ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายหน้า*, -นายหน้า-

นายหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายหน้า (n.) broker See also: agent, middleman Syn. คนกลาง, คนเจรจา
นายหน้าซื้อขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
comprador(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
stockbroker(สทอค'โบรเคอะ) n. นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์., See also: stockbrokerage n., Syn. broker
English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bill brokerนายหน้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockbrokerนายหน้าค้าหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Stockbrokersนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบวิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broker (n.) นายหน้า Syn. dealer, agent
dealer (n.) นายหน้า Syn. agent
stockbroker (n.) นายหน้าซื้อขายหุ้น See also: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Syn. broker, middleman
comprador (n.) นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ Syn. compradore
compradore (n.) นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ Syn. comprador
sharebroker (n.) นายหน้าหลักทรัพย์
moneymonger (n.) นายหน้าเงินกู้ See also: ผู้ให้กู้เงิน Syn. moneylender
pawnbroker (n.) นายหน้าเงินกู้ See also: ผู้ให้กู้เงิน Syn. moneylender, moneymonger
broker (vi.) เป็นนายหน้า
brokerage (n.) ค่านายหน้า See also: เงินปากถุง
commission (n.) ค่านายหน้า See also: ค่าคอมมิชชั่น
stockbroking (adj.) ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her name's Michelle Watson, a realtor murdered in Buffalo a week ago.เธอชื่อมิเชล วัตสัน นายหน้า เธอถูกฆ่าที่บัฟฟาโลสัปดาห์ที่แล้ว
Valfierno commissions Yves Chaudron, the world's greatest forger, to reproduce the Mona Lisa six times and perfect, an Herculean task only Chaudron could accomplish.Valfierno นายหน้า Yves Chaudron, ปลอมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในการทำซ้ำโมนาลิซ่า หกครั้งและสมบูรณ์แบบ เพียง แต่งานที่ยากมาก Chaudron จะประสบความสำเร็จ
The year I turned 26, as the head of my own brokerage firm,ปีฉันหัน 26 เป็นหัวหน้าของ บริษัท นายหน้า ของฉันเอง
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย
A realtor's showing me some office spaces.นายหน้ากำลังจะพาผมไปดูออฟฟิศ
The real estate agent hasn't received one callนายหน้าขายที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ติดต่อ
You have a realtor coming,right?นายหน้าขายบ้านกำลังจะมาใช่มั้ย
I've got a realtor coming by today.นายหน้าขายบ้านจะมาวันนี้
A realtor found her body here this morning.นายหน้าขายบ้านพบศพเธอเมื่อเช้านี้
Your real estate agent, when is she supposed to come back?นายหน้าขายบ้านให้นาย หล่อนจะกลับมากี่โมง
Killed were car dealer Ronald Defeo, his wife and four of their children.นายหน้าขายรถ โรนอล เดฟิโอ, ภรรยา และบุตรทั้งสี่คน
There's my favorite realtor. Thanks for coming over.นายหน้าคนโปรดของผมนี่เอง ขอบคุณที่มา
About you being worried about "the truth" getting out.นายหน้าซีดกลัว "ความจริง" จะหลุด
Stockbrokers in Long Island?นายหน้าซื้อ ขายหุ้น ในลองไอแลนด์?
So that's what you look like.นายหน้าตาแบบนี้นี่เอง
Cop Face, you're security.นายหน้าตำรวจนั่นนะ นายเป็นรปภ.นะ
The dealer also works at Alex's body shop.นายหน้าทั้งหมดทำงาน ที่ร้านของอเล็กซ์
Yeah, all the dealers I spoke to, even some I didn't, have said they'll be stopping by for the preview on the weekend.นายหน้าทั้งหมดที่ผมพูดคุยด้วย หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้คุย ต่างพูดว่า พวกเขาจะแวะมา ชมภาพตอนช่วงสุดสัปดาห์
A dealer told me that your luck had finally turned.นายหน้าบอกฉันว่า โชคของนายแปรเปลี่ยนในที่สุด
The Real Estate Agent Said That It Had Sexy Views.นายหน้าบอกว่าที่นี้มีวิวที่เซ็กซี่
Realtor says she can shome some apartments tonight.นายหน้าบอกว่าหล่อนจะพาฉัน ไปดูอพาร์ทเมนท์คืนนี้
My realtor conveniently neglected to mention that.นายหน้าละเลยที่จะบอกฉันเรื่องนั้น
29-year-old realtor, 67-year-old copy store owner, and two F.B.I. agents.นายหน้าหลักทรัพย์ อายุ29 เจ้าของร้านหนังสือ อายุ67 และ เจ้าหน้าที่ F.B.I. สองนาย
So the real estate people won't know there is anyone living here when they tramp through our house?นายหน้าอสังหาฯจะได้ไม่รู้ว่า มีคนอาศัยอยู่ที่นี่ ตอนที่พวกเขาเดินเข้ามาในบ้านเราเหรอคะ?
The agency almost fired me. You have to leave.นายหน้าเกือบไล่ฉันออก คุณต้องไป
Realtor was showing me some office space around the corner.นายหน้าเสนอพื้นที่สำนักงานรอบมุมให้ผมบางที่
He looks exactly like Rui.นายหน้าเหมือนรูอิเด๊ะเลย
You're blushing!นายหน้าแดงแล้ว เปล่าซะหน่อย
The realtor suggested we paint the walls white.นายหน้าแนะนำให้ ทาสีกำแพงเป็นสีขาว
Loan sharks break bones.นายหน้าให้กู้จะซ้อมมากกว่า
The agency gave me this address.นายหน้าให้ที่อยู่นี้กับเรา
This isn't about money.- ไม่มีค่านายหน้า 10 %
You're an insurance salesman?- นายหน้าขายประกันหรือ
I bought them from a second-hand dealerฉันซื้อมันมาจากนายหน้ามือสอง
I'm just a broker.ผมเป็นแค่นายหน้าขายประกัน
She's a stockbroker named ralph...เธอเป็นนายหน้าขายหุ้น ชื่อราล์ฟ...
Even our agency was shut downสำนักงานนายหน้าของเรา ก็ถูกสั่งปิดไปแล้ว
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม
Nicaragua for the Brown Brothers brokerage the Dominican Republic for sugar interestsในนิคารากัวเพื่อบริษัทนายหน้าบราวน์บราเธอร์ส ในสาธารณรัฐโดมินิกันเพื่อผลประโยชน์ของวงการน้ำตาล
Why are you acting like such a bitch, Jerry?ทำไมนายหน้าตัวเมียงี้วะ เจอรี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายหน้า
Back to top