ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุจริต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุจริต*, -ทุจริต-

ทุจริต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุจริต (v.) cheat See also: betray, corrupt Syn. โกง, คดโกง, ฉ้อฉล, ยักยอก
ทุจริต (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound
malfeasance(แมลฟี`ซันซฺ) n. การทุจริตต่อหน้าที่
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
perfidious(เพอฟิด'เดียส) adj. โกง,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ,ไม่มีสัจจะ, See also: perfidiousness n., Syn. false
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
deprave(vt) ทุจริต,ทำให้เสื่อมทราม
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
peculation(n) การทุจริต,การขโมย,การยักยอก
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malversationการประพฤติทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muckrakerนักขุดคุ้ย (เรื่องทุจริต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionการทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
corrupt (adj.) ทุจริต See also: ผิดปกติ, ผิดศีลธรรม
cheat (vi.) ทุจริต See also: โกง Syn. chisel
corrupt (adj.) ทุจริต See also: ซึ่งโกง Syn. dishonest, crooked, underhanded
depraved (adj.) ทุจริต See also: ผิดปกติ, ผิดศีลธรรม Syn. corrupt
crook (n.) คนทุจริต See also: คนหลอกลวง
deprave (vt.) ทำให้ทุจริต (มักใช้รูป passive) See also: ทำให้ผิดศีลธรรม Syn. degrade, corrupt
depravity (n.) การทุจริต See also: ภาวะที่เสื่อมทรามลง Syn. corruption, degeneracy
embezzler (n.) ผู้ทุจริต See also: ผู้ยักยอก, คนฉ้อโกง
ill-gotten (adj.) โดยทุจริต See also: โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
jobbery (n.) การทุจริต See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว
malfeasance (n.) การทุจริต (เช่น การเมืองหรือฝ่ายพลเรือน) See also: การกระทำผิดหรือการประพฤติผิดกฎหมาย Syn. malpractice, misprision, misfeasance
malfeasant (adj.) ซึ่งทุจริตต่อหน้าที่
pickings (n.) สิ่งที่ได้มาอย่างทุจริต (เช่น เงินทองหรือสิ่งของต่างๆ)
sleaze (n.) คนทุจริต See also: คนไม่ซื่อสัตย์ Syn. sleazebag, sleazeball
sleazebag (n.) คนทุจริต See also: คนไม่ซื่อสัตย์ Syn. sleazeball
sleazeball (n.) คนทุจริต See also: คนไม่ซื่อสัตย์ Syn. sleazebag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Always amidst allegations of corruption including millions of dollars in missing public funds.เสมอท่ามกลางข้อกล่าวหาการ ทุจริต รวมถึงล้านดอลลาร์ในเงินของ ประชาชนที่ขาดหายไป
There's clearly corruption. We can't go through the normal channels.ทุจริตอย่างเห็นได้ชัด เราเข้าทางปกติไม่ได้
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก
I try never to cheat.ฉันพยายามเอง ไม่เคยทุจริต
"Cheat". Always your big words."ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต...
If your friends had been a little more thorough... they would've seen right through my false ID.ถ้าเพื่อนของคุณประสบแบบนี้ นิดเดียว มากกว่านี้... พวกเขาอยากจะเห็น ใช่ มากกว่า การทุจริตของฉัน
(SCOFFS) Are you completely corrupt?คุณทุจริตขนาดนั้นเลยเหรอ?
But we corrupted ourselves.แต่เราก็ทุจริตตัวเราเอง
Jamal Malik was last night arrested on suspicion of fraud.จามาล มาลิคได้ถูกสอบปากคำด้วยข้อสงสัยว่าทุจริต
That's the dude that got kicked out for cheating.นั่นเป็นคนที่ถูก ให้ออกเพราะว่าทุจริต
Yeah, I didn't cheat, actually, it's...ใช่ ฉันไม่ได้ทุจริต จริง ๆ แล้วมันแค่... .
