ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connectedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connectedness*, -connectedness-

connectedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connectedness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. continuousness

connectedness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相関性[そうかんせい, soukansei] (n) relativity; interconnectedness; correlation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connectedness
Back to top