ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างชาติ*, -ต่างชาติ-

ต่างชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างชาติ (adj.) foreign See also: alien, outlandish Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างชาติ (n.) foreigner See also: alien, outlander, another nationalist or race Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างชาติ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างชาติต่างภาษา (adj.) foreign See also: alien, outlandish, another nationalist or race Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างชาติต่างภาษา (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
outlandish(เอาท์แลน'ดิช) adj. พิกล,ประหลาด,บ้านนอก,เทศ,ต่างชาติ,ที่ลับตา., See also: outlandishness n., Syn. bizarre
English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
xenophileความนิยมต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprador (n.) นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ Syn. compradore
compradore (n.) นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ Syn. comprador
foreigner (n.) คนต่างชาติ See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ Syn. outlander
green card (n.) เอกสารที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานในอเมริกา See also: กรีนการ์ด
xenophile (n.) ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia (n.) ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia (adj.) ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe (n.) ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobia (n.) โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobic (adj.) ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jew, gentile, black man, white.ยิว ต่างชาติ คนดำ คนขาว
US intelligence officials are growing more and more concerned that foreign operatives are surveilling computer systems that control America's infrastructure.ต่างชาติกำลังจับตาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกา
Who's the tourist?ต่างชาติคนนั้นเป็นใคร?
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ
Oh, sure go right to Mr.Softyฉันก็เป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะ พวกนายทำอะไรเหรอ
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles:
Let's go get a handkerchiefจำได้ไหมว่าฉันก็เป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะ
Foreign, I think from Bavaria.เป็นคนต่างชาติ คิดว่ามาจากบาวาเรีย
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น
One can't be too careful in foreign climes.เราไม่น่าไว้ใจคนต่างชาติเลย
You just have to get him clean and fill in the last year of his life.- คุณแค่ทำตัวเป็นเค้าตามปกติ - คุณเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนี่
Now you understand why we are not welcome to foreigners here?เข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึง ไม่ต้อนรับชาวต่างชาติ
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้
It's about two foreigners who came to Lhasa.เรื่องชาวต่างชาติสองคน\ ที่เข้ามาในเมืองลาซา
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต...
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ
How many foreigners are there in Tibet?ในทิเบตมีชา่วต่างชาติ อยู่กี่คนกัน
We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.เราสูญเสียอิสรภาพ /พวกต่างชาติห่วยๆ... ถึงได้เข้ามาที่นี่ได้ / มาทำกร่างในประเทศของเรา
Foreign music is meaningless and empty.ดนตรีต่างชาติไร้ความหมาย และว่างเปล่า
I'm not an authority on foreign music.ข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องดนตรีต่างชาติ
We have to study foreign music so we can move on as Chairman Mao said.เราต้องศึกษาดนตรีต่างชาติ เพื่อให้เราได้ก้าวหน้าไป -อย่างที่ท่านประธานเหมาบอกไว้ไง
You surely learned about it at school. Where the foreigners lived...เธอต้องเคยเรียนมาก่อนแน่ๆ ที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่กัน..
My wife found a maid there who said there was a young man there who matched Parks' description.ภรรยาผมไปที่นั่น ได้คุยกับแม่บ้าน... ...ที่บอกว่าเจอหนุ่มต่างชาติที่มีรูปพรรณสันฐานแบบพาร์คส
Well thanks to that I arrested an international gangต้องขอบคุณฉันที่สามารถจับพวกแก็งต่างชาติได้
A foreign power or some computer hacker in his garage?ศัตรูต่างชาติ หรือว่าเป็น พวกแฮกเกอร์ ร้อนวิชาทั้งหลาย
Just sleep.คนต่างชาติมักอารมณ์ไม่ดีถ้าเริ่มต้นแบบนี้
Where does it hurt? I'm car-sick, but not bad like thisผมนึกว่าเขาออกไปกับแขกต่างชาติแล้ว
Rumor has it the bloke's a foreigner. An Asian chap.ข่าวลือว่าเป็นโจรต่างชาติ โจรเอเชีย
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ
When we learn of foreign language We should also learn about that country's culture...ถ้าเีราจะเรียนภาษาต่างชาติ ก็ควรจะศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย...
A lot of foreign press arriving for the peace acc--มีนักข่าวและต่างชาติ มาเพราะข้อตกลง...
Foreign nationals only. Sorry, Father, those were the orders.สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น ขอโทษด้วยครับ หลวงพ่อ มันเป็นคำสั่ง
But many people these days have mixed marriages.แต่คนสมัยนี้ มีการแต่งงานกับคนต่างชาติ
No wonder she looked different from other foreigners.ไม่แปลกใจที่เธอดูไม่เหมือน คนต่างชาติคนอื่นเลยนะ
Our four competitors today are from the Shanghai Foreign Business Associateผู้ท้าประลองทั้งสี่มาจาก สมาคมหอการค้าต่างชาติแห่งเซี่ยงไฮ้
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส
"Shanghai Foreign Journalists Club""สมาคมนักข่าวต่างชาติแห่งเซี่ยงไฮ"
Yuan Jia, this invitation from the foreign businessmenหยวนเจี่ย นี้เป็นคำเชิญจากพ่อค้าต่างชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างชาติ
Back to top