Brenan Hefner, Oakland Port Commissioner. Very dirty.เบรนแนน เฮฟเนอร์ อธิบดีการท่าเรือโอคเเลนด์ จอมทุจริต
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น
And the dreams of all those young people that ought to get into government, but now they think, "It's all too corrupt," and the rest.รวมทั้งความฝันของคนหนุ่มสาวทั้งหมดเหล่านั้น ที่ควรจะเข้ามาสู่การปกครอง แต่ตอนนี้พวกเขาคิดว่า "มันทุจริตกันเกินไปแล้ว"..
And I hope... you are lucky enough to have an associate who knows about fraud.และฉันก็หวังว่า... นายจะโชคดีพอ ทางสมาคมทนายความ รู้ว่าใครร่วมกันทุจริต
Our government was corrupted on every level, and it all happened right under your nose.รัฐบาลมีทุจริตในทุกระดับชั้น และเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น ใต้การดูแลของคุณ
I brought this conspiracy to your attention,ผมเป็นคนบอกเรื่องการทุจริตให้กับท่าน
Once they find him, hopefully he'll tell us the names of all the people on his payroll that are inside our government.เมื่อถึงตอนนั้น หวังว่าเขาจะบอกชื่อ ทุกๆ คนที่เขาติดสินบน ให้ทุจริตในรัฐบาลของเรา
His organization is corrupt, full of financial holes.บริษัทของเขาทุจริตกันเยอะ มีช่องโหว่ทางการเงินมาก
I refused to testify in that insider-trading thing.ผมปฎิเสธการเป็นพยานในเรื่อง ทุจริตการค้าภายใน
It's corruption, Ellen.เป็นเรื่องทุจริต เอลเลน
Ellen parsons... is alive and well.ผมดูแล้วเรื่องคำร้องต่อศาลนี่\ เป็นเรื่องข้อจำกัดของจริยธรรม ชัดเจนและง่าย สิ่งเดียวที่ชัดเจนและง่ายในคดีนี้คือ ลูกความของคุณทุจริต
How's the baby? What do you want?และฉันขอเสนอพยานผู้เกี่ยวข้องกับ\ การทุจริตการซื้อขาย
During the frobisher case, you said that fiske's suicide pushed you to a place that you'd never been before.ฉันคิดว่าฉันเข้าใจคุณ คุณทุจริต หลงตัวเอง โหดร้าย
When she figured out what was going on, she hired me back.นักสืบเวิร์นเนอร์ เรารู้ว่าการสืบสวนนี่ทุจริต
People need to know that Joe had nothing to do with his father's crime.ประชาชนจำเป็นต้องรู้ว่าโจไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของพ่อเขา
I expect a 10-pound bag of steaming sleazeฉันหวังให้ได้ข่าวทุจริต ยาวต่อเนื่องนับสิบกิโล
Oh, wait, you're wondering if there's some kind of crooked accounting here?โอ้ เดี๋ยวก่อน คุณกำลังสงสัย ว่ามีการทุจริตบัญชีในตรงนี้?
Heaven may have been corrupt, but it was stable.สวรรค์อาจมีการทุจริตอยู่บ้าง แต่มันก็อยู่ตัว
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการ!
Dublin turned out to be the sleazebag I guessed he was.ดับลินกลับกลายเป็นคนทุจริต ซึ่งฉันก็เชื่อว่าเขาเป็น
Drug addict; embezzler;คนติดยา คนทุจริตโกงเงิน
Embezzler, drug dealer, and drug addict;นี่ก็ทุจริต นี่ก็คนค้ายา แล้วก็คนติดยาอีกคน... .
Everyone knows he's corrupt.ใครๆก็รู้ว่าเขาทุจริตติดสินบน
You know, for all the blood and corruption that you deal in,รู้มั้ย เรื่องเลวๆ และทุจริตที่นายเกี่ยวข้องด้วย
Have you been misappropriating snack funds for personal gain?คุณทุจริตงบของว่าง เพื่อนำไปใช้เองหรอ
Well, yes, of course I remember you.ด้วยการถลุงเงินทุจริตของสามี\ ที่เสียชีวิต
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุจริต
Back to top