ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีฝีปากกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีฝีปากกัน*, -ตีฝีปากกัน-

ตีฝีปากกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีฝีปากกัน (v.) argue See also: discuss, dispute, quarrel Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ถกเถียง Ops. สงบปากสงบคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีฝีปากกัน
Back to top