ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บางคราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บางคราว*, -บางคราว-

บางคราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บางคราว (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางครั้ง, บางที, บางขณะ
English-Thai: HOPE Dictionary
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
now(เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
sometimes(ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท'
English-Thai: Nontri Dictionary
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
sometime(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
off and on (adv.) บางคราว See also: บางครั้ง, บางโอกาส, บางเวลา Syn. now and again, now and then
casual (adj.) เป็นบางครั้งบางคราว Syn. irregular, occasional
casually (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. irregularly, occasionally
casualness (n.) ความเป็นบางครั้งบางคราว
every so often (idm.) บางครั้งบางคราว See also: บางครั้ง
irregularly (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. occasionally
occasionally (adv.) บางครั้งบางคราว See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส Syn. now and then, at times Ops. frequently, often
odd (adj.) เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว Syn. occasional Ops. regular, frequent
periodic (adj.) บางครั้งบางคราว See also: ซี่งเป็นช่วงๆ Syn. rhythmic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every once in a while, I make an exception.ทุกครั้ง บางคราว ผมจะทำข้อยกเว้น
Sometimes I wonder if you even have one.บางคราว ข้ารู้สึกแปลกใจ ถ้าหากไม่เคยมีท่าน
Sometimes, the wind leaves a bit of fresh snow for us ...it quenches our thirst.บางคราว ลมปล่อยละอองหิมะอันเย็นฉ่ำสู่เรา มันช่วยเราดับกระหาย
Sometimes he doesn't get up from bed for days.บางคราวก็ไม่ลุกจากที่นอนเลยเป็นเวลาหลายวัน
Sometimes a Khal decides his riders haven't had a good fight in monthsบางคราวคาลตัดสินใจว่านักรบ ของเขาไม่ได้มีการรบที่ดีมาหลายเดือน
Sometimes god gives with both hands.บางคราวพระเจ้าก็ประทานพรสวรรค์มาให้เรา
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป
It's a loud, noisy world we live in... and sometimes we lose our way.โลกเราใยเป็นโลกที่เสียงดังอึกทึก บางครั้งบางคราวเราก็หลงทาง
If your guns jam, it sometimes helps to bang on the cocking handle.ถ้าปืนขัดลำ บางคราวช่วยได้ ถ้าค้อนเคาะคันขึ้นลำ
Anyway, somehow she found shame and resigned.อย่างไรก็ตาม บางคราวเธอก็ละอายและลาออกไป
True, we sometimes do get to know the peopleความจริงคือ บางคราวเราต้องรู้จักผู้คน
THE WILHELMINA SLATER I KNOW AND OCCASIONALLY WISH I WASเวเลมีน่า สเลเตอร์ ผมรู้จัก\ บ้างครั้งบางคราว ผมก็
ON THE GROUND FLOOR OF A SCANDAL LIKE CHUCK BASS. I AM A BITCH WHEN I WANNA BE.นอกจากนาย ชัค บาสผู้อื้ฉาว / ชั้นก้อร้ายบ้างบางครั้งบางคราวหนะ
I just spot check from time to time. I trust my girls.จริงๆฉันก็แค่แวะมาดูบางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละ ฉันไว้ใจสาวๆพวกนี้
Could be, yeah. You know, from time to time.อาจจะ ใช่ นายก็รู้ บางครั้งบางคราวแล้วแต่น่ะ
But occasionally, a vigilante hero has to rise and take that law into his own hands to protect the country that he loves.แต่บางครั้งบางคราว ก็มีศาลเตี้ยก็เกิดขึ้น และทำให้กฎหมาย กลายเป็นเครื่องมือที่จะปกป้อง ประเทศที่เขารัก
Well, some police departments occasionally call me up to come back and do psych evaluations.บางครั้งบางคราวทางกรมตำรวจก็โทรหาแม่ ให้แม่กลับมาแล้วก็ทำการประเมินทางจิตน่ะ
My dad used to give me an occasional beer... but that was just to get me to take a nap.พ่อผมมักจะให้ผมดื่ม เบียร์บางครั้งบางคราวน่ะ... แต่มันก็แค่ตอนที่ เค้าอยากให้ผมงีบสะหน่อย
It's okay just to have fun sometimes.ไม่เป็นไร แค่สนุกในบางครั้งบางคราว
Girl's gotta sin sometime.ผู้หญิงเราต้องชั่วร้ายบ้างบางคราว
Every once in a while, a student come up to me and ask,ในบางครั้งบางคราว ก็จะมีนักศึกษามาถามผมว่า
In the mystical moist night-air, and from time to time,ความลี้ลับของอากาศในเวลากลางคืน ที่เย็นสบาย และบางครั้งบางคราว
Do you have episodes?นายเป็นแบบนั้นบางครั้งบางคราวใชใหม?
Learned. "And from time to timeได้เรียนรู้ว่า และบางครั้งบางคราว
But occasionally, a good deed comes straight from the heart.แต่บางครั้งบางคราว สิ่งดี ๆ ก็ออกมาจากใจ
Maybe you'll let me borrow it from time to time.ลูกอาจจะให้พ่อยืมใส่บ้าง บางครั้งบางคราวน่ะนะ
Since she had turned 14, certain changes in brain chemistry had caused Sue to occasionally place extreme importance on let's face it, the stupidest things.ตั้งแต่เธอครบ 14 สารเคมีบางตัวในสมอง ทำให้บางครั้งบางคราว ซูให้ความสำคัญกับ.. ยอมรับเถอะ..
Sometimes you just want to punch through the red tape with a silver bullet.บางครั้งบางคราว เราก็นึกอยากแหกกฏ ด้วยกระสุนเงิน
Weed, pills, some cocaine every now and then.ก็กัฐชา ยาอี โคเคน บางครั้งบางคราว
But somewhere in the dark recesses of your mind, there's a tickle.แต่บางคราวในความมืดมิด จิตใจของคณหยุดการเป็นนักบัญชี นั่นคือการสะกิด
The one who saved us the Sangyo Chuo Bank.กดดันแม่ของผมกับพนักงาน ในตอนนั้น คนที่มาช่วยพวกเราไว้ คือธนาคารที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยแค่บางครั้งบางคราว
♪ Sometimes everything is wrong ♪#บางคราวอะไรๆก็ผิดไปหมด#
I wish, somewhere along the line,ฉันได้แต่หวังว่าบางครั้งบางคราว
But after receiving an anonymous correspondence from a concerned student... well, I told you that Mr. Fitz and I had seen each other after he left Rosewood High...จากนักเรียนที่เป็นกังวล คือว่าหนูบอกคุณ ว่าคุณฟิทซ์กับหนู เจอกันบ้างหลังจาก ที่เขาลาออกจากโรงเรียนโรสวูด แค่บางครั้งบางคราว
And petty theft.บางครั้งบางคราวและลักเล็กขโมยน้อย
They need to yell every now and then.พวกเขาจำเป็นต้องไชโยโห่ร้อง เป็นบางครั้งบางคราวบ้าง
Sometimes pieces remain intact.{\cHFFFFFF}บางคราวก็ยังมีส่วนที่ไม่แหลกละเอียด
But sometimes sacrifices must be made to ensure victory.แต่บางคราว เราก็ต้องเสียสละเพื่อชัยชนะ
You're weak, lazy, selfish, forgetful, foul-mouthed, and sometimes you shit...นายอ่อนแอ ขี้เกียจ เห็นแก่ตัว แถมขี้ลืม ปากหมา แถมบางคราว บางทีนายก็ยังอึราดกาง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บางคราว
Back to top