ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถี่ถ้วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถี่ถ้วน*, -ถี่ถ้วน-

ถี่ถ้วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถี่ถ้วน (v.) be careful See also: be attentive, be thoughtful, be thorough Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
ถี่ถ้วน (adv.) carefully See also: attentively, thoughtfully, thoroughly Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
English-Thai: HOPE Dictionary
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
in-depth(อิน' เดพธฺ) adj. ลึกซึ้ง, ถี่ถ้วน, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. intensive, thorough
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bat around (phrv.) พิจารณาอย่างถี่ถ้วน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อภิปรายอย่างละเอียด
chew over (phrv.) ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Syn. bite on, chew on
considered (adj.) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน Syn. determined, carefully, thought about
exhaustive (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน Syn. thorough
exhaustively (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
intensive (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน
thorough (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ Syn. careful
thoroughly (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ Syn. carefully
thought about (adj.) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน Syn. determined, carefully
well-read (adj.) ซึ่งมีความรู้มากและถี่ถ้วนจากการอ่าน Syn. erudite, knowledgeable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take it under advisement.เราจะรับไว้พิจารณาอยางถี่ถ้วน
I'm surprised. Thorough fellow like you.แปลกจัง คนถี่ถ้วนอย่างคุณ
And when they were kids you could look into their eyes and if you looked carefully enough you'd already see herถ้าพวกเขาเป็นเด็ก คุณจะอ่านสายตาออก ถ้าคุณดูอย่างถี่ถ้วน คุณจะเห็นเธอเต็มตา
You're very thorough.คุณตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเลยค่ะ
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
So they have kept a meticulous record and they wouldn't release it because it was national security.ข้อมูลถูกบันทึกอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่มีการเผยแพร่เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ
The governor has reviewed your case fully.ท่านผู้ว่าทบทวนคดีของนายถี่ถ้วนแล้ว
You're not thinking this through.คุณยังไม่คิดให้ถี่ถ้วน
After much contemplation, she has finally come to a decision.หลังจากที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจ
After careful consideration of all potential proposals,- หลังจากคิดถี่ถ้วน... ว่าวิธีไหนจะเวิร์คสุด ฉันก็ตัดสินใจได้แล้ว
He's a wonderful caring, intelligent guy.เขาเป็นคนที่ตระหนี่ถี่ถ้วน, คนฉลาด.
There's always something new that other people are bringing to the table that is to be reckoned with very seriously.มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ สิ่งที่คนอื่นๆ คิดไว้ และคุณสามารถหยิบมาใช้ได้ ซึ่งต้องนำมาคิดอย่างถี่ถ้วน
It's been thorough and throughมันต้องละเอียดถี่ถ้วนและผ่านไปได้
You're a very eager student,Dr. Bailey,very thorough.ดร.เบย์ลี่ คุณเป็นนักเรียนที่กระตือรือล้นมาก ละเอียดถี่ถ้วน
Your internet activity over the last 10 years, is being scrutinized and catalogued.ข้อมูลการใช้เนทของเธอ 10 ปีย้อนหลัง.. กำลังถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน..
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน
Well, have you considered, I don't know, killing it?เอ่อ,นายพิจารณามันถี่ถ้วนแล้วยัง ,ผมไม่รู้ ,ฆ่ามันดีมั้ย?
I am just narrowing down the list of creatures from that era now.ผมตรวจอย่างถี่ถ้วนแล้ว ในรายชื่อของสัตว์ในยุคของมันแล้ว
I've thought about that.ฉันคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว
Please investigate my alibi thoroughly.ได้โปรดตรวจสอบหลักฐานที่อยู่ของผมอย่างถี่ถ้วนด้วย
I just want to give things careful consideration...and not get swept away by emotion.ฉันก็แค่อยากไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน... แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน
If you are actually considering having a serious relationship with this man, then I wanna make sure that you have all the facts.ถ้าเธอได้คิดถี่ถ้วนดีแล้ว ที่จะสานสัมพันธ์จริงจังกับผู้ชายคนนี้ ฉันอยากจะเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเธอรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด
See? It's that head for details.- ต้องใช้คนที่ละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้
I don't. I am tired of talking. I am talked out.ไม่ ฉันคุยมาเยอะแล้ว ฉันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
I know you've told me that you're committed to seeing this through, but you can still extricate yourself from this mess.ว่าท่านจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน แต่ท่านยังสามารถแยกตัวออกมาจากปัญหา
Should not be viewed in haste. I may have seen a similar mark... Ahh.ควรที่จะดูให้ละเอียดถี่ถ้วน ข้าอาจจะเคยเห็น สัญลักษณ์ที่คล้ายกัน...
What about Danny? Tyler is with your mother.คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วคราวนี้
She was very thorough.เธอละเอียดถี่ถ้วนมาก
After much deliberation, it has been decided that you are ready for a mission that will test everything you have learned thus far.หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน มันชัดเจนว่าคุณพร้อมสำหรับภารกิจแล้ว จะได้ทดสอบทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มา
I felt confident that you would not perform an autopsy... even if you had, we still would have bought enough time.ฉันโล่งใจที่เจ้าไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน หรือต่อให้ทำแบบนั้น.. เราก็ยังซื้อเวลาได้นานพอ
Are you sure you thought this thing through?ลูกคิดเรื่องนี้ถี่ถ้วนดีแล้วหรือ
I did not make this decision lightly, Master Jedi.ข้าตัดสินใจเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว อาจารย์เจได
Let me just at least be thorough.อย่างน้อยก็ให้ผมได้ดู ให้ถี่ถ้วนหน่อยเถอะ
Come on. You need to take this seriously.ไม่เอาน่า คุณต้องติดเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะ
The quantity and the conditions of the ingredients, please carefully note the quality and let me know.ปริมาณและ ข้อจำกัดของส่วนผสม ช่วยสังเกตคุณภาพอย่างถี่ถ้วนแล้วบอกผมด้วย
We should have searched more thoroughly.ผมควรตรวจเช็ค (ของ) พวกนั้นละเอียดให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้
Well, next time Skeletor comes in the bank with an AK I think he's gonna think twice about hitting that alarm, isn't he?ฉันคิดว่าเค้าน่าจะคิดให้ถี่ถ้วน \ ก่อนที่จะกดสัญญาณเตือนภัยนั่น
Jesse, you're not thinking clearly.เจสซี่ นายไม่คิดถี่ถ้วนดูดีๆ
I thought you wanted me to be thorough.ผมคิดว่าคุณต้องการให้ผม อธิบายความละเอียดถี่ถ้วนซะอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถี่ถ้วน
Back to top