ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บังเอิญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บังเอิญ*, -บังเอิญ-

บังเอิญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังเอิญ (adv.) unexpectedly See also: by chance, by accident, accidentally Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง Ops. โดยตั้งใจ, จงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เรื่องบังเอิญ
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
haply(แฮพ'ลี) adv. บางที,บังเอิญ
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป,กำลังผ่านไป,บังเอิญ
perchance(เพอชานซฺ') adv. อาจจะ,บางที,โดยบังเอิญ, Syn. perhaps
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
undesigned(อัน'ดิไซน์ดฺ) adj. ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า,บังเอิญ
English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
hap(n) เหตุบังเอิญ,โชค,โอกาส,อุบัติเหตุ,การปรากฏขึ้น
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
haply(adv) บางที,บังเอิญ
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
luckily(adv) โดยโชคดี,อย่างบังเอิญ,อย่างเฮง
mischance(n) โชคร้าย,ความบังเอิญ,อุบัติเหตุ
overhear(vi) บังเอิญได้ยิน,แอบได้ยิน
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
perchance(adv) อาจจะ,บังเอิญ,บางที
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coincidental (adj.) บังเอิญ Syn. accidental
accident (n.) เหตุบังเอิญ
accidental (adj.) โดยบังเอิญ See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
alight (vi.) เห็นโดยบังเอิญ See also: พบโดยบังเอิญ
alight on (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
alight upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
bang into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
barge into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
blunder on (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. chance on, come across
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
bump into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang into, barge into, knock into
by chance (idm.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่รู้สาเหตุ
casual (adj.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ตั้งใจ Syn. accidental, fortuitous
casually (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
catch in (phrv.) พบโดยบังเอิญ (ที่บ้าน, ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ) Syn. catch out
chance (vi.) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance (adj.) โดยบังเอิญ Syn. accidental
chance on (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
chance upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If, by chance, you were thinking of choosing me as one of the two...ถ้า , บังเอิญ คุณกำลังคิด จะเลือกฉัน เป็นหนึ่งในสอง
So, Satan walks into this bar.หึหึ! บังเอิญ ข้าฟื้นจากความตาย
I happened to be there and you happened to be there, so...ผมบังเอิญไปที่นั่น และคุณก็ บังเอิญ อยู่ที่นั่น แล้ว...
Now was it coincidence, serendipity, or strategy that brought you here?มันประจวบเหมาะ บังเอิญ หรือเป็นแผนการ ที่พาคุณมาที่นี่
If that diner fire's a coincidence, it's only 'cause we ain't looking hard enough.ถ้าไฟไหม้ร้านอาหารมื้อเย็นว่า บังเอิญ เป็นเพียง 'ทำให้เราไม่ได้เป็น มองยากพอ.
That "girl" is a woman who happens to be the Associate Chair of the Earth Sciences Department.บังเอิญ "สาว" ที่ว่า เป็นถึง รองประธานของแผนกวิทยาศาสตร์
As it happens, I actually met Agent Schrader.บังเอิญ อันที่จริงแล้ว ผมเคยเจอเจ้าหน้าที่ชาลเดอร์แล้ว
Luckily, she ended up being pretty cool about it.บังเอิญ เธอจบ แบบสวยๆเกี่ยวกับมัน
Coincidence, I mean, me bumping into you like this. I mean...บังเอิญ, ผมหมายถึง, ผมมาเจอคุณอย่างนี้,ผมหมายถึง...
Coincidentally, we always sat next to each other You were bright, cheerful, cute and had good grades like a model studentบังเอิญ, เรามักจะ... ...นั่งข้างกันเสมอ คุณเป็นคนสดใส ร่าเริง น่ารัก...
I'm afraid I'm not much of a painter.บังเอิญกระหม่อมไม่ใช่จิตรกร
I happen to agree with Foreman.บังเอิญคิดตรงกับโฟร์แมนพอดีแหะ
Killed the right people, I suppose.บังเอิญฆ่าถูกศพมั้งข้าว่า
And, coincidentally, the word is irresponsible.บังเอิญจริง ที่ศัพท์ขาดความรับผิดชอบ
Be a hell of a coincidence if it was the same Toby, wouldn't it?บังเอิญจริง ที่เป็นคนคนเดียวกัน
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง
Whose out lost the game?บังเอิญจัง คุณคืออิวาเสะ เคนไม่ใช่หรอ ไม้ตีคนสุดท้ายที่ทำเกมแพ้น่ะ
Coincidentally, we were just contemplating a consolidation of our criminal enterprises.บังเอิญจัง คุยเรื่องควบรวมกิจการชั่วกับคุณอยู่
What a coincidence. I've got some for you, too.บังเอิญจัง ฉันก็มีคำถามจะถามคุณ
How random! Were you just on the train in from the city?บังเอิญจัง เธอมาพร้อมรถไฟจากในเมืองใช่ไหม?
That's a coincidence because I read novels.บังเอิญจัง เพราะฉันชอบอ่านนิยาย
What a coincidence seeing you here.บังเอิญจังที่เห็นคุณที่นี่
What a coincidence. Hey, Sarah. How are you?บังเอิญจังนะ เฮ้ เป็นไงบ้างซาร่าห์?
I'm right! My goodness.บังเอิญจังเลยนะคะเนี่ย
I also happen to be an alcoholic, and... I like pills.บังเอิญฉันติดเหล้า และ…ชอบยา
I was only being tortured.บังเอิญฉันถูกทรมารอยู่ย่ะ
Thank me later, but I just happened to be in the hood.บังเอิญฉันผ่านมาแถวนี้
My heart raced at the typhoon's approachบังเอิญฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง
I happen to know that puck cares about me.บังเอิญฉันรู้ว่า พัคห่วงใยฉัน โอ้..
Accidentally hitting him as she drove away?บังเอิญชนเขาตอนเธอ ขับออกไป
I was also underwater.บังเอิญตอนนั้นฉันอยู่ใต้น้ำน่ะสิ
I spilled an entire tray of drinks on myself.บังเอิญทำเครื่องดื่มหกใส่ตัวเอง
That's quite a coincidence. Did they know each other?บังเอิญทีเดียว พวกเธอรู้จักกันรึเปล่า?
It's really a draw of luck that we eat at same place.บังเอิญนะ ที่มาทานอาหารร้านเดียวกัน
Coincidentally, that fish weighs the sameบังเอิญปลานี้หนักพอๆกัน
I am under very strict instructions not to hurt you.บังเอิญผมถูกกำชับมาว่า ห้ามทำให้คุณเจ็บเด็ดขาด
Get the details out of the paper.บังเอิญผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไปเจอเข้าน่ะ
Now, tomorrow happens to be the longest day of the year.บังเอิญพรุ่งนี้ กลางวันยาวที่สุดของปี
I happened to have it on me, when I was...บังเอิญมันติดมา ตอนผม...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บังเอิญ
Back to top