ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ดูแล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ดูแล*, -ผู้ดูแล-

ผู้ดูแล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดูแล (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้คุ้มครอง
ผู้ดูแล (n.) head of the institute Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้ดูแลต้อนรับ (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก
ผู้ดูแลต้อนรับ (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก
ผู้ดูแลแทน (n.) deputy See also: substitute
English-Thai: HOPE Dictionary
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก,ผู้ดูแล,ผู้เก็บรักษา,ที่เก็บรักษา, Syn. depository
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
ostler(ออส'เลอะ) n. ผู้ดูแลม้า
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
proctor(พรอค'เทอะ) n. ทนาย,ผู้ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย. vt.,vi. ดูแลความประพฤติ,ดูแลความสงบเรียบร้อย, See also: proctorial adj. proctorship n., Syn. agent,proxy
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน,พนักงานร้านค้า,ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
sitter(ซิท'เทอะ) n. ผู้นั่ง,ผู้ดูแลเด็กทารกหรือเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่,ตะโพก,ผู้ที่นั่งให้วาด,ไก่ที่นั่งฟักไข่,ไก่ที่ออกไข่,สัตว์ที่ล่าได้ง่าย
stockman(สทอค'เมิน) n. ผู้เลี้ยงปศุสัตว์,คนงานปศุสัตว์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้ดูแลพัสดุ
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager,chief
surveillant(เซอเว'เลินทฺ,-เวล'เลินทฺ) adj. ควบคุม,ตรวจตรา,ดูแล. n. ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ดูแล, Syn. exercising surveillance
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
warden(n) ผู้ดูแล,ผู้ป้องกัน,ยาม,พัศดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keeper (n.) ผู้ดูแล See also: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา Syn. caretaker
minder (n.) ผู้ดูแล Syn. nurse
monitor (n.) ผู้ดูแล See also: ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ Syn. counselor, director
treasurer (n.) ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
peon (n.) ผู้ดูแลม้าหรือลา
ostler (n.) ผู้ดูแลยานพาหนะหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ Syn. hostler
yardmaster (n.) ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
curer (n.) ผู้ดูแลรักษา
greenkeeper (n.) ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
greenskeeper (n.) ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ Syn. greenkeeper
groundsman (n.) ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่
zookeeper (n.) ผู้ดูแลสัตว์ See also: คนเลี้ยงและให้อาหารสัตว์
master of foxhounds (n.) ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
super (n.) ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ผู้ดูแลตึกอาคาร Syn. superintendent
machinist (n.) ผู้ดูแลเครื่องจักร See also: ผู้ใช้เครื่องจักร Syn. operator
Webmaster (n.) ผู้ดูแลเวบไซต์ See also: ผู้สร้างเวบไซต์ Syn. Webmaster
webmaster (n.) ผู้ดูแลเวบไซต์ See also: ผู้สร้างเวบไซต์ Syn. webmaster
sexton (n.) ผู้ดูแลโบสถ์ Syn. servant, janitor, warden
verger (n.) ผู้ดูแลโบสถ์ See also: เจ้าหน้าที่ถือคทานำหน้าพระ Syn. church, officer
curacy (n.) ตำแหน่งผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fall Camp for the maladjusted children Supervisor:ค่ายฤดูใบไม้ร่วงสำหรับเด็กมีปัญหา ผู้ดูแล :
Curator Park, do you really think that it is you?ผู้ดูแล Park มันคือคุณจริงๆ เหรอ
Curator Park was also part of my inspiration.ผู้ดูแล Park เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจของผม
What you do affects our public image.ผู้ดูแล จะเป็นตัวแทนโรงเรียนแอ๊คชั่น
Supervisor. Shouldn't we go in now?ผู้ดูแล เราจะไม่รีบไปหรือ
Dean of Vocal Performance, at the New York Academy of Dramatic Arts.ผู้ดูแลการซ้อมของ โวคัล อยู่ที่โรงเรียนศิลปะที่นิวยอร์ค
I've had my communications director assemble a Montauk dossier.ผู้ดูแลการติดต่อของผมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมอนทอค
Does your handler not think it's a good idea?ผู้ดูแลของคุณเขาไม่ได้คิดว่ามัน เป็นความคิดที่ดีหรอกเหรอ?
