ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

black-market

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *black-market*, -black-market-

black-market ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
black-market (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, bootleg

black-market ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇値[やみね, yamine] (n) black-market price
闇相場[やみそうば, yamisouba] (n) black-market price
闇米[やみごめ, yamigome] (n) black-market rice
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า black-market
Back to top