ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหัตประหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหัตประหาร*, -ประหัตประหาร-

ประหัตประหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหัตประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
English-Thai: Nontri Dictionary
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง.
Jews have been persecuted for over 5,000 years.ชาวยิวต้องโดนประหัตประหาร / มาแล้วกว่า 5000 ปี
Assisted by Oozaru, brought the two the world on the brink of destruction.ติดตามมาด้วยสมุนมือขวาของเขา "โอซารู" สองจอมมารมรณะ นำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่การประหัตประหาร
Filled with people who persecute our kind.เต็มไปด้วยผู้คนที่จ้อง ประหัตประหารเผ่าพันธุ์ ของพวกเรา
With a strong persecution complex.ที่เชียวชาญการประหัตประหาร
You, who killed your mother to come into the world?เจ้า คนที่ประหัตประหารมารดาของตน เพื่อให้ได้เกิดมาบนโลกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหัตประหาร
Back to top