น เฝ้าเกาะติดความเป็นไปได้ ของซื้อขายหุ้นที่ผิดกฏเกณฑ์ ของบริษัทเบเลอร์ซิมม์เมื่อปีกลาย
The IAB Detective that patrols the room makes one more inspection before the next shift begins.ผู้ตรวจสอบของ IAB ซึ่งตรวจตราภายในห้อง จะมีตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่กะใหม่จะเริ่ม
Health Inspector Mr. Peter has arrived with his family.ผู้ตรวจสอบนายปีเตอร์ กับครอบครัวมาถึงแล้ว
Insurance investigator Barbie would be thoroughly impressed.ผู้ตรวจสอบบริษัทประกัน ต้องปลื้มจนตัวลอยแน่
Checker says the containers just got offloaded. New location.ผู้ตรวจสอบบอกว่าตู้พึ่งจะโดนโละ สถานที่ใหม่
Accounting analyst. Oh. Huh.ผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะ คุณดูแตกต่างจากในจอนะ
An inspector found a few of their seeds mixed up with mine.ผู้ตรวจสอบพบเมล็ดพันธุ์พวกนั้นเล็กน้อย ผสมอยู่ในของผม
Timothy Sloan, an estate investigator for the New York public administrator.ผู้ตรวจสอบมรดกของราชการรัฐนิวยอร์ก
So did our inspector.ผู้ตรวจสอบเป็นยังไงบ้าง
Audio forensics are trying to reconstruct the rest.ผู้ตรวจสอบเสียงกำลัง กู้ที่เหลือ
Fire Marshal said the battery was dead.ผู้ตรวจอัคคีภัยบอกว่าแบตเตอรี่เสีย
I'll go see if I can push the health inspector till later. Excuse me.ผู้ตรวจไปก่อนได้รึปล่าว ขอตัวก่อน
He's a school inspector.เขาเป็นผู้ตรวจการของโรงเรียน
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ
Thank you, Inspector.ขอขอบคุณผู้ตรวจราชการ
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ
What's going on? Stop!ทำใมผู้ตรวจสอบของคุณต้องเอาศพกลับไปวอชิงตัน
Guess Ducky decided to take the body to Washington.แล้วไอ้ผู้ตรวจสอบนั่นมันเป็นใคร
They do if they're a U.S. marshal.พกสิ ถ้าเขาเป็นพวกผู้ตรวจการสหรัฐฯ
You found a gun on a U.S. marshal?ผมเป็นอะไรนะ คุณเจอปืนในศพของผู้ตรวจการฯ
Commissioner. No, what a pleasant surprise.ท่านผู้ตรวจการณ์ ไม่ ช่างน่าเซอไพร์ส
Commissioner Brooks...ท่านผู้ตรวจการณ์บรุ๊ค...
The commissioner still hasn't changed his mind.ท่านผู้ตรวจการณ์ เขายังไม่เปลี่ยนใจ
The commissioner could be here any minute.ท่านผู้ตรวจการจะมาที่นี่ในตอนไหนก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ตรวจ
Back to top