ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friar*, -friar-

friar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friar (n.) พระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก See also: นักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
friar tuck (sl.) การมีเพศสัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
friar(ไฟร'อาร์) n. พระโรมันคาทอลิก, See also: friary n.
English-Thai: Nontri Dictionary
friar(n) พระคริสต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
And Sir Fix-A-Lot had a best friend, Friar Fred, who was not right in the head.เซอร์ซ่อมมาเยอะมีเพื่อนสนิทชื่อไฟอันเฟร็ด Not ride.
I'm Robin Hood. You're Friar Tuck.ฉันจะเป็นโรบินฮูด นายเป็นไฟร์เออ ทัค
Why can't you just be my skinny Friar Tuck?ทำไมนายไม่ยอมเป็นบาทหลวงทัคขี้ก้างซะ
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน
Friar Tuck is the guy who helps Robin Hood!ก็บาทหลวงทัคที่ช่วยโรบินฮู้ดไง
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
I am more than just a jolly Friar, for I can have both a sword and an arrow!ฉันไม่ได้เป็นแค่นักบวชที่รื่นเริง ฉันสามารถใช้ได้ทั้งดาบและธนู
Try the friar. Fried, it's drier.ลองพวกพระ มันแห้งพอทอดได้

friar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道僧[しゅうどうそう, shuudousou] (n) (See 修道士) monk; friar
修道士[しゅうどうし, shuudoushi] (n) monk; friar
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans
修道服[しゅうどうふく, shuudoufuku] (n) habit (garment worn by nuns, monks, friars, etc.)
修院[しゅういん, shuuin] (n) friary

friar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.]
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird
Helmlederkopf {m} [ornith.]Timor Helmeted Friarbird
Lessonlederkopf {m} [ornith.]New Caledonian Friarbird
Mamberanolederkopf {m} [ornith.]Brass's Friarbird
Lärmlederkopf {m} [ornith.]Noisy Friarbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friar
Back to top