ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประวัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประวัติ*, -ประวัติ-

ประวัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติ (n.) history See also: record, annals, chronicle, biography, story Syn. เรื่องราว, ความเป็นมา
ประวัติการ (n.) chronicle See also: history, historical record Syn. เรื่องราว
ประวัติการณ์ (n.) memorable events See also: history, annals Syn. เหตุการณ์, ตำนาน
ประวัติบุคคล (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ
ประวัติบุคคล (n.) biography See also: life history Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ
ประวัติย่อ (n.) resume See also: curriculum vitae, CV
ประวัติศาสตร์ (n.) history
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย (n.) rehappened history Syn. เรื่องซ้ำรอย
ประวัติส่วนตัว (n.) background and personal information
English-Thai: HOPE Dictionary
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
curriculum vitaen. (เคอริค'คิวลัม ไว'ที) n. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป., Syn. vita,vitae,-pl. curricula vitae
derivation(เดริเว'เชิน) n. การได้มา,การสืบรากเง่า,การสืบพันธุ์ฐาน,แหล่งที่มา,รากเง่า,ที่มา,พืชพันธุ์,ประวัติความเป็นมา,รากศัพท์, Syn. origin
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
diachrony(ไดแอค' ระนี) n. ประวัติการเปลี่ยนแปลง
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์,เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic,hagiological adj. hagioligist n.
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์
historic(ฮิสทอ'ริค) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicism n., Syn. historical
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded,chronicled
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record,chronicle,annals,past
English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
historian(n) นักประวัติศาสตร์
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ
prehistoric(adj) ก่อนประวัติศาสตร์
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case historyประวัติผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anamnesis๑. ความสามารถจำ๒. ประวัติการป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
biodataข้อมูลชีวประวัติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hagiographyชีวประวัตินักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historic buildingอาคารทางประวัติศาสตร์, โบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
history paintingจิตรกรรมประวัติศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
who's who ballotบัตรเลือกตั้งมีชีวประวัติย่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historyประวัติ [TU Subject Heading]
Natural historyประวัติธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Pedigreesประวัติสายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Familialกรรมพันธุ์,ประวัติทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic buildingsอาคารประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Informantsผู้ให้ประวัติ [การแพทย์]
Life Historyการสืบประวัติ [การแพทย์]
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
Prehistoric peoplesมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
record (n.) ประวัติ Syn. background, history
etymology (n.) ประวัติของคำ See also: แหล่งกำเนิดคำ
antecedents (n.) ประวัติของบุคคล
hagiography (n.) ประวัติชีวิตของนักบุญ Syn. hagiology
hagiology (n.) ประวัติชีวิตของนักบุญ Syn. hagiography
case history (n.) ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม) Syn. record
vitae (n.) ประวัติย่อ See also: ชีวประวัติโดยสังเขป Syn. vita
history (n.) ประวัติศาสตร์ See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร Syn. annals, chronicle
herstory (n.) ประวัติศาสตร์ในมุมมองและทัศนคติของสตรี
past crimes (n.) ประวัติอาชญากรรม
record (n.) ประวัติอาชญากรรม Syn. past crimes
oral tradition (n.) ประวัติและขนมธรรมเนียมถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
profile (n.) ประวัติโดยย่อ See also: ข้อมูลโดยรวม Syn. biography
ancient times (n.) ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Syn. remote times, old days
antiquity (n.) ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Syn. remote times, ancient times, old days
autobiography (n.) อัตชีวประวัติ See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง Syn. personal history, life, self-portrayal
biographer (n.) ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่น
biography (n.) อัตชีวประวัติ See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ Syn. autobiography, profile
biopic (n.) ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติคน
burrowing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. digging, unearthing
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're on the edge of historyคุณกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And draft a press release, photographs, criminal records, everything we have on Scofield, Burrows, all of them.และกระจายข่าว รูปถ่าย, ประวัติ ของสโคฟิลด์, เบอร์โรว์, มันทุกคน
And then people can go online, see your bio, request to be your...แล้วพอคนออนไลน์ก็จะสามารถเห้น ประวัติ หรือขอเป็น... .
