ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรัพย์สมบัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรัพย์สมบัติ*, -ทรัพย์สมบัติ-

ทรัพย์สมบัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรัพย์สมบัติ (n.) property See also: assets, wealth, possessions, Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
mammom(แมม'มัน) n. ทรัพย์สมบัติ
pelf(เพลฟฺ) n. เงิน,ทรัพย์สมบัติ,เงินทอง,ของที่ปล้นสะดมมา, Syn. wealth
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
treasury(เทรช'เ?อะรี) n. คลัง,ท้องพระคลัง,กองคลัง,กรมคลัง,ทรัพย์สมบัติ,คลังสมบัติ., See also: treasury กองคลัง,กรมคลัง,กลุ่มวรรณกรรมที่ล้ำค่า, Syn. treasure
worth(เวิร์ธ) n.,prep (มี) คุณค่า,ค่า,ประโยชน์,ความสำคัญ,ราคา,สมกับ,จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation,value
English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ,ขุมทรัพย์,คนรัก
treasury(n) คลัง,ทรัพย์สมบัติ,กองคลัง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
possessions (n.) ทรัพย์สมบัติ
property (n.) ทรัพย์สมบัติ See also: ทรัพย์สิน
chattel (n.) ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
fortune (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย
wealth (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
impropriate (vt.) โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส
manage (vt.) จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน) Syn. conduct, carry on
To the victors belong the spoils. (idm.) ผู้ชนะทีมีทั้งอำนาจ และทรัพย์สมบัติ
treasurer (n.) ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
treasury (n.) ที่เก็บทรัพย์สมบัติ See also: คลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# The fame and the fortune and moreการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และอื่นๆ
Money, yes. Possessions, yes.เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ก็เข้าใจ
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น
What was left of his treasure was never recovered.ทรัพย์สมบัติของพระองค์ สูญหาย
The estate goes to the charity if he drops out.ทรัพย์สมบัติจะถูกนำไปบริจาค ถ้าเขาหยุดเรียน
Properties or businesses owned by Robert Kirkland within 100 miles of the capitol...ทรัพย์สมบัติที่ดินหรือธุรกิจ ที่มีโรเบิร์ต เคิร์กแลนด์เป็นเจ้าของ ในรัศมีหนึ่งร้อยไมล์ จากกระทรวงความมั่นคง
Uther's wealth and power. We have reached the point of no return.ทรัพย์สมบัติและพละกำลังของอุเธอร์ เราถึงจุดที่จะหันหลังกลับไม่ได้แล้ว
That I would give it back in a second if it meant I could have one more day with him.ชั้นไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติ ขอแค่ได้อยู่กับพ่อชั้นแค่วันเดียว
I am sorry I have nothing to give youฉันเสียใจที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร จะมอบให้คุณ
When my son comes of age to marry Zesay, let him receive all my wealth without exception.เมื่อลูกชายของข้าถึงวัย ที่จะแต่งงานกับเซซือ ให้เขาได้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหมด ของข้า อย่าให้มีปัญหาใดๆ
According to Mr Chow's will, all the properties, stocks, bonds and cash will be inherited solely by Ms Chow.ดังนั้นที่คุณเชาจะทำ ทรัพย์สมบัติทั้งหมด หุ้น พันธบัตรและเงินสด
In principle, all of Mr Chow's fortune is now Ms Chow's.โดยหลักการ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณเชา ตอนนี้เป็นของคุณนายเชา
After we get GyehRu, all of GyehRu's women and treasure will be yours!หลังจากที่เราจัดการเครูแล้ว ผู้หญิงเครูและทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของพวกท่าน!
AND FOR THOSE FEW WHO AREN'T LEGACIES,และสำหรับผู้คนส่วนน้อยที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย
The preservation of the rights of property.-เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สมบัติครับ
If you aspire to inherit my property, you must prove yourself more worthy.ถ้าเธออยากได้ทรัพย์สมบัติของฉัน เธอต้องพิสูจน์ตัวของเธอว่าเธอคู่ควรกับมัน
"'... a treasure""... ทรัพย์สมบัติชิ้นนี้"
Well, my mom calls it "The Estate. "ก็นะ แม่ฉันเรียกมันว่า "ทรัพย์สมบัติ"
Turns out all our assets are actually in Tucker's company's name.ต้องจัดการทรัพย์สมบัติที่จริง ๆ แล้ว อยู่ในชื่อบริษัทของทัคเกอร์อีก
Yeah, and after she died, you took care of her insurance money, too.ใช่หลังจากเธอตาย, ผมก็ดูแลทรัพย์สมบัติของเธอด้วย
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน
These are my treasures!นี่เป็นทรัพย์สมบัติของฉัน!
# The fame and the fortune and moreชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และอย่างอื่น
When I was a little girl, I had a tea tin for my treasures.ตอนฉันยังเด็ก ฉันมีกระป๋องชา เอาไว้ใส่ทรัพย์สมบัติ
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง
Sigan couldn't bear the thought that his wealth and power would die with him, so he became obsessed with finding a way to defeat death itself.ซิแกนทนไม่ได้กับความคิดที่ว่า ทรัพย์สมบัติและพลังอันมากมาย จะต้องตายไปกับเค้าด้วย เพราะงั้นเค้าถึงได้หมกมุ่นอยู่กับการ หาวิธีเอาชนะความตาย...
There's a big alpha chi treasure close by.เรามีทรัพย์สมบัติ อัลฟาไคร์ซ่อนอยู่
And we don't care about the treasure.และเราไม่สนใจแล้ว ถึงทรัพย์สมบัติ
Our families are our greatest treasure.ครอบครัวของเรา คือทรัพย์สมบัติล้ำค่า
She lusts after wealth and power.พวกมันอยากได้ทรัพย์สมบัติและก็พละกำลัง
When the court appointed us to oversee this process, we began by freezing the family's accounts and confiscating their assets.พอศาลได้แต่งตั้งเรา ให้ตรวจสอบคดีนี้แล้ว เราเริ่มต้นด้วยการ อายัติเงินบัญชีตระกูลโทบิน และสั่งริบทรัพย์สมบัติพวกเขา
I have no interest in inheriting your farm on Irlande.ฉันไม่สนใจทรัพย์สมบัติ ที่นาของคุณที่ไอร์แลนด์หรอกน่ะ
A great many of us are possessed by our possessions. "พวกเราจำนวนมากถูกครอบงำโดยทรัพย์สมบัติของพวกเราเอง"
Left his entire fortune to the American Cancer Society.ยินดีมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ สมาคมโรคมะเร็งแห่งชาติ
You're nothing but a vulture.ฉันอยากให้เธอออกไปให้พ้นจากทรัพย์สมบัติชั้นเดี๋ยวนี้
Well, rest assured, I am in full possession of my faculties.ตามประสาทชีววิทยา ฉันรู้สึกแปลก เธอมั่นใจได้ ฉันยุ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติด้านสติปัญญาของฉัน
Well, along with his fortune,เนื่องด้วยทรัพย์สมบัติของเขา
Were you happy because you thought you could have all of Haeshin after your hyung died?มีความสุขใช่ไหม ที่ตอนนี้แกได้ทรัพย์สมบัติของแฮชินกรุ๊ปไป เพราะพี่ชายของแกตายไปแล้ว?
When I tell you I don't want your father's legacy to die.ตอนที่ฉันบอกว่าไม่อยากให้ ทรัพย์สมบัติของพ่อเธอต้องสูญไป
It states in the testament that all this property and this house should go to him.ในพินัยกรรมระบุว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดและบ้านหลังนี้จะยกให้เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรัพย์สมบัติ
Back to top