ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราชญ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราชญ์*, -ปราชญ์-

ปราชญ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราชญ์ (n.) philosopher See also: sage, learned man, savant, scholar Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
alcuin(แอล' ควิน) n. ชื่อนักธรมและนักปราชญ์ชาวอังกฤษ
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
hakim(ฮา'คิม) n. คนที่ฉลาด,นักปราชญ์,บัณฑิต,แพทย์,ผู้ปกครอง,ข้าหลวง,ผู้พิพากษา
mahatma(มะฮาท'มะ) n. มหาตมะ,ปราชญ์,พราหมณ์., See also: mahatmaism n., Syn. greatsage
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic
swami(สวา'มี) n. (ศาสนาฮินดู) ครูศาสนา,ปราชญ์,ผู้คงแก่เรียน,ผู้รอบรู้, Syn. swamy
English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Nietzsche (n.) นักปราชญ์เยอรมัน
philosopher (n.) นักปราชญ์ See also: นักปรัชญา, ปราชญ์ Syn. guru, sage, thinker
savant (n.) นักปราชญ์ See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต Syn. philosopher, authority, intellectual
Socrates (n.) นักปราชญ์ชาวกรีก
sophist (n.) นักปราชญ์ See also: อาจารย์, ผู้รอบรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A wise man once said, everyone's career is on a wave.ปราชญ์ผู้หนึ่งพูดไว้ว่า หน้าที่การงานของทุกคนล้วนโต้คลื่น
This High Septon Maynard, he recorded everything.ปราชญ์เมย์นาด บันทึกแถบทุกอย่าง
Even the wisest cannot tell.แม้แต่ปราชญ์ผู้ชาญฉลาดก็มิอาจล่วงรู้ได้
Are you some kind of jailhouse philosopher?คุณเป็นนักปราชญ์ ของเรือนจำหรือไง
Barracks philosopher, actually.จริงแล้วเป็นนักปราชญ์ ทหาร
Well, then, untie him, genius.งั้นก็ไม่ต้องมัดเขาสิ พ่อนักปราชญ์
Hey, Socrates.เฮ้ โซคราทีส (โซคราทีส : ชื่อนักปราชญ์ชาวกรีก)
You are a doctor... and also a philosopher.นอกจากนายจะเป็นหมอ นายยังเป็นนักปราชญ์อีกด้วย
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
You have quite a library, doctor.ห้องหนังสือท่านใหญ่ทีเดียว ท่านปราชญ์.
I'm here to declare my love for Hypatia, the philosopher.ข้ามาที่ตรงนี้เพื่อประกาศความรักที่มีต่อ ไฮพาเทีย สตรีนักปราชญ์
The most brilliant philosopher I know, having to give up her science.นักปราชญ์ที่เก่งที่สุดที่ข้าเคยเจอ ยังต้องยอมถอยให้กับวิทยาศาสตร์ของเธอเลย
The--the russian aristocrats,รึว่านักปราชญ์ชาวรัสเซีย
Four wise men once said,นักปราชญ์ทั้งสี่เคยกล่าวไว้ว่า
And the orgies and the love-guru crap?และชุมนุม และ ปราชญ์ด้านความรัก บ้าอะไรนั่นอีก?
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้
Sartre. College.(คำคมของนักปราชญ์ Sartre) ในที่นี้น่าจะเป็นชื่อโรงเรียน (SK
These methods come from the ancient gurus of India and have helped me overcome my own fears.วิธีพวกนี้มาจาก นักปราชญ์โบราณของอินเดีย และมันช่วยฉันเอาชนะ ความกลัวของตนเอง
Your unquestionable brilliance--ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คุณปราชญ์เปรื่องเรื่องนี้มาก
We have the most sophisticated search technology in the world and a team of agents who won't rest until he's back safely.เรามีเทคโนโลยีการค้นหา ที่ฉลาดปราชญ์เปรื่องที่สุดในโลก และีทีมเจ้าหน้าที่ที่จะไม่ยอมหยุดพัก จนกว่าจะพาเขากลับมาอย่างปลอดภัย
That's why nobody can thwart our criminological brilliance.เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวาง ความปราชญ์เปรื่องด้าน อาชญาวิทยาของเรา
Ah, the sage advice of great men.อ๊า คำแนะนำนักปราชญ์ ของชายผู้ยิ่งใหญ่
Remember the teachings of philosopher Dasan, Jeong Yak Yong.จากคำสอนของนักปราชญ์จังยัคยอง
Yeah, she's kind of a Wheel savant.นั่นสิ แม่ไปเป็นนักปราชญ์ด้านนี้ได้เลย
A wise man once told me,มีนักปราชญ์คนหนึ่งบอกผมว่า
The mathematician Choi Suk-jeong came up with a complicated problem and there was a competition between the scholars to solve it.นักคณิตศาสตร์ ชัวซุกเจิง คิดค้นโจทย์ที่ซับซ้อน และจัดเป็นการแข่งขัน ระหว่างนักปราชญ์ให้ลองแข่งกันแก้ไข
And a wise man once said that to begin the journey of change, we must pull on the boots of self-awareness.และนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า เริ่มต้นเดินทางสู่ความเปลี่ยนแปลง เราต้องพยายามใช้สติของเรา
And was that wise man Rashi?นักปราชญ์คนนั้นคือราชิใช่ไหม?
Yeah. That's the...นั่นคือภูเขาปราชญ์ ใช่มั้ย?
From fierce warriors, like the Celtic Fairy Queens, to wise scholars like the Druids, we historically have been treated as equals.ตั้งแต่นักรบกล้า อย่างราชินีนางฟ้าเซลติค จนถึงนักปราชญ์อย่างเดอะ ดรูดส์ ในสมัยก่อน เราถูกปฏิบัติ อย่างเท่าเทียม
It's like you're an alias savant.มันเหมือนนายเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ด้านการแฝงตัวเลย
Well, actually, it's a statue of one of the three wise menเอิ่ม จริงๆแล้ว คือรูปปั้น หนึ่งในนักปราชญ์(โหราจารย์ผู้หยั่งรู้ในช่วงเทศกาลคริสตมาส)
I'm afraid I have to concur with my advisor, wisdom Hallyne.ข้าเกรงว่าข้าจะต้องปรึกษา กับที่ปรึกษาข้าดู นักปราชญ์เฮย์ลีน
Andre was Joseph, and Jordan was one of the wise men, and I was in charge of casting.อังเดรเป็นโจเซฟ จอร์แดนเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ ส่วนฉันเป็นคนคัดนักแสดง
Father of fire, fierce and wise, dragon blood shall once more rise.ข้าแต่บิดาแห่งเปลวเพลิง เกรี้ยวกราดและปราชญ์เปรื่อง สายเลือดมังกร จักผงาดขึ้นอีกครั้ง
Unless one's a schneetmacher.เว้นแต่เป็นพวก นักเทววิทยาและนักปราชญ์เยอรมัน
The philosopher Voltaire wrote,นักปราชญ์โวลแตร์กล่าวไว้ว่า
And I'd sure dig it if you'd be one of my wise men.และผมเลยอยากรู้ว่า เธอจะมาเป็นนักปราชญ์ได้ไหม
Brick's in it.บริคเล่นด้วย เขาได้เล่นเป็นนักปราชญ์
I'm the wise man who brings frankincense to the baby Jesus.ผมเป็นนักปราชญ์ คนที่เอากำยานไปให้พระเยซูน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราชญ์
Back to top