ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถิ่นที่อยู่อาศัย*, -ถิ่นที่อยู่อาศัย-

ถิ่นที่อยู่อาศัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นที่อยู่อาศัย (n.) abode See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถิ่นที่อยู่อาศัย
Back to top