ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเมินราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเมินราคา*, -ประเมินราคา-

ประเมินราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเมินราคา (v.) estimate See also: calculate, evaluate Syn. ตีราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Appraisalการประเมินราคา [การบัญชี]
Valuationการประเมินราคา [TU Subject Heading]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appraise (vt.) ประเมินราคา See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า Syn. estimate
valuation (n.) การประเมินราคา See also: การให้ราคา, การตีราคา Syn. appraisal, judgement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
Or someone in real estate. Like a land assessor.หรืองานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นพวกประเมินราคาที่ดิน
Oh, please, be careful with that. It's priceless.โอ้โปรดระมัดระวังด้วย มันประเมินราคาไม่ได้เชียว
It's time to monetize the thing.ได้เวลาประเมินราคาแล้ว
I said it's time to monetize the site.ฉันบอกว่าได้เวลาประเมินราคาเวบแล้ว
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย
And let me know the instant you get the appraisals on the artwork.และก็บอกให้ฉันรู้ด้วยล่ะ เธอไปลองประเมินราคางานศิลปะเหล่านั้นดู
Miss Ibbetson asked if you would go ahead with the valuation.มิสอิบเบ็ทสัน ขอให้คุณประเมินราคาของได้เลย
It means the whole thing will take a little longer. We can widen the scope of the valuation.มันจะใช้เวลานานขึ้น แต่เราจะประเมินราคาได้กว้างขึ้น
I brought you the valuations of the furniture and paintings.ผมเอาใบประเมินราคาเครื่องเรือน กับภาพวาดมาให้
Until my discharge, I studied for the bar exam... and went into examiners' housing afterwards.กว่าผมจะปลดประจำการ ผมก็เรียนเพื่อไปสอบทนาย ... แล้วก็ได้เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาฯ
You liked our windows so much you're back for a free quote?คุณชอบหน้าต่างของเรามาก จนต้องกลับมาขอประเมินราคาฟรีสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเมินราคา
Back to top