My handlers think that you're FULCRUM, and to be perfectly honest, I'm on the fence myself.ผู้ดูแลของผม คิดว่าคุณคือฟัลครั่ม และบอกตรงๆนะ ผมต้องป้องกันตัวเอง
Our gate keeper, Hogwarts, will keep them safeผู้ดูแลของฮอกวอตต์ จะดูแลพวกมันอย่างดี
The Keeper goes to the desert tonight.ผู้ดูแลจะไปที่ทะเลทราย ในคืนนี้
The super told me to stay away from you.ผู้ดูแลตึกบอกให้ผม อยู่ห่างๆจากคุณ
And his supervisor sent me to the national gallery.ผู้ดูแลที่นี่ส่งฉันไปที่โซนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
Doula is the feminine version of the ancient Greek word "doulos,"ผู้ดูแลที่เราเรียกว่า "ดูล่า" เป็นคำแปลแสดงถึงผู้หญิง โดยมาจากคำกรีกโบราณที่ว่า "ดูลอส"
That royal minder lady brokered the deal herself.ผู้ดูแลราชวงศ์เป็นนายหน้าจัดการกับข้อตกลงด้วยตัีวเอง
She is currently heading to the control room.ผู้ดูแลศูนย์การทดสอบถูกยกเลิกสถานะความรับผิดชอบ
Our boss, Nelson, the terminal supervisor, has been moving hot merch through these docks for months.ผู้ดูแลสถานี ได้พยายามเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย ผ่านท่าเรือนี้มาเป็นเดือน
And her super wasn't in either.ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ของเธอก็ไม่เหมือนกัน
She wants to see u now.ผู้ดูแลอยากพบเธอเดี๋ยวนี้
We must work.ผู้ดูแลอาคารให้สตีเว่น เป็นสมาชิกโบสถ์ของเรา
The rangers find your family?ผู้ดูแลอุทยานพบครอบครัวของคุณหรือยัง
His handlers are closing in.ผู้ดูแลเขากำลังมาทางนี้แล้ว
His guardian?ผู้ดูแลเขางั้นเหรอครับ
That patient's guardian told me he'd go through a thorough check-up, and get treated at a bigger facility, so we're just taking care of him for now.ผู้ดูแลเขาบอกว่าจะให้เขาตรวจร่างกายให้ละเอียด แล้วไปรักษาที่อื่นที่ใหญ่กว่านี้ เราก็เลยดูแลเขาช่วงนี้เท่านั้น
Flight attendants said they'd look after herผู้ดูแลเที่ยวบินบอกว่าจะช่วยดูแลเธอ
The caretaker said a girl killed herself right here.ผู้ดูแลเพิ่งบอกว่าเธอตายที่นี่
And Child Services said the only reason he recanted was because he feared his father, and the judge agreed.ผู้ดูแลเยาวชนบอกว่า เหตุผลเดียวที่เขาปฏิเสธ เพราะเขาอยากให้พ่อได้รับความยุติธรรม
My new handler is looking for the proprietor of Little Star Merchandise.ผู้ดูแลใหม่ฉันกำลังมองหาเจ้าของ ของกิจการลิตเทิ้ลสตาร์
The Keeper finds a suitable couple.ผู้ดูแลได้หาคู่ที่เหมาะสม
O sure, O sure, O sure, O sure, Don't worry Mr. Dryerเราจะไปไหนกันเหรอ (ผู้ดูแลเดทวันนี้คือ ฮันคยอง ผู้ที่อยู่เกาหลีมาสองปีแล้ว) ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มได้แบ่งกันไปอยู่คนละที่แล้ว
Supervisors discovered there were no programmed instructions. It operated by itself.พวกผู้ดูแลไม่พบว่ามีการใช้โปรแกรมสั่งการ ... พวกมันเปิดเครื่องตัวเอง
Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet.จนกว่าเราจะบรรลุนิติภาวะ ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ดูแลด้านการเมืองแทนเรา
This year, they called early...พระผู้ดูแลที่นั่นปีนี้เขาติดต่อมาเร็ว
Gentlemen!ตอนเขาอัดผู้ดูแลศูนย์อาหารลงไปกอง
I'll act as the sword's custodian.ฉันจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลดาบนี้ไว้
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว
I don't have any water, and I need to be at work in half an hour.นี่ผู้ดูแลเมอเรย์ กรุณาฝากข้อความ
Good morning, sir. I'm the housekeeper.สวัสดีค่ะท่าน ดิฉันเป็นผู้ดูแลบ้าน
She is a trained caregiver.หล่อนเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ
At 6:00am today, the corpses of two girls, aged 5 and 6 were found in a subway on line 7 by a custodianหกโมงเช้าวันนี้ พบศพเด็กหญิงสองราย/N อายุ 5 กับ 6 ขวบ พบบริเวณทางรถไฟให้ใต้ดินสายเจ็ด /Nโดยผู้ดูแลสถานี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ดูแล
Back to top