ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อเนื่องกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อเนื่องกัน*, -ต่อเนื่องกัน-

ต่อเนื่องกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเนื่องกัน (v.) overlap See also: extend over, be related, be connected Syn. คาบกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential ###A. interrupted
contiguity(คอนทะกิว'อิที) n. การเชื่อมติดกัน,การประชิดกัน,การติดต่อ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. contact
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continuity(คอนทินิว'อิที) n. ความต่อเนื่องกัน
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
day(เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป), Syn. age
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
discontinuous(ดิสคันทิน'นิวเอิส) adj. ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่ปะติดปะต่อ,หยุด,ขาดจากกัน
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
hourly(เอา'เออรี) adj. ทุกชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน. adv. ทุกชั่วโมง,แต่ละชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน, Syn. frequently
jingle(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle,clink
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
murmurous(เมอ'เมอเริส) adj. ซึ่งบ่นอุบอิบ,เต็มไปด้วยเสียงต่ำต่อเนื่องกันที่ไม่ชัด
nexus(เนค'ซัส) n. การเชื่อมต่อ,อนุกรมหรือกลุ่มที่ต่อเนื่องกัน pl. nexus, Syn. tie,bond
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter
rapid-fire(แรพ'พิดไฟเออะ) adj. รวดเร็ว,ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว,เกี่ยวกับปืนยิงเร็ว, See also: rapidfirer ปืนยิงเร็ว
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
round the clockn. ตลอด24ชั่วโมง,ตลอดเวลา,ต่อเนื่องกัน, Syn. around-the-clock
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
sequence(ซี'เควินซฺ) n. การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน,ลำดับเหตุการณ์,ลำ ดับ,ขั้นตอน,การเรียงลำดับ,ไพ่ที่เรียงแต้มกัน,เพลงสวดที่ต่อเนื่องกัน. vt. เรียงตามลำดับ, Syn. order ###A. discontinuity
sequent(ซี'เควินทฺ) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ตามลำดับ,ตามมา,เป็นผลที่ตามมา n. สิ่งที่ตามมา,ผลลัพธ์,ผล, See also: sequently adv.
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
series(เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย.
staccato(ลทะคา'โท) adj.,adv.,n. (ดนตรี) เป็นห้วง ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่ขาดตอน,ลักษณะที่ขาดตอน pl.staccatos,staccati
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
trilogy(ทริล'ละจี) n. ละครหรือนวนิยายสามเรื่อง (ต่อเนื่องกัน) ,ดนตรีสามตอน (ต่อเนื่องกัน)
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
troll(โทรล) vi.,vt. (ทำให้) หมุนรอบ,ม้วน,ลากเบ็ด,ร้องเพลงด้วยเสียงเต็มที่,พูดอย่างรวดเร็ว. n. เพลงที่ร้องต่อเนื่องกัน,การหมุนรอบ การดึงสายเบ็ด, See also: troller n., Syn. carol
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่ประสานกัน
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery
English-Thai: Nontri Dictionary
continuous(adj) ติดต่อกัน,สืบเนื่องกัน,ต่อเนื่องกัน,ไม่ขาดสาย
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย
sequent(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ตามลำดับ,ซึ่งต่อเนื่องกัน
serial(adj) เป็นตอน,เป็นอันดับ,ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Continuousชนิดต่อเนื่อง,ช้าๆ,ต่อเนื่องกัน,ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Incoherenceพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ [การแพทย์]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sequent (adj.) ต่อเนื่องกัน See also: ติดต่อกัน, ตามลำดับ, ตามมา, เป็นผลที่ตามมา Syn. chronological, serial, consecutive
successive (adj.) ต่อเนื่องกัน See also: ตามลำดับ, ต่อกันมา Syn. consecutive, following, serial
chain (n.) เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน Syn. sequence, series, string
chain saw (n.) เลื่อยที่มีใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องกันโดยใช้มอเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ตัดต้นไม้ใหญ่
connectedness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. continuousness
continuant (n.) เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงยาวต่อเนื่องกัน
continuation (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การดำเนินต่อไป, การติดต่อกัน Syn. continuance, prolongation
continuity (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. continuousness, connectedness
