ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิเสธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิเสธ*, -ปฏิเสธ-

ปฏิเสธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิเสธ (v.) deny See also: refuse, refute, decline, reject Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม Ops. ยอมรับ, รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้,ซึ่งบอกปัดได้
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
il-abbr. ดูลบล้าง,ปฏิเสธ
indisputable(อินดิสพิว'ทะเบิล) adj. โต้แย้งไม่ได้,ปฏิเสธไม่ได้., See also: indisputability n. indisputably adv., Syn. incontestable
jilt(จิลทฺ) {jilted,jilting,jilts} vt. ปฏิเสธ,ขว้างทิ้ง n. หญิงผู้สลัดคนรักทิ้ง., See also: jilter n.,, Syn. abandon
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator,negater n.
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
no(โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos
offcast(ออดคาสทฺ,-แคสทฺ) adj. ซึ่งถูกขว้างทิ้ง,ซึ่งถูกปฏิเสธ
peremptory(พะเรมพฺ'ทะรี,เพอ'เรมโทรี,-ทอรี) adj. ไม่มีโอกาสปฏิเสธ,จำต้อง,เด็ดขาด,วางอำนาจ,เผด็จการ., See also: peremptorily adv. peremptoriness n., Syn. absolute
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
rebuff(รีบัฟ') vt.,n. (การ) บอกปัด,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก, See also: rebuffable adj., Syn. reject
refusable(รีฟิว'ซะเบิล) adj. ปฏิเสธได้,ไม่ยอมได้,บอกปัดได้,
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection,denial,veto
refuse(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กาก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง,ทิ้งแล้ว,ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline ###A. accept
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traverseคำปฏิเสธข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decline (vt.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. pass up, refuse, spurn Ops. accept
decline (vi.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn Ops. accept
deny (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย Syn. refuse Ops. admit, accept, affirm
deny to (phrv.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. refuse to
fail to accept (vi.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. refuse, reject, spurn Ops. accept
freeze off (phrv.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ
gainsay (vt.) ปฏิเสธ See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง Syn. deny, contradict Ops. confirm, concede
negate (vt.) ปฏิเสธ See also: คัดค้าน Syn. deny, refute Ops. admit, support
refuse (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. deny, decline, reject
refute (vt.) ปฏิเสธ Syn. deny, refuse
reject (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. decline, deny, refuse
repel (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. refuse, reject
repudiate (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ Syn. deny, reject
spurn (vt.) ปฏิเสธ
veto (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย Syn. refuse, reject
repulse (vt.) ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ) See also: ไม่ยอมรับ Syn. rebuff, reject
fling out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
toss out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out
deny to (phrv.) ปฏิเสธกับ
draw a veil over (phrv.) ปฏิเสธที่จะคุยในเรื่อง (ผิดหรือไม่ถูกต้อง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด
But she didn't fancy him so she said 'no'แต่เธอไม่ได้ชอบเขาดังนั้นเธอจึงบอกปฏิเสธ
I got rejected last weekฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
What if you get rejected?ถ้าเผื่อเธอถูกเขาปฏิเสธล่ะ
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันกำลังจะให้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่
People tell the world you're crazy and all your protests to the contrary, just confirms what they're saying.คนบอกว่า คุณบ้า แล้วพอคุณ ปฏิเสธ ก็กลายเป็นว่า เป็นการยืนยันว่าคุณบ้า
All you had to do was say no, walk away.สิ่งที่คุณต้องทำคือ ปฏิเสธ และเดินจากไป
But the Professor wouldn't accepted.แต่ ศ.เอม ปฏิเสธ ไปแล้ว
It just, uh---- you know those stages of grief you're supposed to go through, shock, denial, and whatever?คุณก็รู้เรื่องระดับการโศกเศร้าที่เราต้องเผชิญ ช็อก ปฏิเสธ และอะไรก็แล้วแต่
Negative. I have command on the ground.ปฏิเสธ ฉันได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือ
Negative. I will not leave them out here.ปฏิเสธ ผมจะไม่ทิ้งพวกเขา ไว้ข้างนอกนั่น
Negative. Asserting perimeter.ปฏิเสธ รักษาแนวป้องกันไว้
Not possible. Mr. Daita wants political asylum from us, and we have his signed affidavit.ปฏิเสธ, คุณไดตะต้องการความคุ้มครองจากเรา และเราก็มีลายเซ็นต์ลงวันที่ของเขาแล้ว
"Refusal to perform tasks listed therein will result in Mr. Norburg's removal from the company..."ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ มีผลให้คุณนอร์เบิร์ก พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรในบริษัทนี้
Well, see, I can't, because if I did, I'd get fired... and I really...ปฏิเสธการร้องขอหรอ หลายครั้งแล้ว
Access denied yet.ปฏิเสธการเข้าใช้อีกครั้ง
The word "denier" is particularly evil.ปฏิเสธคำเป็นความชั่วร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
They don't have the authority to refuse. And neither do you, sir.ปฏิเสธงั้นหรือ พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะปฏิเสธ พวกคุณก็เช่นกัน
Denies me, frustrates me.ปฏิเสธฉันช่วยตัดให้ฉัน
Refuse me again and this is over, all of it.ปฏิเสธฉันอีกครั้งสิ และทุกอย่างจบ ทั้งหมดเลย
A double negative?ปฏิเสธซ้อนกัน (ฟิล์มเนกาทีฟ)?
