ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดกฎหมาย*, -ผิดกฎหมาย-

ผิดกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดกฎหมาย (v.) be illegal See also: be against the law Ops. ถูกกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
misfeasance(มิชฟี`ชันซฺ) n,การกระทำผิดกฎหมาย, See also: misfeasor n,
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.
traffic(แทรฟ'ฟิค) n. การจราจร vi. ค้าขาย,ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย., See also: trafficker n.
under-the-counter(อัน'เดอะเธอ'เคาเทอะ) adj. ขายลับ ๆ ,ขายใต้โต๊ะ,ผิดกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต, Syn. illegal,unauthorized
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal,illicit,lawless
wrongous(รอง'เกิส) adj. ผิด,ไม่ถูกต้อง,ผิดกฎหมาย, Syn. unjust,illegal,wrongful
English-Thai: Nontri Dictionary
backdoor(adj) ลับ,ผิดกฎหมาย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegal (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกกฎหมาย Syn. illicit, prohibited, unlawful Ops. lawful, legal
illicit (adj.) ผิดกฎหมาย See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) Syn. illegal, prohibited, unlawful Ops. lawful, legal
misbegotten (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกสมรส Syn. illegitimate Ops. legitimate
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกกฎหมาย Syn. illicit, unlawful Ops. lawful, legal
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) Syn. illegal, unlawful Ops. lawful, legal
abortionist (n.) ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
backscratching (n.) การให้ความช่วยเหลือกลับ (มักไปในทางผิดกฎหมาย)
backstreet (adj.) (การทำผิดกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นในที่ลับ Syn. squalid
bent (sl.) ที่ผิดกฎหมาย
bent as a nine bob note (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine pound
bent as a nine pound (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine bob note
black market (n.) ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
black-market (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, bootleg
bootleg (vi.) ขายของผิดกฎหมาย Syn. smuggle
break in (phrv.) งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)
clean (sl.) ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ
clean up (phrv.) ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
cleanup (n.) การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
contraband (n.) การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
contraband (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, black-market, bootleg
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, it's illegal. Be a shame if somebody reported you.ใช่ ผิดกฎหมาย ซวยแน่ถ้ามีใครฟ้องตำรวจ
Are illegal, it is ourผิดกฎหมาย นั่นคือหน้าที่ของเรา
To get an illegal unregistered bio-port installed at about midnight we just drive up to your local country gas station, right?ผิดกฎหมาย ไม่มีการรีจีสเตอร์ ไบโอ-พอร์ทที่จะติดตั้ง เกือบๆ เที่ยงคืนแล้ว
Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested.ผิดกฎหมายและฉันจะมีพี่ชาย ของภรรยาของฉัน
...illegally, without any permission from the authorities, and then he smuggled the pieces out of Poland in his suitcase, wrapped in his dirty underwear.ผิดกฎหมายใด ๆ ที่ไม่ได้รับ อนุญาต จากเจ้าหน้าที่ และจากนั้นเขาลักลอบนำเข้า ชิ้นส่วนจากโปแลนด์ในกระเป๋าเดินทางของเขา
Illegal in all 50 states and Puerto Rico.ผิดกฎหมายใน 50 รัฐ กับเปอโต ริโก
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
And some of these others:แล้วยังมีเรื่องทุบตี ยึดของอย่างผิดกฎหมาย
All right, he's breaking the law.งั้นเขาก็ทำผิดกฎหมาย
Don't worry. There's nothing illegal about any of this.ไม่ต้องกังวล เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายหรอก
It's not illegal, is it?ไม่ได้เอาไปทำอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม?
They ship most of the contraband across Lake Michigan.เรือพวกนั้นก็คง ข้ามทะเลสาบมิชิแกน มาแบบผิดกฎหมาย.
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้
If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you.ถ้าคุณได้รับหยุดโดยตำรวจในอัมสเตอร์ดัม, มันผิดกฎหมายสำหรับพวกเขาที่จะค้นหาคุณ
You can ask me what you're gonna ask me, and my natural response could be to get offended.คุณสามารถถามฉันว่าคุณ gonna ถามและการตอบสนองธรรมชาติของฉันอาจจะได้รับการกระทำผิดกฎหมาย
Both are known poachers and have been seen in the area!ทั้งสองเป็นพวกล่าสัตว์ผิดกฎหมายในแถบนี้
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก
She's done nothing here. She entered the country illegaly.เธอเข้าประเทศผิดกฎหมาย
Nakajima has illicit sexual relations with her boyfriendนากาจิม่ามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายกับแฟนของเธอ
I'm a detective. That's what I do.ฉันนักสืบ นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย ...
I got Johnnie Cochran. No offense, bro.ผมได้รับจอห์นนีค็อชฮาน ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายครับ
It should be illegal.มันน่าจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำ
We found very high levels of illegal substances in your blood.เราผมว่ามีสารเสพติดที่ผิดกฎหมายปริมาณมากในเลือดคุณ
My goodness the day must come when this is illegal when plundering is not allowed it must come.โอ้ พระเจ้า ต้องมีสักวันที่มันจะผิดกฎหมาย เมื่อการปล้นไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
You may recall that Jane Akre a former reporter here sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit claiming that she was fired for refusing to distort her report;ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า เจน เอเคร อดีตนักข่าวของฟอกซ์นิวส์ ยื่นฟ้องสถานีฟอกซ์ช่อง 13 ในคดีฟ้องร้องนายจ้างว่าทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเธอถูกไล่ออก
Buther Appeal Court judges found that falsifying news isn't actually against the law.การรายงานข่าวเท็จ ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
And now, in a dramatic reversal of illegal immigration thousandsofpeopleare crossing the Rio Grande into Mexico.มีการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายมากขึ้น อเมริกันชนนับพันข้ามแม่น้ำโอริแกรนด์เข้าเม็กซิโก
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ
Possession of banned substances will mean immediate dismissal.หากครอบครองสิ่งผิดกฎหมายจะถูกไล่ออกในทันที
"Opposition Leaders Stage Illegal Strike""ผู้นำฝ่ายค้านขั้นตอนที่ผิดกฎหมาย Strike"
Is this actually legal?แล้วแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
I'd have to smuggle you in as illicit goods.คงต้องลักลอบเข้าไป เหมือนสินค้าผิดกฎหมาย
It's illegal here. You don't shout about it.มันผิดกฎหมายที่นี่ เลยต้องเงียบไว้
Fine for illegal parkingใบสั่ง(จอดรถผิดกฎหมาย)
You know what happens if they find out she's illegally here on a fake marriage?รู้มั้ยว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกนั้นรู้เข้า ว่าเค้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยการเล่นละครแต่งงาน
And I appreciate that, um... but, Officer Bellick, you and I both know that it's illegal to deny a prisoner medical care, and you could lose your job over it.ฉันก็ขอบคุณนะ แต่ แต่เจ้าหน้าที่เบลลิค นายกับฉันรู้ทั้งคู่ นั่นมันผิดกฎหมายที่ปฏิเสธการให้การดูแลรักษานักโทษ

ผิดกฎหมาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดกฎหมาย
Back to top