continuousness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. connectedness
durative (adj.) ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์) See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
prolongation (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การดำเนินต่อไป, การติดต่อกัน Syn. continuance
rubber (n.) การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน
running (adj.) ซึ่งต่อเนื่องกัน Syn. continuous, constant, uninterrupted
running (adv.) โดยต่อเนื่องกัน Syn. continuously
sequence (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การเรียงลำดับ, ตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งซึ่งแสดงติดต่อกันไป Syn. order, continuity, continuance
sequential (adj.) ซึ่งต่อเนื่องกัน See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา Syn. subsequent, later, steady, persistent
serial (n.) สิ่งที่ต่อเนื่องกัน See also: สิ่งพิมพ์ที่ต่อเนื่องกัน, ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอนต่อกัน Syn. installment, serial picture, series
serial picture (n.) สิ่งที่ต่อเนื่องกัน See also: สิ่งพิมพ์ที่ต่อเนื่องกัน, ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอนต่อกัน Syn. installment, series
succession (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การตามกันมาติดๆ, ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน Syn. chain, sequence, series
thread (n.) เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll draw your blood every hour on the hour for 72 hours.ฉันจะเจาะเลือดคุณทุกชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 72 ชั่วโมงนะ
With 32 consecutive wins 25 contestants seriously injured (?สู้ชนะต่อเนื่องกัน 32 ครั้ง 25ครั้งที่ผู้ท้าชิงบาดเจ็บสาหัส
This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with a 100-degree temperature or more.ฤดูร้อนที่แล้วนี้เองในแถบตะวันตกของอเมริกา มีเมืองจำนวนมากที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาล และจำนวนวันต่อเนื่องกันที่มีอุณหภูมิ เท่ากับ 100 องศาหรือมากกว่า
Criminals are dying of heart attack one after another!อาชญากรรมที่เกิดจากอาการหัวใจวายมีการเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
All right,people.We've got three M.V.C.S rolling in back-to-back from a multicar pileup.ตกลง,ทุกคน เรามีอุบัติเหตุ 3 เคส ชนต่อเนื่องกันหลายคัน
One way to survive the endless time between therapy sessions was to distract myself with the longest-running movies ever made.ทางเดียวที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการบำบัดจิต ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ คือการล่ามตัวเองไว้ กับการดูหนังต่อเนื่องกันนานที่สุดเท่าที่เคยทำมา
You see, things aren't sequential.แกเห็นสิ่งที่มันไม่ต่อเนื่องกัน
Right now, run away. I'm thinking Vegas.เวลาและอวกาศเชื่อมต่อเนื่องกัน
You'll be shown a series of images.เดี๋ยวเราจะให้คุณดูรูปภาพต่อเนื่องกัน
All in close succession...ทั้งหมดมีลักษณะต่อเนื่องกัน
We took the footage, in chronological order, and edited it together.เราเอาภาพวิดีโอมาเรียงตามลำดับแล้วแก้ไขให้มันต่อเนื่องกัน
Perhaps he doesn't want to be great.ฟังดูต่อเนื่องกันดีนะพะยะค่ะ
If there's any connection to that,ถ้ามัมีความต่อเนื่องกันหละก็
Evaluate a why for and proceed. Isolate discontinuities and recalibrate.แยกความไม่ต่อเนื่องกันออก และวัดค่าอีกครั้ง
Who'd sponsor a serial killer?ใครจะสนับสนุนฆาตกรต่อเนื่องกันหล่ะ
To go to the beach, and swimming in the beach, are they a connecting wish?ไปหาด แล้วก็ว่ายน้ำในทะเล มันต่อเนื่องกันในความปรารถนาเดียวหรือไง?
Please check my continuous when it is done.คุณช่วยดูความต่อเนื่องกันตอนที่มันเสร็จแล้วด้วยนะคะ
Yes. 16 consecutive days.ครับ 16 วันต่อเนื่องกัน
Soldiers recovering from battle often experience both emotions in rapid succession, if not simultaneously.ทหารที่พักฟื้นจากการรบ มักจะเผชิญกับอารมณ์ทั้งสองอย่าง เกิดขึ้นต่อเนื่องกันบ่อยๆ ไม่ก็เกิดพร้อมกันเลย
That's when it started this whole chain of events, bad to worse.แล้วมันก็ทำให้เกิดเหตุ ที่ไม่ดีต่อเนื่องกัน
Someone gave you information out of sequence.ใครบางคนได้ให้ข้อมูลกับคุณ โดยที่ไม่มีความต่อเนื่องกัน
The extensive amount of fracture lines are indicative of a weapon with a circular cross-section.การต่อเนื่องกัน ของรอยแตกกระดูก บ่งชีถึงลักษณะ ของอาวุธ ว่ามีหน้าตัดเป็นวงกลม
It's a confluence of events.แต่เป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกัน
Pinky Littlefield was light two weeks running.พิ้งกี้ ลิตเติลฟิลด์ทำงานต่อเนื่องกันสองสัปดาห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อเนื่องกัน
Back to top