ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ช่วยเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ช่วยเหลือ*, -ผู้ช่วยเหลือ-

ผู้ช่วยเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่วยเหลือ (n.) sponsor See also: backer, patron Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้เกื้อหนุน
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ส่งเสริม Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้ช่วยเหลือ (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ส่งเสริม, แนวร่วม Ops. ศัตรู
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, คนช่วย, คนสนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
gillie(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง
salvor(แซล'เวอะ) n. ผู้กู้เรือ,ผู้ช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย
savior(เซ'เวีย) n. ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยให้รอด,ผู้กู้,ผู้ที่กอบกู้,ผู้ช่วยไถ่บาป,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์., See also: saviorhood n. saviourhood n. saviorship n. saviourship n., Syn. preserver,rescuer,be
saviour(เซ'เวีย) n. ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยให้รอด,ผู้กู้,ผู้ที่กอบกู้,ผู้ช่วยไถ่บาป,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์., See also: saviorhood n. saviourhood n. saviorship n. saviourship n., Syn. preserver,rescuer,be
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
short-handed(ชอร์ท'แฮนดิด) adj. ขาดคน,ขาดกำลังคน,ขาดผู้ช่วยเหลือที่เพียงพอ, See also: short-handedness n.
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backing (n.) ผู้ช่วยเหลือ See also: ผู้สนับสนุน
succor (n.) ผู้ช่วยเหลือ See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา Syn. assistant, helper
helpmate (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. helpmeet, mate, spouse
helpmeet (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. mate, spouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who's gonna be my wingman of mayhem?ใครจะเป็น ผู้ช่วยเหลือ ของฉันจากการประทุษร้าย?
The savior will be born at any moment.ผู้ช่วยเหลือจะเกิดได้ทุกนาที
Cole Ortiz, who is known to be aiding and abetting Bauer is being brought here for questioning.โคล ออทีซ ผู้ที่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ และสนับสนุนบาวเออร์ กำลังถูกนำตัว มาที่นี่ เพื่อซักถาม
It is the quality of one's convictions that determine his success not the number of followers.คุณภาพของการกระทำต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ... ...ไม่ใช่จำนวนของผู้ช่วยเหลือ
Hey, why am I in charge of phone support?เอ๊ะ,ทำไมให้ฉันเป็นผู้ช่วยเหลือทางโทรศัพท์
We believe he sees himself as a rescuer, taking children away from unfit parents.เราเชื่อว่าเขาเห็นตัวเอง เป็นผู้ช่วยเหลือ เอาตัวเด็กไปจาก พ่อแม่ที่ไม่เหมาะสม
I will do my best to govern the nation with the help of the State Council.ข้าจะบริหารประเทศโดยมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยเหลือ
The deal... it was all a trick to get you to eat that, to get rid of the savior.ข้อตกลง.. มันคืออุบายทั้งหมด ที่จะให้แม่กินมัน, เพื่อกำจัดผู้ช่วยเหลือ
Even I need technical support sometimes.บางครั้งแม้แต่ผมก็ต้องการ ผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
Victor, do you accept Jesus Christ as your personal savior?วิคเตอร์ คุณจะรับพระเยซู เป็นผู้ช่วยเหลือมั๊ย
Leanne must have presented as a victim and he saw himself as a rescuer.และเขาเห็นตัวเองเป็นผู้ช่วยเหลือ
But what if the Saviors find those guns?แต่ถ้าพวกกลุ่มผู้ช่วยเหลือหาเจอล่ะ ?
The Saviors wanted ours, all of them.พวกผู้ช่วยเหลือมันต้องการทั้งหมด
There are more -- more saviors...ยังมีพวกผู้ช่วยเหลืออีกเยอะ
The saviors...พวกผู้ช่วยเหลือเหรอ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ช่วยเหลือ
Back to top