ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกฝัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกฝัน*, -นึกฝัน-

นึกฝัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกฝัน (v.) imagine See also: dream, fancy, think, have an idea about Syn. ฝัน, จินตนาการ, คิดฝัน
English-Thai: HOPE Dictionary
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
theorize(vt) สร้างทฤษฎี,นึกฝัน
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
image (vt.) นึกฝัน See also: วาดภาพ, นึกคิด
fancied (adj.) ซึ่งนึกฝัน See also: ซึ่งจินตนาการ Syn. illusory, imaginary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you imagine that he would be with you forever, is that it?นึกฝันว่าเขาจะอยู่กับเจ้าตลอดไป อย่างนั้นใช่ไหม?
He showed me things I never would have imagined in 1,000 years.เขาให้ฉันดูอะไรที่ไม่เคยนึกฝัน มาในรอบ 1000 ปี เลยล่ะ
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
It is hard that the man can't come to a house he's legally rented, without raising all this speculation.มันยากนะที่ผู้ชายจะมาที่บ้านซึ่ง เขาเช่าไว้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่ได้นึกฝันไว้
Things even you never dreamt of. - Like what?สิ่งที่เธอไม่เคยนึกฝันมาก่อน
It was as if she was living in a dream with you.มันเหมือนว่าแม่นึกฝันว่าได้อยู่กับเธอนะ
I never thought I'd see puppies in the Ferntiuktuk Annual Dog Sled Race.ไม่นึกฝันว่าจะได้เห็น ลูกสุนัขเข้าแข่งในงาน ประจำปีของเฟิร์นทิยักทัก
This is not how I imagined it over and over, but... let's get you to bed, huh?ไม่เคยนึกฝันมาก่อน... เดี๋ยวฉันพาพี่ไปนอนนะ
I never dreamed in my life I could be so happy.ฉันไม่เคยนึกฝันมาก่อน ฉันมีความสุขมาก
I got skills you can't even dream of, cowboy.โอ ฉันมีความสามารถมากกว่า ที่คุณจะนึกฝันอีกนะ
Oh, no, I wouldn't dream of adding to your burden.โอ้ ไม่ ผมจะไม่นึกฝันว่าจะเป็นการเพิ่มภาระของคุณ
He raised me up and gave you a future I could never have imagined.และทรงมอบอนาคต ที่ข้าไม่เคยนึกฝันแก่เจ้า
I figured you that were just crying wolf or pulling strings, but I never imagined that you'd be willing to throw it all away.ผมพบว่าคุณเป็นแค่ เด็กเลี้ยงแกะ หรือชอบชักใยคนอื่น แต่ผมไม่เคยนึกฝันว่า คุณยินดีที่จะโยนทุกอย่างทิ้ง
Your dark...- เท่าที่ผมเคยนึกฝันมาเลย
Hey, Pierce just did you the biggest favor of your life.เขาจ้างชายคนที่ผมใช้เวลา 2 ปีนึกฝัน
One day you look up and suddenly discover a line has been crossed, something you never intended, but there's no turning back.สักวันหนึ่งเมื่อเธอมองย้อนกลับไป แล้วทันใดนั้นก็ค้นพบว่า มีเส้นที่ถูกก้าวข้าม อะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยนึกฝัน
I hope it lays out as cleanly as it does in my dreams.หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมนึกฝัน
Back then I'd never imagined I'd actually get to climb with him.สมัยนั้นผมไม่เคยนึกฝันว่า จะได้ร่วมไต่กับเขา
It's a device that's capable of harnessing energy beyond anything that mankind has ever attempted.เครื่องนี้ควบคุมพลังงานได้มหาศาล เกินกว่าที์ใครเคยนึกฝันถึง
Our spooky friends from V Section, they will come calling just when you least expect it.หน่วยผีอย่างวีเซ็กชั่น จะเรียกใช้ ในยามที่ไม่นึกฝันที่สุด
I never imagined this could happen in my life.ฉันไม่เคยนึกฝันเลยว่า จะได้รับโอกาสเช่นนี้ในชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกฝัน
Back to top