It's not accepting the dummy? Fuyutsuki.ปฏิเสธดัมมี่งั้นเหรอ?
Deny it all you want, but i know what i saw.ปฏิเสธต่อไปเท่าที่คุณอยากทำ แต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็น
Denying who we are only means that we are...ปฏิเสธตัวเอง จากสิ่งที่พวกเราได้สูญเสีย
Denying myself the things I most loved,ปฏิเสธตัวเองสิ่งที่ฉันรักมากที่สุด
Refusing to have any more children.ปฏิเสธที่จะมีลูกมาก ๆ
To refuse to believe that they have a dark side, but everything we've done, all the evidence, it still points to Sergeant Doakes.ปฏิเสธที่จะเชื่อว่า พวกเขามีด้านมืด แต่ทุกสิ่งที่เราทำ ทุกหลักฐาน มันยังคงชี้ไปที่จ่าโด๊กส์
Refused to believe Hanna was gone.ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าแฮนนาตายไปแล้ว
Refusing to give my kidney.ปฏิเสธที่จะให้ไตของชั้น
Deny all you want.ปฏิเสธทุอย่างที่คุณต้องการ
Refuse the Kingslayer?ปฏิเสธผู้ปลงพระชนม์น่ะนะ?
"PATHOLOGICAL REJECTION OF AUTHORITYปฏิเสธผู้มีอำนาจหน้าที่ อันเนื่องมาจากความเจ็บปวดเกินเยียวยา ในวัยเด็ก
Do you really think it's wise to refuse them?ปฏิเสธพวกเขามันจะดีหรือ?
Reject it, and whatever happens to Charlotte will be on your hands.ปฏิเสธมัน และไม่ว่าอะไรจะเกิดกับชาร์ล็อต มันจะเป็นด้วยน้ำมือคุณ
Deny any foreknowledge of whatever evidence she has, and demand that they do not run the story.ปฏิเสธล่วงหน้าเกี่ยวกับ หลักฐานที่เธอได้ไป และสั่งไม่ให้พวกเขาติดตามเรื่องนี้
Can't beat the view.ปฏิเสธวิวบนนี้ไม่ได้เลย
She refused my gifts, rejected our clan.ปฏิเสธสิ่งที่ข้ามอบให้ ปฏิเสธตระกูลเรา
"Turn down my door to help a friend."ปฏิเสธหนทางที่จะช่วยเพื่อน
Turns them down, you are next in line.ปฏิเสธเมื่อไหร่ เธอก็จะเป็นคิวต่อไป
Turned it down to work on wall street.ปฏิเสธแล้วมาทำงานในวอลสตรีท
Refuse, and I will have no recourse but to court martial you, and you will spend the duration of the war in a military prison.ปฏิเสธและฉันจะไม่ขอความ ช่วยเหลือ แต่ศาลทหารคุณ และคุณจะใช้จ่ายในช่วง ระยะเวลาของสงครามในคุกทหาร
Disowned by our families. Headed nowhere.ปฏิเสธโดยครอบครัวของเรา มุ่งหน้าไปยังไม่มีที่ไหนเลย
But how can i deny what's right in front of me?ปฏิเสธในสิ่งที่ปรากฎ ต่อหน้าฉันได้เลย?
Plausible deniability?ปฏิเสธได้คล่องอีกแล้วนี่?

ปฏิเสธ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิเสธ
Back to top