ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moneymonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moneymonger*, -moneymonger-

moneymonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moneymonger (n.) นายหน้าเงินกู้ See also: ผู้ให้กู้เงิน Syn. moneylender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moneymonger
Back to top