ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำใจ*, -น้ำใจ-

น้ำใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำใจ (n.) kindness See also: spirit, heart, thoughtfulness Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน,มีกำไร,เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน
remunerative(adj) มีกำไรมาก,เป็นประโยชน์,เป็นสินน้ำใจ
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonus (n.) สินน้ำใจ See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส Syn. dividend
fair player (n.) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา
generousness (n.) ความมีน้ำใจ See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
good (adj.) มีน้ำใจ See also: ใจดี Syn. considerate, generous
sport (n.) ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา See also: ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้
sportsman (n.) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา Syn. fair player
sportsmanlike (adj.) มีน้ำใจนักกีฬา
sportsmanship (n.) การมีน้ำใจนักกีฬา See also: ความเป็นนักกีฬา
sportswoman (n.) ผู้หญิงที่มีน้ำใจนักกีฬา
sporty (adj.) มีน้ำใจนักกีฬา Syn. sporting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your kind gesture is deeply appreciated.น้ำใจของท่านข้าน้อมรับไว้ด้วยใจ
I got some helpers for you.น้ำใจจากฉันที่นายช่วยเหลืองาน
You are so kind. Which one is it?น้ำใจดีจังเลย แล้วรถอยู่ไหนล่ะ?
Rhodey and I are being honoured in Washington and we need a presenter.น้ำใจเล็กน้อย โรห์ดี้กับผมต้องไปรับเหรียญกล้าหาญ
A token of my appreciation. I hope you'll accept it.น้ำใจเล็กน้อยจากข้า อย่าปฏิเสธเลย
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า
And if it helps India, I've never refused His Majesty's hospitality.และถ้ามันจะช่วยอินเดียได้ ผมไม่ปฏิเสธน้ำใจของอังกฤษอยู่แล้ว
My lips are sealed. I appreciate this demonstration.ปากผมรูดซิปอยู่แล้ว และผมก็ชื่นชมในน้ำใจของคุณด้วย
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป
You are the most gracious hostess.คุณเป็นเจ้าภาพมีน้ำใจมากที่สุด
They asked me to give you this in gratitude.สั่งผมมอบนี่ให้คุณเป็นสินน้ำใจ
On behalf of the brothers I thank you... for the generosity you showed Kaspar.ในนามของหลวงพี่ทุกองค์ เราขอขอบคุณ ที่คุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อ แคสป้าร์
All due to that "humane" teachingทั้งหมดเกิดจากการที่การเรียนการสอนแบบ "มีน้ำใจ"
I'm going to straighten back these "humane" teaching fed students and take this establishment to the top in the country and in doing soสำหรับฉัน นี้ คือ"น้ำใจ" ครูจะต้องสอนนักเรียน และใช้สถานประกอบการนี้ไปสู่จุดสุงสุดของประเทศ และในการทำเช่นนั้น
Am I really being set free?เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของคุณ !
Apparently people gave generously, so he collected a tidy sum.ในตอนนั้นเขาเป็นตัวแทนคน ออกไปเรี่ยไรเงินทั่ววอร์ซอว์ หลายคนเขาก็มีน้ำใจช่วยนะ
We've raised you since you were a baby, given you the food off our table even let you have Dudley's second bedroom purely out of the goodness of our hearts.เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่ยังแบเบาะ ให้ทานอาหารที่เหลือจากบนโต๊ะ กระทั่งยกห้องนอนที่สอง ของดัดลี่ย์ให้อย่างมีน้ำใจ
It seemed the taste was not so sweetดูเหมือนว่า มันไม่ถนอมน้ำใจกันเลย
And I am deeply grateful for their hospitality.ผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ในน้ำใจอันงามนี้
So, Lord Kelvin, unsportsmanlike conduct, attempted murder, trading my arsenal for Buddhas.ลอร์ดเคลวิน ไม่มีน้ำใจนักกีฬาซะเลย พยายามฆ่าคน เอาอาวุธไปแลกพระพุทธรูป
I didn't wanna hurt her feelings.พ่อก็ต้องรักษาน้ำใจเค้าซิ จริงมั้ย
I'll show you where to go. You're very, very helpful.- ขอบคุณ คุณช่างมีน้ำใจมาก
I'm not gonna let anything that you don't want. Okay?ฉันก็จะไม่ทำอะไรที่ไปหักหาญน้ำใจเธอล่ะนะ
You sure is mighty kind to us poor black folk.คุณช่างมีน้ำใจ กับคนดำน่าสงสารอย่างเรา
We brought these to you out of pure team spiritเราอุตส่าห์มีน้ำใจเอามาให้
[Low growling]นี่เรามาช่วยนะ มีน้ำใจบ้าง
Gentlemen, Texas marshals have been kind enough to supply us with a dozen of their finest sharpshooters.ทุกๆท่าน สำนักผู้ตรวจการเท็กซัส มีน้ำใจส่งพลแม่นปืนมาเป็นสิบๆ
It's really boring for him to play with me, but he's a good sport.ความจริงเล่นกับฉันเขาก็เบื่อเหมือนกัน แต่เขามีน้ำใจนักกีฬา
It's very sweet of you to ask, but I don't.ขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณ แต่ผมคงรับไม่ได้
People-pleaser, 24-7.ฉันน้ำใจล้นตลอด 24 ชั่วโมง
Would you gimme your address too? I wanna return the favor.ช่วยเขียนที่อยู่ด้วยได้ไหม ฉันจะส่งของน้ำใจไปให้
But if this thing rolls into a second hour we're gonna have to work out some kind of deal.แต่ถ้าว่าเยิ่นเย้อเป็นชั่วโมง อาจต้องมีสินน้ำใจเล็กน้อย ล้อเล่นน่ะ
You are too kind to come here.ท่านมีน้ำใจนักที่มาที่นี่
To be honest, there is one condition for you for marrying me.นี่เป็นน้ำใจ เงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับเธอที่เธอแต่งงานกับฉัน
Sometimes that they can be kind.บางครั้งมนุษย์ก็มีน้ำใจ
If you'd be so kind as to show us the symbols for man and woman, please.ถ้าคุณจะมีน้ำใจแสดงสัญลักษณ์เพศชายกับเพศหญิงให้ดูหน่อย
Come on. Have a heart. We're four minutes late.ขอร้องเถอะ มีน้ำใจบ้าง พวกเรามาสายแค่ 4 นาที พวกเราขับรถมาจากอัลบูเกอร์
That's so sweet of you to invite me but maybe another time.น่ารักจัง มีน้ำใจชวนด้วย แต่ไว้วันหลังดีกว่า
You look like hell.ขอบคุณครับ คุณมีน้ำใจมาก
It seems there aren't many Good Samaritans.ดูเหมือนว่าไม่มีใครมีน้ำใจเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำใจ
Back to top