ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรพชิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรพชิต*, -บรรพชิต-

บรรพชิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรพชิต (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, ภิกษุ
บรรพชิต (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, สงฆ์
บรรพชิต (n.) priest See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar Syn. ผู้ถือบวช
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรพชิต
Back to top