ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autobiography

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autobiography*, -autobiography-

autobiography ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autobiography (n.) อัตชีวประวัติ See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง Syn. personal history, life, self-portrayal
English-Thai: HOPE Dictionary
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
English-Thai: Nontri Dictionary
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติบุคคล (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ (n.) autobiography
อัตประวัติ (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร
This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.มันเป็นเพียงแค่อัตตชีวประวัติ ที่ฉันอยากจะบันทึก พระเจ้า... ...ฉันกำลังเขียนมันบนกระดาษชำระ.
What do you want your autobiography to be called?หนังสือประวัติชีวิตนายคืออะไร
The autobiography of the Earth is still being written.อัตชีวประวัติของ โลกยังคงถูกเขียน
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์
Not into autobiography.ไม่เลยในประวัติส่วนตัว
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
"Autobiography of a Nightmare:"อัตประวัติฝันร้ายของ
Did he finally write a sequel to his autobiography?ในที่สุดเขาก็เขียนอัตชีวประวัติ บทต่อไปเขาแล้วเหรอ
Writing someone else's autobiography, rewriting others' work.การเขียนประวัติคนอื่น หรือเขียนงานคนอื่นขึ้นมาใหม่
A meeting in Philadelphia about ghosting an autobiography.เรื่องเขียนอัตชีวประวัติน่ะ
Sweetheart, that could be the name of my autobiography.ที่รัก ขอซื้อเป็นสโลแกนประจำดัวเลยนะ

autobiography ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, 自传 / 自傳] autobiography
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls

autobiography ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography
自叙[じじょ, jijo] (n,vs) autobiography
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P)
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography

autobiography ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ชีวประวัติส่วนตัว[n. exp.] (chīwaprawat) EN: autobiography FR: autobiographie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autobiography
Back to top