Friends, pictures, profiles, whatever you can visit.เพื่อนๆ รูปภาพ ประวัติ อะไรก็ได้ที่ให้ดูได้
I mean, you're a CPS officer, you have access to all the records.ฉันหมายถึงว่า เธอเป็นถึง เจ้าหน้าที่ CPS เธอสามารถ เข้าดู ประวัติ ต่างๆ ได้
What's next? History. I-I dig a little dirt, too.ประวัติ ฉัน ฉัน ขุดลึกไปนิดหน่อย ทำแฟลชการ์ดมาให้เรา
Randol's record is clean.ประวัติ แรนดัล ขาวสะอาด
Employment records show she just got promoted to sous-chef.ประวัติการจ้างงาน บอกว่าเธอเพิ่ง ได้เลื่อนขั้น เป็นผู้ช่วยเชฟ
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ
But it isn't practical to observe one star at a time.ประวัติการณ์บางคนกล่าว ว่าเป็นไปไม่ได้เป้าหมาย
Impressive rap sheet too.ประวัติการถูกจับกุมของคุณก็น่าประทับใจ
Employee records, payroll, contact information, all fake.ประวัติการทำงาน, เงินเดือน, ข้อมูลติดต่อ ของปลอมหมด
Kara Stanton's work history, aliases, prior addresses, financial records, and her death certificate.ประวัติการทำงานของคาร่า สแตนตัน นามแฝง ที่อยู่เก่า บันทึกทางการเงิน และใบรับรองการตายของเธอ
What else can you tell us about her?ประวัติการทำงานของเธอบอกว่าเธอทำงานให้ แพตทริก และลีโอน่า เกลส ตั้งแต่ปี 1985 จนกระทั่งเธอตายในปี 1992
Employment history, etcetera.ประวัติการทำงานเรื่องอื่น งี่เง่า
Dental records confirm that the deceased was Martin Manicone, age 15, reported missing two weeks ago.ประวัติการทำฟันยืนยันว่าศพนี้คือ มาร์ติน แมนิโคน อายุ 15 ปี แจ้งความคนหายไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
Dental records confirmed it.ประวัติการทำฟันยืนยันได้
The area's history of sightings goes back more than two centuries.ประวัติการพบเห็นในพื้นที่ มีมากว่าสองศตวรรษแล้ว
She's got great educational background.ประวัติการศึกษาของเธอดีมากเลย
No history of marital problems.ประวัติการสมรสไม่มีปัญหา
Her online profile is carefully managed.ประวัติการออนไลน์ของหล่อน ถูกจัดการอย่างระมัดระวัง
Steven Hamilton's paperwork looks acceptable to me.ประวัติการเรียนของสตีฟ แฮมินตันดูโอเคสำหรับผม
Your school records are flourishing.ประวัติการเรียนนายนี่ผาดโผนจริงๆ
History of drug abuse could've compromised her immune system.ประวัติการเสพยาอาจไปรวมกับอาการของระบบภูมิคุ้มกัน
Marital history, net worth, results of his last physical.ประวัติการแต่งงาน, คนรู้จัก,ผลตรวจร่างกายล่าสุด
Jenna's medical records wouldn't have changed your mother's mind, but...ประวัติการแพทย์ของเจนนา อาจจะไม่ได้เปลี่ยนความคิดแม่เธอนัก
You get me his phone and bank statements right now.ประวัติการโทรและ ความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร เดี๋ยวนี้
Her Internet history's been cleared.ประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเธอถูกลบออกหมด
Our credit card records show that you purchased bat bones online.ประวัติการใช้บัตรเครดิตระบุว่า คุณได้สั่งซื้อกระดูกค้างคาว มาจากในเน็ต
His medical records list a bunch of childhood injuries, including two spiral fractures of the forearm and one broken collarbone.ประวัติการใช้ยาเขา มียาที่ใช้รักษาบาดแผลตอนเป็นเด็ก เพราะกระดูกหักที่แขน 2 ที่
The credit card history indicated Harrington was staying here.ประวัติการใช้เครดิตการ์ด ชี้ให้เห็นว่าแฮริงตัน พักอยู่ที่นี่
Histories of the spur's use, plus anecdotal evidence showing minimal downside.ประวัติการใช้เดือยส้นรองเท้าบวกกับหลักฐานอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงข้อเสียน้อยที่สุด
Kathryn's phone records.ประวัติการใช้โทรของแคทธีน
Family history is very important.ประวัติของครอบครัวสำคัญมาก
Your background makes you the perfect candidate.ประวัติของคุณ เหมาะสมกับงานนี้พอดี
Your records in the cadet school will be erasedประวัติของคุณจะถูกลบออก
Your application is most impressive, miss Waldorf.ประวัติของคุณน่าทึ่งที่สุดจริงๆ คุณวอลดอร์ฟ
Your resume says that you minored in French culinary arts.ประวัติของคุณบอกว่าคุณเคยเรียน ศิลปะการทำอาหารฝรั่งเศส
I want my old life back.ประวัติของฉันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตัดทิ้งซะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Magician's record is totally clean.ประวัติของนักมายากล ใสสะอาดอย่างดีเชียวน่ะ
All my records are missing?ประวัติของผมหายหมดหรอครับ?

ประวัติ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประวัติ
Back to top