ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่วงทำนอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่วงทำนอง*, -ท่วงทำนอง-

ท่วงทำนอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่วงทำนอง (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
anap(a) est (แอน' นะเพสทฺ) n. ท่วงทำนองที่มีหนึ่งพยางค์ที่หนักและมีสองพยางค์ที่ไม่หนัก
aria(อาร์'เรีย) n. ท่วงทำนอง (air,melody)
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
arioso(อารีโอ'โซ) adj.,adv. ท่วงทำนอง
atonal(เอโทน'เนิล) adj. ไร้ท่วงทำนองเสียง.
bass(เบส) n. เสียงต่ำของผู้ชาย,ท่วงทำนองเสียงต่ำ,นักร้องเสียงต่ำ,ดนตรีเสียงต่ำ adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำ, See also: bassdrum n. กลองใหญ่
cadence(แคด'เดินซฺ) {cadenced,cadencing,cadences} n. ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะในการพูด,จังหวะ,ท่วงทำนอง vt. ให้จังหวะ,ทำเป็นจังหวะ, See also: cadent,cadential adj., Syn. beat
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
cadent(แคด'เดินทฺ) adj. เป็นจังหวะ,เป็นท่วงทำนอง,ซึ่งกำลังตก
carillon(แคร์'ระลอน) n. ชุดระฆังหลายใบที่ตีเป็นทำนองได้,ท่วงทำนองเพลงดังกล่าว
carillonneurn. คนตีชุดระฆังเป็นท่วงทำนองเพลง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
fuge(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugue(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
pop(พอพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ดนตรีที่นิยมกัน,ท่วงทำนองที่นิยมกัน,ศิลปะที่แพร่หลาย vi. ทำให้เกิดเสียงป๊อก,การยิง,การปะทุ n. เสียงปะทุเบา ๆ ,การยิง. adv. ด้วยเสียงดังเบา ๆ
potpourri(โพพรี',โพ'พูรี,พอทพัว'รี) n. ของผสมระหว่างกลีบดอกกุหลาบหรือดอกอื่น ๆ กับเครื่องเทศในหม้อเพื่อให้มีกลิ่นหอม,ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส,ของผสม
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
style(n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (n.) ท่วงทำนอง See also: ทำนอง, เพลง Syn. tune, theme, melody
timbre (n.) ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน Syn. tone, tonality, resonance, intonation
tonality (n.) ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน Syn. tone, resonance, intonation
tuneful (adj.) มีท่วงทำนอง
tunefully (adv.) อย่างมีท่วงทำนอง See also: อย่างมีเสียงเพราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now, I learned to put my heart into every stroke.เเต่ตอนนี้ผมได้เรียนรู้ I ที่จะใส่หัวใจลงไปในทุกๆ ท่วงทำนอง ทุกครั้งที่สี
Meter and rhyme...ท่วงทำนอง และ เสียงสัมผัส
It's in perfect tune with the spheres.ท่วงทำนองดีไม่มีที่ติ
Your melody is just trying to make money. Session?ท่วงทำนองฟังดูการค้าเกินไป แล้วการเซสชั่นเป็นยังไงบ้าง (การรวมกลุ่มนักดนตรีเพื่ออัดเสียง)
The tune is interesting when mixed together.ท่วงทำนองฟังดูน่าสนใจเมื่อนำมารวมกัน
♪ The rhythms in the canyons that'll never fade away ♪ท่วงทำนองในหุบเขา ยังก้องกังวานไม่เคยเปลี่ยนผัน
I know the stories and I know the rhymesฉันรู้เรื่องราว รู้ทุกท่วงทำนอง
They had a hi-fi phono and boy did they let it blastพวกเขามีท่วงทำนอง Hi-Fi และเด็กพวกเขาไม่ปล่อยให้มันระเบิด
The rhythm and music of lifeฟังท่วงทำนองและเสียงเพลงแห่งชีวิต
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ
Well, actually, in this aria, butterfly is hopeful that one day her lover will return to her.ในท่วงทำนองนี้ บัตเตอร์ฟลายเต็มไปด้วยความหวังว่า ในซักวัน คนที่เธอรักจะกลับมาหาเธอ
It reflects the popularity of jazz music at the time.ในบางช่วงของท่วงทำนอง ก็จะมีกลิ่ยอายของแจ๊สผสมอยู่
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.เห็นได้ัชัดว่าเขาได้ปรับแต่ง ระดับและท่วงทำนอง ของเสียง
♪ And when melodies are gone... ♪#และเมื่อ ท่วงทำนองหายไป#
We are a part of the rhythm nationเราเป็นส่วนของ ชนชาติ แห่งท่วงทำนอง !
♪ when you move like a jellyfish, rhythm is nothing ♪#ดุจดั่งแมงกะพรุน ท่วงทำนองก็ไร้ความหมาย#
♪ So your melody will play on and on ♪- ท่วงทำนองของคุณจะขับขานต่อไป -
(electronic melody plays)(เสียงท่วงทำนองอิเลคโทรนิค)
I could see it in his eyes how badly he misses those sweet harmonies, and I can make that happen.ฉันเห็นได้จากแววตาของเค้า เขาคิดถึงท่วงทำนองอันอ่อนหวานนั้นมากทีเดียว และฉันช่วยให้มันเกิดขึ้นได้
♪ A melody that's pure and true ♪ด้วยท่วงทำนองที่บริสุทธิ์และแน่แท้
♪ Our hearts have yearned ♪ทุกคนที่ตามหาเรารู้ถึงท่วงทำนอง
You'll change your tune.เธอจะเปลี่ยนท่วงทำนองของเธอเอง
Never mind. I'll call her. ♪ ♪ไม่เป็นไรค่ะ ฉันโทรเองดีกว่า คุณได้ยินท่วงทำนอง สอดประสานของเชลโล่ไหม?
Whether it's counterpointing or not, I couldn't tell you.เรื่องท่วงทำนองสอดประสาน ฉันตอบคุณไม่ได้หรอก
Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night remember how the stars stole the night awayหัวใจเราส่งเสียงดัง เป็นท่วงทำนองที่จิตวิญญาณขับร้อง เมื่อเราเต้นรำกันในคืนค่ำ
♪ Take our rhythm to new heights ♪พาท่วงทำนองไปไกลแสนไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่วงทำนอง
Back to top