ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางโท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางโท*, -ทางโท-

ทางโท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางโท (n.) secondary way Syn. ทางรอง, ทางสายรอง Ops. ทางเอก
English-Thai: HOPE Dictionary
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
CALL call girl(n) นางทางโทรศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call girlนางทางโทรศัพท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
telexเทเลกซ์, การบริการรับและส่งข่าวสารทางโทรพิมพ์ซึ่งมีข่ายงานอยู่ทั่วโลก telex ย่อมาจาก teleprinter exchange [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Wiretappingการลอบฟังทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be onto (phrv.) ติดต่อกับ (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์) See also: พูดคุยกับ Syn. get onto, put onto
braodcast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. newscast, transmission
bug (vt.) ดักฟัง (ทางโทรศัพท์) See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง Syn. tap
call (n.) การสนทนาทางโทรศัพท์
call girl (n.) หญิงขายบริการที่ใช้โทรเรียกทางโทรศัพท์ See also: นางทางโทรศัพท์
commercial (n.) โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ Syn. advertisement
connect (vt.) ติดต่อทางโทรศัพท์
dissolve into (phrv.) ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์) Syn. dissolve in, melt into
Emmy (n.) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
fax (n.) ระบบการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ See also: ระบบส่งโทรสาร
news-reader (n.) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ) See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว
newscaster (n.) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ) See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว Syn. news-reader
on the telephone (idm.) ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ See also: มีโทรศัพท์ใช้, ติดตั้งโทรศัพท์
put onto (phrv.) ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. be onto, get onto
talking head (sl.) ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
telecast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast, transmission
telecast (vt.) ออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: แพร่ภาพทางโทรทัศน์, ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
telemarketing (n.) การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์
telephone (n.) การสื่อสารทางโทรศัพท์
telephone (vi.) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์ See also: ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. call, phone
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the phone, American called him Alex when he was giving him flight information.ทางโทรศัพท์ พวกอเมริกันเรียกเขาว่าอเล็กซ์ ตอนที่พวกเขาให้ข้อมูลเที่ยวบิน
By a polite phone call asking if your father will be attending.ทางโทรศัพท์ถามอย่างสุภาพ ถ้าพ่อของลูกจะได้รับการเข้าร่วม
Against the telephone now. Against you, Sir.ทางโทรศัพท์ได้เลยครับ สูงกว่าท่านครับ
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว
That's not what you told me on the phone. I was wrong.- คุณไม่ได้บอกผมเเบบนั้นทางโทรศัพท์
Here are your phone messages.นี่คือข้อความทางโทรศัพท์ ที่มีถึงคุณ
I been telling you your whole life, don't talk on the phone.ฉันบอกนายมาทั้งชีวิต อย่าคุยทางโทรศัพท์
Conversation after conversation you talked to Henry on the phone.ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่คุณคุยกับเฮนรี่ทางโทรศัพท์
I don't wanna talk about it on this line.ผมไม่ต้องการพูดเรื่องนี้ ทางโทรศัพท์
Remember? We spoke on the phone about your grandson.จำได้ไหม ที่เราเคยคุยกันทางโทรศัพท์ เรื่องหลานชายคุณ
The lady you been talking dirty to on the telephone every day last week.ผู้หญิงที่นายคุยเรื่องลามกทางโทรศัพท์
I didn't want to tell you over the phone.ฉันไม่ต้องการที่จะบอกคุณผ่านทางโทรศัพท์
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
Or at least get you to answer the phone.หรืออย่างน้อย ก็พูดกับผมทางโทรศัพท์
US$ 270,000. Suzanne, on the telephone.260,000 เหรียญ คุณ ซูซาน ทางโทรศัพท์ครับ
US$ 270,000. Suzanne, on the phone. US$ 280,000.270,000 เหรียญ คุณ ซูซาน ทางโทรศัพท์ครับ 280,000 เหรียญ ตาคุณแล้วครับ
Against the telephone US$ 420. US$ 450,000.420,000 เหรียญ ทางโทรศัพท์ครับ 450,000 เหรียญ แล้วครับ
Against the telephone now. Against you, Sir.สู้ทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
US$ 1,900 million on the telephone. US$ 1,920 in the room.1,900 ล้านเหรียญ ทางโทรศัพท์ครับ 1,920 ล้านเหรียญ จากในห้องครับ
US$ 270,000. Suzanne on the telephone.270,000 เหรียญ คุณ ซูซาน ทางโทรศัพท์ครับ
Against the telephone now.ตอนนี้ 500,000 เหรียญ ทางโทรศัพท์ครับ
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์
... insteadofflirtingonthephone with your girlfriend!... แทนการจีบกันทางโทรศัพท์ กับแฟนของคุณ!
I just talked to my aunt on the phone, and she wants me to call the police.ฉันพึ่งคุยกับป้าฉันทางโทรศัพท์ และเธออยากให้ฉันโทรหาตำรวจ
Is he doing his crackhead telemarketer again?เค้าขายโคดคนทางโทรศัพท์งั้นเหรอ?
We're going to get 6 calls tonight.คืนนี้เราได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ 6 ครั้งแล้ว
Introduce me on the cell phone.เธอบอกฉันทางโทรศัพท์
Yeah. We spoke on the phone.ค่ะ,เราเคยคุยกันแล้วทางโทรศัพท์
It's not something you can discuss over the phone.มันไม่ใช่เรื่องที่จะคุยทางโทรศัพท์ได้นะ
She called me three days ago from Paris.3 ; ันที่แล้วเธอยังโทรหาผมจากปารีสอยู่เลย ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ก็ได้
Yes, you mentioned that on the phone,ใช่ค่ะ คุณบอกเรื่องนั้นทางโทรศัพท์แล้ว
Well, you can't really appreciate it over the phone.เอาล่ะ คุณไม่ได้ยินมันผ่านทางโทรศัพท์จริงๆงั้นเหรอ
Kenny, I can't discuss this on the phone.- เคนนี่ ฉันคุยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ไม่ได้
But as far as our marriage goes we could do it over the phone.แต่เราห่างเหินกันมากขึ้นๆ ... ส่วนใหญ่ก็คุยกันทางโทรศัพท์
Everything's taken care of, but I'm reluctant to talk on the phone.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แต่ผมไม่สะดวกจะคุยทางโทรศัพท์
I just heard your voice over the phone.ฉันเพิ่งได้ยินเสียงเธอจากทางโทรศัพท์
Don't airlines record phone conversations?สายการบินไม่มีการบันทึก การสนทนาทางโทรศัพท์เหรอ
Can you think of anything else he might have said on the phone?- นายคิดอะไรออกไหมว่าเขาพูดถึงอะไรทางโทรศัพท์
Do you remember anything else about the phone call?นายจำอย่างอื่นทางโทรศัพท์ได้ไหม
He checks in every day by cell. He e-Mails photos, stupid little videos.เขาเซ็คอินทุกวันทางโทรศัพท์ เขาส่งอีเมล รูปและคลิปวิดีโอตลกๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางโท
Back to top