ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บังเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บังเกิด*, -บังเกิด-

บังเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังเกิด (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น
บังเกิด (v.) occur See also: happen, take place Syn. เกิดขึ้น
บังเกิดผล (v.) succeed See also: be successful, come off, take effect, work Syn. เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล Ops. ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่ได้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
engender(เอนเจน'เดอะ) vt. ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด -vi. บังเกิด., See also: engenderer n. ดูengender engenderment n. ดูengender, Syn. produce
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable
incidence(อิน' ซิเดินซฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์, การที่รังสีหรือลำแสงกระทบผิวหน้า
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก,เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม,ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate,create
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
resultant(รีซัล'เทินทฺ) adj. ซึ่งเป็นผล,ซึ่งบังเกิดผล,เป็นผลมาจาก,รวมกัน,เป็นผลลัพธ์ n. (คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์) vector (ดู) ที่แสดงผลลัพธ์,ผลลัพธ์
transpire(แทรนซไพ'เออะ) vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,บังเกิด,ปล่อยออกมา,หนีออกมา,เปิดเผย,รั้วไหล. vt. ปล่อยออกมา,ระเหย,รั่วไหล., See also: transpirable adj. transpiration n. transpiratory adj., Syn. emerge,arise
English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
engender (vi.) บังเกิด See also: เกิดขึ้น Syn. cause, create, generate
shape (vi.) บังเกิดขึ้น See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา Syn. become, develop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The more gained by the id,บังเกิดผลเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างเหลือเชื่อ
There it is, the star in the east.บังเกิดมี ดวงดาวจากทางตะวันออก
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้
Your biological parents, I mean?พ่อแม่บังเกิดเกล้าน่ะ
Indeed, that very night, the impossible had already been set in motion.ในคืนนั้น ความมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น
Love was made, all those around us keep quiet.ความรักได้บังเกิดขึ้นมา พวกที่อยู่รอบ ๆ เรา ได้แต่เงียบ
You're like a baby who after ten starving days has found his mother's breast.เหมือนทารกมีบารมีตกยาก ที่ได้เจอแม่บังเกิดเกล้าในท้ายที่สุด
But to the unsub, once that pattern hits, bam-- he sets a fire.นอกแบบแผน แต่สำหรับ อันซับ/Nเมื่อแบบแผนบังเกิด แบม- -/Nเขาก็่ก่อเพลิง
You are wise as you are kind.จะมีเคราะห์ร้าย หากสิ่งใดบังเกิดกับเขา
And then, a breakthrough-- the domestication collar.และแล้ว ก็บังเกิดนวัตกรรมใหม่ มันคือ ปลอกคอแสนเชื่อง
I thought we were gonna have our first zombie golfer.เกือบจะได้บังเกิดซอมบี้นักกอล์ฟตัวแรกซะแล้ว
Thopaga, it's the seventh day. Any signs?เทอปากา นี่ก็ 7 วันแล้ว มีสัญญานใดบังเกิดขึ้นหรือไม่?
I mean,I never knew my birth parents, and,like you said, my adopted mom died when I was a baby.ฉันไม่รู้จักพ่อแม่บังเกิดเกล้า อย่างที่นายบอก, แม่บุญธรรมตาย ตอนที่ฉันยังแบเบาะอยู่
Holly beckett was your birth mother.ฮอลลี่ เบ็คเก็ต เป็นแม่บังเกิดเกล้าของนาย
And then a remarkable coincidence, they each die of respiratory failure with fluid in their lungs.แล้วเรื่องบังเอิญก็บังเกิด ทุกคนตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว มีของเหลวในปอด
Don't quite see the elements come together and then when it all comes together there is something magical, or something organic, such a thing happened todayดูเหมือนอะไรมันจะเข้ากันไม่ได้ แต่เมื่อจับมารวมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
Horrible, horrible things are going to happen!จะบังเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นที่นี่
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง
Greetings, Sir.ขอพรจงบังเกิดต่อผู้มีมีจิตเมตตาต่อคนอื่น
You've got to be kidding me.ถ้าได้เจอหน้าแวมไพร์บังเกิดเกล้า
Sore ja nanimo iyasenai yoหากอยากให้เรื่องระหว่างเราบังเกิด Nanika futari okoshitai no nara
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า
Sometimes that energy says something about the things to come.บางครั้งพลังจะทำนายถึงสิ่งที่จะบังเกิดขึ้น
But this is a miracle, so long coming.แต่นี่คือปาฏิหาริ์ ที่กำลังจะบังเกิด
Ever wonder what's happening every time our patient gets sicker?จนความมหัศจรรย์บังเกิด ทุกๆครั้งที่คนไข้เราป่วยมากขึ้น
Whenever I'm sad, lucky in my dream.เมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกเสียใจ ความโชคดีก็จะบังเกิดในฝัน
An important man and devoted father has just been killed.ชายผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้า เพิ่งถูกฆ่าตาย
To stop that dream from happening.จะต้องจบความผันนั้นตั้งแต่เรื่องบังเกิด
One that unjustifiably takes sides.ซึ่งความอยุติธรรมจะบังเกิดขึ้น
On Thursday, I will have my day in court and justice will be done.วันพฤหัส \\\ ฉันก็จะไปที่ศาล แล้วความยุติธรรมก็จะบังเกิด
Confront him and say, "are you mbiological father?"ไปเผชิญหน้ากับเขาแล้วพูดว่า "คุณเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของหนูหรือเปล่า?"
That is...your birth mother...นั่คือ... . แม่บังเกิดเกล้า...
May there be peace on Earth.ขอสันติภาพจงบังเกิดแก่โลกด้วย
Our love is bornความรักของเราบังเกิด
All the more shame that will fall upon the house of Hofstadter.ความอับอายจะได้ยิ่งบังเกิด แก่ตระกูลฮอฟสแตทเตอร์ไง
Wow, that's very enlightened.ว้าว แสงสว่างบังเกิดแล้ว
Thousands of years ago there came a night that lasted a generation.หลายพันปีที่แล้ว ความมืดก็บังเกิดเป็นคืน ที่ยาวนานชั่วอายุคน
I will not have him harmed.จะไม่มีอันตรายใด บังเกิดแก่เขา
If we don't act, there will be a war.ถ้าเราไม่ทำอะไร สงครามจะบังเกิด
There have no been no incidence of question since spring.มันไม่มีการบังเกิดของคำถามตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บังเกิด
Back to top