ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

braodcast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *braodcast*, -braodcast-

braodcast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
braodcast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. newscast, transmission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า braodcast
Back to top