ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลดปล่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลดปล่อย*, -ปลดปล่อย-

ปลดปล่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลดปล่อย (v.) free See also: release, liberate, set free, emancipate Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
releaser(รีลี'เซอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ปลดปล่อย,เครื่องปลดปล่อย
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce,give up
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ, Syn. release,free
unbound(อันเบาน์ดฺ') adj. (หนังสือ) ไม่ได้เย็บเล่ม,อิสระ,ไม่ถูกยึดติด,ถูกปลดปล่อย. vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unbind
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก,ปลดปล่อย
unmuzzle(อันมัส'เซิล) vt. เอาที่ครอบปากออก,ปลดปล่อย,ทำให้พูดได้อิสระ
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
unchain(vt) แก้โซ่,ปลดปล่อย
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ
unload(vt) ขนลง,ปลดปล่อย,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุน
unravel(vt) คลี่คลาย,แก้,ปลดปล่อย
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Thermonuclear reactionปฎิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์, ปฏิกิริยาการหลอมตัวของนิวเคลียสเบาภายใต้อุณหภูมิสูงมาก ไปเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่หนักกว่า และปลดปล่อยพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
emancipate (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก Syn. free, liberate, release
free (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ Syn. discharge, liberate, release Ops. confine
release (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อยตัว Syn. liberate, loose, set free
unbridle (vt.) ปลดปล่อย See also: ทำให้เป็นอิสระ
unfetter (vt.) ปลดปล่อย See also: ทำให้เป็นอิสระ, ปล่อย Syn. release, liberate Ops. confine, hold
snap out of (phrv.) ปลดปล่อย (ความรู้สึก) See also: เอาออกมา
disengage from (phrv.) ปลดปล่อยจาก See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก
ease of (phrv.) ปลดปล่อยจาก Syn. relieve of
release from (phrv.) ปลดปล่อยจาก
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
abandon (n.) การปลดปล่อย See also: การปลดปล่อยอารมณ์
animal liberation (n.) การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
catharsis (n.) การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
cut loose (phrv.) พยามปลดปล่อยจากพันธนาการ Syn. cut free
emancipation (n.) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ See also: การปลดแอก
liberation (n.) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ Syn. release
libertine (n.) ทาสที่ได้รับการปลดปล่อย (ในสมัยโรมันโบราณ)
manumission (n.) การปลดปล่อยจากการเป็นทาส See also: การปล่อยทาสเป็นอิสระ Syn. liberate, emancipate, release
Moses (n.) ผู้ปลดปล่อยในคัมภีร์ฮิบรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel sick. Let it go, let it go.ฉันไม่ไหวแล้ว ปลดปล่อย ปลดปล่อย
Wild energy, like lust, anger, excess, violence.พลังป่าเถื่อน เหมือนตัณหา ความโกรธ ปลดปล่อย รุนแรง
You got to get a little ridiculous, man, burn off some of that angst.ชักจะรกสมองเกินไปแล้ว เพื่อน ปลดปล่อย ความทุกข์ซะบ้าง มีอะไรจะแนะนำมั้ย
What's that supposed to mean, set me free?มันควรจะหมายถึงอะไรล่ะ ปลดปล่อย น่ะ?
What, you don't like my suggestion?หรือทำอะไรๆ ที่จะช่วยนาย ปลดปล่อย อะไร ไม่ชอบคำแนะนำของฉันหรือไง
♪ I've been set free ♪ ♪ Set free ♪- ฉันเหมือนได้รับการปลดปล่อย - - ปลดปล่อย -
The sword smashes the amulet, freeing Draconis from its spell.ปลดปล่อย Draconis จากมนต์สะกด
Let it go. Let go of all that sickness,ปลดปล่อย ปลดปล่อยจากอาการเจ็บปวด,
Release me and I'll tell you.ปลดปล่อยข้าสิ แล้วข้าจะบอกให้
Set me free!ปลดปล่อยข้าเดี๋ยวนี้
Unleashed a tachyon burst, then yes, without a doubt, it could have caused human consciousness to flash forward in time as the wave moved through.ปลดปล่อยคลื่นปะจุ ที่ไวเหนือแสงละก็ มันก็ใช่ ไม่ต้องไปสงสัยเลย มันสามารถทำให้เกิดผลกระทบ ต่อสติของมนุษย์ได้ ทำให้เกิดเหตุการณ์หมดสติ ในช่วงเวลานั้นตอนที่คลื่น ถูกปลดปล่อยออกไป
Express their creativity.ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาออกมา
Show some emotion?ปลดปล่อยความรู้สึกมั้ง?
Delivering justice outside the law.ปลดปล่อยความเป็นธรรม นอกเหนือกฏหมาย
Let out your anger.ปลดปล่อยความโกรธออกมา
Allow your imaginationปลดปล่อยจินตนาการของพวกคุณ
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน
Liberating, right?ปลดปล่อยดี ใช่มั้ยหล่ะ?
Be who you areปลดปล่อยตัวจริงออกมา
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
Free yourself from this world...ปลดปล่อยตัวเองจากโลกนี้...
Releasing the sand turns back time.ปลดปล่อยทราย ย้อนเวลา
Let it all out, and I want you to know that I plan on being here for you when you do.ปลดปล่อยทุกอย่างออกมา ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเมื่อถึงเวลานั้น
Cock huddle.ปลดปล่อยน้องชายกันหน่อย
Release his demons.ปลดปล่อยปีศาจในตัวเขา
Free people from oppression?ปลดปล่อยผู้คนจากการกดขี่
Set the people freeปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระ
Eating after 50, you will carried awayปลดปล่อยพลัง แห่งชาย
By releasing it from the moonstone.ปลดปล่อยพลังเวทย์ออกจากหินจันทรา
Releasing us from the shame and regret of our mistakes.ปลดปล่อยพวกเราออกจากความละอาย และโศกเศร้าในความผิดพลาด
Let it all out. Aah! All right, we got Jesus juice, guns loaded with Devil's Trap bullets.ปลดปล่อยมันออกมา เอาล่ะ เรามีน้ำมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
The adrenaline rush is amazing.ปลดปล่อยมันให้สุดเดช หวีดร้องให้สะใจ
"Let loose the hounds of war.ปลดปล่อยสุนัขแห่งสงคราม
Get off your conscience?ปลดปล่อยออกจากความอัดอั้นตันใจของเธอ
Blow off some steam, find your buddies, throw a little party for yourself.ปลดปล่อยอารมณ์ หาเพื่อนฝูง จัดงานปาร์ตี้เล็กๆ ให้ตัวเอง
Set him free from-- from what?ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจาก... จากอะไร?
And you'll set her free upon the world!ปลดปล่อยเธอ ต่อชาวโลก!
Free her from darkness.ปลดปล่อยเธอจากความมืด
Free her from darkness!ปลดปล่อยเธอจากความมืด
Set her free?ปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระหรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลดปล่อย
Back to top