ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงอย่างไร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงอย่างไร*, -ถึงอย่างไร-

ถึงอย่างไร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงอย่างไร (conj.) even though See also: though, however, anyhow Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม
ถึงอย่างไรก็ตาม (conj.) even though Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร
English-Thai: HOPE Dictionary
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all the same (idm.) ถึงอย่างไรก็ตาม See also: ถึงอย่างนั้น, แต่กระนั้น Syn. just the same, nevertheless
despite (prep.) ถึงอย่างไรก็ตาม See also: จะอย่างไรก็ตาม Syn. in spite of, regardless of
nonetheless (adv.) ถึงอย่างไรก็ตาม See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม Syn. nevertheless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's all right Han-gi will get her anywayช่างเถอะ ถึงอย่างไร ฮาน-จี จะต้องพาเธอ
I'm the worst runner, anyway. Look at my times.ถึงอย่างไร ฉันก็วิ่งได้แย่ที่สุดอยู่แล้ว ดูสถิติของฉันสิ
However, at this endeavor,ถึงอย่างไร ฉันต้องพยายามทำสิ่งนี้ แต่ฉันไม่ค่อยก้าวหน้าเลย
Well, I'm sorry I keep hoping you'll be something you're clearly not.ถึงอย่างไร ฉันเสียใจ ฉันหวังแค่รักษาบางสิ่ง คุณเข้าใจบ้าง หรืออาจจะไม่
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
However, do you think it will really be all right?ถึงอย่างไร ท่านคิดว่าจะดีจริงๆหรือครับ?
However, recent events must be taken into account.ถึงอย่างไร มีเหตุการณ์เร็ว ๆ นี้ ที่ต้องนำมานับด้วย
Somehow, we have to try and dislodge them from the paramagnetic grip of this place.ถึงอย่างไร เราต้องลองดู ขจัดพวกเขา ออกไปจากแรงยึดทางแม่เหล็ก ของที่นี่
It's not supposed to be this way.ถึงอย่างไร เรื่องซับซ้อนทั้งหมดนี่ invoIved in aII of this.
Even so, I will still not give up.ถึงอย่างไร, หนูก็จะไม่ยอมแพ้.
However you tell him, just be sure to tell him you love him.ถึงอย่างไรก็ตาม คุณก็ต้องบอกเขา แค่ให้แ่น่ใจว่า คุณได้บอกรักเขาด้วย
Anyway, that's what I know about bank robbers.ถึงอย่างไรก็ตาม นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับโจรปล้นแบงค์
That, however, is truly impressive.ถึงอย่างไรก็ตาม มันก็สร้างความประทับใจได้ดี
Despite their injuries they were confident.ถึงอย่างไรก็ตามพวกที่บาดเจ็บเขาก็มั่นใจ
Not as many as Emperor of China, but he did not spend half of life in monastery.ถึงอย่างไรก็ไม่ถึงกับจักพรรดิจีนหรอก, แต่ พระองค์ไม่ใช้ครึ่งหนึ่งของชีวิตในสำนักสงฆ์.
Well, none of this matters.ถึงอย่างไรก็ไม่มีผลหรอก
How could you let yourself get jaded to this stuff so fast?ถึงอย่างไรคุณก็สามารถช่วยให้ตัวเอง ได้รับความเหนื่อยขนาดนี้อย่างรวดเร็ว
I'm your right-hand man, after all.ถึงอย่างไรฉันก็เป็นมือขวาของคุณ
Even condoms are not 100% effective.ถึงอย่างไรถุงยางก็ไม่ได้ผล100%
It's not the end, though. Got a full morningถึงอย่างไรมันก็ยังไม่จบ ได้เห็นภาพเช้านี้รึยัง
We've had our differences, however veiled.ถึงอย่างไรระหว่างเราก็ยังมีความแตกต่าง
Yet most orchestras now go with the German bassoon.ถึงอย่างไรเดี๋ยวนี้ ออร์เคสตร้าก็นิยมแต่บาสซูนเยอรมัน
Though I do not have the key Something's here I cannot seeแต่ถึงอย่างไร ฉันก็ไม่มีกุญแจไขเข้าไป / สิ่งทีอยู่ข้างในนั้นฉันจึงไม่ได้พบเห็นมัน
The lessons I learned in church were not without value, however.บทเรียนที่ผมเรียนรู้ในโบสถ์ไม่มีค่ากับผม แต่ถึงอย่างไร
What good is a half beam anyway?ทางที่ดี ถึงอย่างไรก็ตามจะเอาคานครึ่งหนึ่งงั้นเหรอ
While repairs to the ship are still days from being complete, despite our best efforts, we believe an attack will happen at any moment.ระหว่างที่เรากำลังซ่อมบำรุงยานอยู่ อาจจะใช้เวลาเป็นวัน กว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในตอนนี้
But, with any luck,แต่ถึงอย่างไร ถ้าพวกเธอโชคดี
Well, anyhow...เรียบร้อย แต่ถึงอย่างไร
Whatever that means.ก็แล้วแต่ว่าจะหมายถึงอย่างไร
And still, there are no words to describe our relationship.แต่ถึงอย่างไร ผมก็ไม่สามารถหาคำมาอธิบายถึงความสัมพันธ์นี้ได้
You think about how you gonna see Connor again real soon.คุณคิดว่าถึงอย่างไร คุณก็จะได้เจอคอนเนอร์อีกเร็วๆนี้
In any case, we have a lot to do today.แต่ถึงอย่างไร เราก็ยังมีเรื่อง ต้องทำอีกเยอะวันนี้
See, I think the young lady from Nolcorp was trying to sniff out whether or not Clarke's contract contained an exclusivity clause.เข้าใจล่ะ,ฉันคิดว่าสาวน้อย จากโนลคอร์พ พยายามสอดส่ายสืบเรื่องแต่ถึงอย่างไร สัญญาของคุณคลาร์ก มีการให้กรรมสิทธิแต่เพียงผู้เดียวระบุไว้ด้วย
You did the right thing, however the hammer falls.คุณทำถูกแล้ว แต่ถึงอย่างไร เราก็มาถึงทางตัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงอย่างไร
Back to top